نگهداری داربست ها

در مقالات قبلی در مورد داربست ها توضیحاتی را ارئه دادیم که شامل ایمنی در داربست های، انواع داربست ها ، نرده های محافظ داربست ها و همینک موضوع مقاله در مورد نگهداری داربست ها می باشد در ادامه مقاله با ما همراه باشید ،   طول هاي معمول لولـه هـاي داربـست عبارتنـد از .( 5ft) 1.5m ، (6ft) 1.8m ، (21ft) 6.3mطول هـاي مختلف باید در جایگاههاي مجزا نگهداري شوند و تخته داربستها باید در مقابل شرایط آب و هوایی حفـظ شوند و روي تکه تخته هایی قرار داده شوند.


· نصب تخته داربست


فاصله putlogsو Transomsکه براي حمایت یک تخته به کار گرفته می شوند ، بر اسـاس مقاومـت و ضخامت تخته ها تعیین می شود . براي تختـه هـاي 38mmایـن فاصـله نبایـداز (5ft) 1.5mو بـراي تخته هاي 50mmاین فاصله نباید از (8ft 6in) 2.6mتجاوز کند. در عمل تخته اي بـا طـول 3.9m و ضخامت 38mmباید در چهار نقطه ساپورت داشته باشد. فضاي بین لبه سطح کار با ساختمان بایـستی  تا جایی که ممکن است کم باشد و در شرایط خاص نیـز از (12in) 300mmتجـاوز نکنـد. مـوقعی کـه سطح کار به دیوار نزدیک احتمال سقوط فرد وجود ندارد. تخته ها باید تکیه گاه محکمی داشـته باشـند و بطور یکنواخت روي ساپورتها قرار گیرند مقدار بیرون زدگی تخته از روي ساپورت حداقل 50میلی متـر و حداکثر 150میلی متر می باشد. براي ایمنی بیشتر تخته داربست هاي کوتاه باید از دو طرف ثابت شوند. چنانچه مصالح ساختمانی روي تخته ها قرار داده نمی شود پهنـاي هـر تختـه حـداقل 255mm خواهد بود و اگر مصالح ساختمانی روي تخته ها قرار داده شود حداقل عرض 4*225mmخواهد بود .

جهت استعلام قیمت لوله داربستی با بخش فروش فروشگاه تماس بگیرید ، همچنین برای استعلام از تخفیف ها و فروش های فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش