لیست قیمت لوله واتصالات پوش فیت یزد

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفاندازهشرح
1 40-250لوله یک سر سوکت
2لوله یک سر سوکت
3 40 -500لوله یک سر سوکت
4لوله یک سر سوکت
5 40 -1000لوله یک سر سوکت
6لوله یک سر سوکت
7 40 -2000لوله یک سر سوکت
8 40 -3000لوله یک سر سوکت
9 50 -250لوله یک سر سوکت
10لوله یک سر سوکت
11 50 -500لوله یک سر سوکت
12لوله یک سر سوکت
13 50 -1000لوله یک سر سوکت
14 50 -2000لوله یک سر سوکت
15 50 -3000لوله یک سر سوکت
16 75 -250لوله یک سر سوکت
17لوله یک سر سوکت
18 75 -500لوله یک سر سوکت
19 75 -1000لوله یک سر سوکت
20 75 -2000لوله یک سر سوکت
21 75 -3000لوله یک سر سوکت
22 110 -250لوله یک سر سوکت
23لوله یک سر سوکت
24 110 -500لوله یک سر سوکت
25 110 -1000لوله یک سر سوکت
26 110 -2000لوله یک سر سوکت
27 110 -3000لوله یک سر سوکت
28 125 -250لوله یک سر سوکت
29 125 -500لوله یک سر سوکت
30 125 -1000لوله یک سر سوکت
31 125 -2000لوله یک سر سوکت
32 125 -3000لوله یک سر سوکت
33 160 -250لوله یک سر سوکت
34 160 -500لوله یک سر سوکت
35 160 -1000لوله یک سر سوکت
36 160 -2000لوله یک سر سوکت
37 160 -3000لوله یک سر سوکت
3817300لوله یک سر سوکت
39لوله یک سر سوکت
4032900لوله یک سر سوکت
41لوله یک سر سوکت
4254000لوله یک سر سوکت
43لوله یک سر سوکت
4495400لوله یک سر سوکت
45139300لوله یک سر سوکت
4629700لوله یک سر سوکت
47لوله یک سر سوکت
4840800لوله یک سر سوکت
49لوله یک سر سوکت
5064900لوله یک سر سوکت
51112500لوله یک سر سوکت
52176000لوله یک سر سوکت
5339400لوله یک سر سوکت
54لوله یک سر سوکت
5564900لوله یک سر سوکت
56115100لوله یک سر سوکت
57212100لوله یک سر سوکت
58294100لوله یک سر سوکت
5977300لوله یک سر سوکت
60لوله یک سر سوکت
61122300لوله یک سر سوکت
62216400لوله یک سر سوکت
63418800لوله یک سر سوکت
64637300لوله یک سر سوکت
6589300لوله یک سر سوکت
66152500لوله یک سر سوکت
67282400لوله یک سر سوکت
68557100لوله یک سر سوکت
69715200لوله یک سر سوکت
70137200لوله یک سر سوکت
71234600لوله یک سر سوکت
72470300لوله یک سر سوکت
73899000لوله یک سر سوکت
741284100لوله یک سر سوکت
75 40 -500لوله دو سر سوکت
76 40 -1000لوله دو سر سوکت
77 40 -2000لوله دو سر سوکت
78 40 -3000لوله دو سر سوکت
79 50 -500لوله دو سر سوکت
80 50 -1000لوله دو سر سوکت
81 50 -2000لوله دو سر سوکت
82 50 - 3000لوله دو سر سوکت
83لوله دو سر سوکت
84 75 -500لوله دو سر سوکت
85 75 -1000لوله دو سر سوکت
86لوله دو سر سوکت
87 75 -2000لوله دو سر سوکت
88لوله دو سر سوکت
89 75 -3000لوله دو سر سوکت
90لوله دو سر سوکت
91 110 -500لوله دو سر سوکت
92 110 -1000لوله دو سر سوکت
93 110 -2000لوله دو سر سوکت
94لوله دو سر سوکت
95 110 -3000لوله دو سر سوکت
96لوله دو سر سوکت
97 125 -500لوله دو سر سوکت
98 125 -1000لوله دو سر سوکت
99 125 -2000لوله دو سر سوکت
100 125 -3000لوله دو سر سوکت
101لوله دو سر سوکت
102 160 -500لوله دو سر سوکت
103 160 -1000لوله دو سر سوکت
104 160 -2000لوله دو سر سوکت
105 160 -3000لوله دو سر سوکت
2170040زانو 45 درجه
2830050زانو 45 درجه
4660075زانو 45 درجه
100600110زانو 45 درجه
139300125زانو 45 درجه
3343001160زانو 45 درجه
2140040زانویی 87
3110050زانویی 87
4810075زانویی 87
110000110زانویی 87
179600125زانویی 87
383400160زانویی 87
3520050زانویی بلند 87
7780075زانویی بلند 87
146700110زانویی بلند 87
231700125زانویی بلند 87
35400 40×40سه راهه 45 درجه
51400 50×50سه راهه 45 درجه
88500 75×75سه راهه 45 درجه
173000 110×110سه راهه 45 درجه
287500 125×125سه راهه 45 درجه
416800 160×160سه راهه 45 درجه
88900 75×50سه راه تبدیل 45 درجه
158800 110×50سه راه تبدیل 45 درجه
161100 110×75سه راه تبدیل 45 درجه
235000 125×110سه راه تبدیل 45 درجه
30400 40×40سه راه 87
50300 50×50سه راه 87
85500 75×75سه راه 87
172300 110×110سه راه 87
291300 125×125سه راه 87
467000 160×160سه راه 87
79300 75×50سه راه تبدیل 87
136500 110×50سه راه تبدیل 87
286300 125×110سه راه تبدیل 87
454500110چهار راه 87
2290040بوشن
3410050بوشن
4330075بوشن
93900110بوشن
125800125بوشن
220000160بوشن
19300 50×40تبدیل
35400 75×50تبدیل
65300 110×50تبدیل
65300 110×75تبدیل
91400 125×50تبدیل
91400 125×75تبدیل
91400 125×110تبدیل
167400 160×110تبدیل
167400 160×125تبدیل
6050050سه راه بازدید
9790075سه راه بازدید
189900110سه راه بازدید
272300125سه راه بازدید
357300160سه راه بازدید
8620050دریچه بازدید
10010075دریچه بازدید
178200110دریچه بازدید
243400125دریچه بازدید
284600160دریچه بازدید
5250050سیفون
9510075سیفون
201800 110×125سیفون
205000 50×75سیفون یک تکه بلند
32000075سیفون یک تکه بلند
670500 110×125سیفون یک تکه بلند
151000 50×75سیفون یک تکه کوتاه
33000075سیفون یک تکه کوتاه
580000 110×125سیفون یک تکه کوتاه
980050درپوش
1260075درپوش
21300110درپوش
24900125درپوش
35400160درپوش
38030075عصایی پشت بام
627300110عصایی پشت بام