لیست قیمت لوله بیست بسپار اسپادانا

لیست قیمت لوله بیست بسپار اسپادانا به شرح زیر می باشد آخرین بروز رسانی در تاریخ 98/07/20

برای اطلاع از قیمت روزانه لوله و اتصالات به کانال تلگرامی مراجعه فرمایید برای عضویت در کانال کلیک کنید poliestil_ir@

قیمت روزانه لوله و اتصالات کلیک کنید

ردیفشرح کالا
1لوله 20
2لوله 25
3لوله 32
4لوله 40
5لوله 50
6لوله 63
7لوله 75
8لوله 90
9لوله 110
10بوشن 20
11بوشن 25
12بوشن 32
13بوشن 40
14بوشن 50
15بوشن 63
16بوشن 75
17بوشن 90
18بوشن 110
19زانو 90 درجه 20
20زانو 90 درجه 25
21زانو 90 درجه 32
22زانو 90 درجه 40
23زانو 90 درجه 50
24زانو 90 درجه 63
25زانو 90 درجه 75
26زانو 90 درجه 90
27زانو 90 درجه 110
28زانو تبدیل 25*20
29زانو تبدیل 20*32
30زانو تبدیل 25*32
31زانو 45 درجه 20
32زانو 45 درجه 25
33زانو 45 درجه 32
34زانو 45 درجه 40
35زانو 45 درجه 50
36زانو 45 درجه 63
37زانو چپقی 20
38زانو چپقی 25
39سه راه 20
40سه راه 25
41سه راه 32
42سه راه 40
43سه راه 50
44سه راه 63
45سه راه 75
46سه راه 90
47سه راه 110
48سه راه تبدیل 20*20*25
49سه راه تبدیل 25*20*25
50سه راه تبدیل 20*25*25
51سه راه تبدیل 32*20*32
52سه راه تبدیل 32*25*32
53سه راه تبدیل 40*20*40
54سه راه تبدیل 40*25*40
55سه راه تبدیل 40*32*40
56سه راه تبدیل 50*20*50
57سه راه تبدیل 50*25*50
58سه راه تبدیل 50*32*50
59سه راه تبدیل50*40*50
60سه راه تبدیل 63*20*63
61سه راه تبدیل 63*25*63
62سه راه تبدیل 63*32*63
63سه راه تبدیل 63*40*63
64سه راه تبدیل 63*50*63
65تبدیل 25*20
66تبدیل 20*32
67تبدیل 25*32
68تبدیل 20*40
69تبدیل 25*40
70تبدیل 32*40
71تبدیل 20*50
72تبدیل 25*50
73تبدیل 32*50
74تبدیل 40*50
75تبدیل 20*63
76تبدیل 25*63
77تبدیل 32*63
78تبدیل 40*63
79تبدیل 50*63
80تبدیل 40*75
81تبدیل 50*75
82تبدیل 63*75
83تبدیل 50*90
84تبدیل 63*90
85تبدیل 75*90
86تبدیل 63*110
87تبدیل 75*110
88تبدیل 90*110
89بوشن یکسر فلز 1/2 * 20
90بوشن یکسر فلز 1/2 * 25
91بوشن یکسر فلز 3/4 * 25
92بوشن یکسر فلز 1/2 *32
93بوشن یکسر فلز 3/4 * 32
94بوشن یکسر فلز 1*32
95بوشن یکسر فلز 1/4*1*40
96بوشن یکسر فلز 1/2*1*50
97بوشن یکسر فلز 2*63
98بوشن یکسر فلز 1/2*2*75
99بوشن یکسر فلز 3*90
100بوشن یکسر فلز 4*110
101مغزی یکسر فلز 1/2*20
102مغزی یکسر فلز 1/2*25
103مغزی یکسر فلز 3/4*25
104مغزی یکسر فلز 1/2*32
105مغزی یکسر فلز 3/4*32
106مغزی یکسر فلز 1*32
107مغزی یکسر فلز 1/4*1*40
108مغزی یکسر فلز 1/2*1*50
109مغزی یکسر فلز 2*63
110مغزی یکسر فلز 1/2*2*75
111زانو بوشن فلز 1/2 * 20
112زانو بوشن فلز 1/2*25
113زانو بوشن فلز 3/4*25
114زانو بوشن فلز 1/2*32
115زانو بوشن فلز 3/4*32
116زانو بوشن فلز 1*32
117زانو بوشن فلز 1/4*1*40
118زانو بوشن فلز 1/2*1*50
119زانو فلز بستدار 1/2*20
120زانو فلز بستدار 1/2*25
121زانو فلز بستدار 3/4*25
122زانو دوقلو 1/2*20
123زانو دوقلو 1/2*25
124زانو مغزی فلزی 1/2*20
125زانو مغزی فلزی 1/2*25
126زانو مغزی فلزی 3/4*25
127زانو مغزی فلزی 1*32
128زانو مغزی بستدار 1/2*20
129زانو مغزی بستدار 3/4*20
130زانو مغزی بستدار 1/2*25
131زانو مغزی بستدار 3/4*25
132سه راه فلزی 1/2*20
133سه راه فلزی 3/4*20
134سه راه فلزی 1/2*25
135سه راه فلزی 3/4*25
136سه راه فلزی 1/2*32
137سه راه فلزی 3/4*32
138سه راه فلزی 1*32
139سه راه فلزی 1/4*1*40
140سه راه فلزی 1/2*1*50
141سه راه بست دار 1/2*20
142سه راه بست دار 1/2*25
143سه راه بست دار 3/4*25
144سه راه مغزی 1/2*20
145سه راه مغزی 1/2*25
146سه راه مغزی 3/4*25
147مهره ماسوره یکسر جوش 20
148مهره ماسوره یکسر جوش 25
149مهره ماسوره یکسر جوش 32
150مهره ماسوره یکسر جوش 40
151مهره ماسوره یکسر جوش 50
152مهره ماسوره یکسر جوش 63
153مهره ماسوره دو طرف جوش 20
154مهره ماسوره دو طرف جوش 25
155مهره ماسوره دو طرف جوش 32
156مهره ماسوره یکسر بوش 20
157مهره ماسوره یکسر بوش 25
158شیر فلکه 20
159شیر فلکه 25
160شیر فلکه 32
161شیر فلکه 40
162شیر فلکه 50
163شیر تکضرب 20
164شیر تکضرب 25
165شیر تکضرب 32
166شیر تکضرب 40
167شیر تکضرب 50
168شیر تکضرب 63
169لوله خمدار 20
170لوله خمدار 25
171لوله خمدار 32
172لوله خمدار 40
173پل بوشن دار 20
174پل بوشن دار25
175پل کوتاه بست دار 20
176پل کوتاه بست دار 25
177بست لوله 20
178بست لوله 25
179بست لوله 32
180بست لوله 40
181بست لوله دو قلو 20
182بست لوله دو قلو 25
183درپوش رزوه دار 20
184درپوش رزوه دار 25
185درپوش رزوه دار 32
186درپوش کپ 20
187درپوش کپ 25
188درپوش کپ 32
189درپوش کپ 40
190درپوش کپ 50
191درپوش کپ 63
192درپوش کپ 75
193درپوش کپ 90
194درپوش پایه بلند 20
195درپوش پایه بلند 25
196درپوش پایه بلند 32
197شابلون 1/2
198شابلون 50 cm