امروز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

لیست قیمت لوله آذین

 کانال تلگرام لیست قیمت روزانه لوله و اتصالات poliestil_ir@

لیست قیمت لوله و اتصالات پلی پروپیلن ( آذین)

تاریخ آخرین به روز رسانی 99/12/05 ( فروش لوله آذین و قیمت لوله اذین )

دانلود قیمت لوله آذین

 

برای اطلاع از تخفیف ها با بخش فروش تماس بگیرید

ردیفنام محصول
1mm ( 20 اتمسفر) لوله 20
2mm ( 20 اتمسفر) لوله 25
3mm ( 20 اتمسفر) لوله 32
4mm ( 20 اتمسفر) لوله 40
5mm ( 20 اتمسفر) لوله 50
6mm ( 20 اتمسفر) لوله 63
7mm ( 20 اتمسفر) لوله 75
8mm ( 20 اتمسفر) لوله 90
9لوله 110 mm ( 20 اتمسفر)
10لوله 125 mm ( 20 اتمسفر)
11لوله فویلدار 20 mm
12لوله فویلدار 25 mm
13لوله فویلدار 32 mm
14لوله فویلدار 40 mm
15لوله فویلدار 50 mm
16لوله فویلدار 63 mm
17بوشن 20 mm
18بوشن 25 mm
19بوشن 32 mm
20بوشن 40 mm
21بوشن 50 mm
22بوشن 63 mm
23بوشن 75 mm
24بوشن 90 mm
25بوشن 110 mm
26بوشن 125 mm
27بوشن تبدیل 20 * 25
28بوشن تبدیل 20 * 32
29بوشن تبدیل 25 * 32
30بوشن تبدیل 20 * 40
31زانو 90 درجه چپقى 20 mm
32زانو 90 درجه چپقى 25 mm
33زانو 90 درجه تبدیل 25*20 mm
34زانو 45 درجه 20 mm
35زانو 45 درجه 25 mm
36زانو 45 درجه 32 mm
37زانو 45 درجه 40 mm
38زانو 45 درجه 50 mm
39زانو 45 درجه 63 mm
40سه راه 20 mm
41سه راه 25 mm
42سه راه 32 mm
43سه راه 40 mm
44سه راه 50 mm
45سه راه 63 mm
46سه راه 75 mm
47سه راه 90 mm
48سه راه 110 mm
49سه راه 125 mm
50سه راه سه کنج 20 mm
51سه راه سه کنج 25 mm
52سه راه تبدیل 25*20*20
53سه راه تبدیل25*20*25
54سه راه تبدیل25*25*20
55سه راه تبدیل32*20*20
56سه راه تبدیل32*20*32
57سه راه تبدیل32*25*32
58سه راه تبدیل40*20*40
59سه راه تبدیل40*25*40
60سه راه تبدیل40*32*40
61بوشن یکسر فلزي " 4 / 3 * 20
62بوشن یکسر فلزي " 2 / 1 * 25
63بوشن یکسر فلزي " 4 / 3 * 25
64بوشن یکسر فلزي " 1 * 32
65بوشن یکسر فلزى " 4 / 1 1 * 40
66بوشن یکسر فلزى " 2 / 1 1 * 50
67بوشن یکسر فلزى " 2 * 63
68بوشن یکسر فلزى " 2 / 1 2 * 75
69بوشن یکسر فلزى " 3 * 90
70بوشن یکسر فلزى " 4 * 110
71مغزي یکسر فلزي " 2 / 1 * 20
72مغزي یکسر فلزي " 4 / 3 * 20
73مغزي یکسر فلزي " 2 / 1 * 25
74مغزي یکسر فلزي " 4 / 3 * 25
75مغزي یکسر فلزي " 1 * 32
76مغزى یکسر فلزى " 4 / 1 1 * 40
77مغزى یکسر فلزى " 2 / 1 1 * 50
78مغزى یکسر فلزى " 2 * 63
79زانو یکسر بوشن فلزى " 2 / 1 * 20
80زانو یکسر بوشن فلزى " 4 / 3 * 20
81زانو یکسر بوشن فلزى " 2 / 1 * 25
82زانو یکسر بوشن فلزى " 4 / 3 * 25
83زانو یکسر بوشن فلزى " 4 / 3 * 32
84زانو یکسر بوشن فلزى " 1 * 32
85زانو بوشن فلزي زوج 2 / 1 * 20
86زانو بوشن فلزي زوج 2 / 1 * 25
87زانو یکسر مغزى فلزى " 2 / 1 * 20
88زانو یکسر مغزى فلزى " 4 / 3 * 20
89زانو یکسر مغزى فلزى " 4 / 3 * 25
90زانو یکسر مغزى فلزى " 2 / 1 * 25
91شیرفلکه 45 درجه 20 mm
92شیرفلکه بوشن فلزى 45 درجه 20 mm
93شیرفلکه 45 درجه 25 mm
94شیرفلکه( کامل ) 20 mm
95شیرفلکه( کامل ) 25 mm
96شیرفلکه( کامل ) 32 mm
97شیرفلکه( کامل ) 40 mm
98بالاتنه شیر فلکه mm 20
99بالاتنه شیر فلکه mm 25
100بالاتنه شیر فلکه mm 32
101بست لوله 20 mm
102بست لوله 25 mm
103بست لوله 32 mm
104بست لوله 40 mm
105بست زوج سفید 20 mm
106بست زوج سفید 25 mm
107درپوش رزوه دار ( 2 / 1 ) mm 20
108درپوش رزوه دار ( 4 / 3 ) mm 25
109درپوش رزوه دار ( 1 ) mm 32
110درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار( 2 / 1 )
111درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار( 4 / 3 )
112درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار( 1 ) mm
113درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز( 2 / 1 ) mm 20
114درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز( 4 / 3 ) mm 25
115درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز( 1 ) mm 32
116درپوش رزوه دار پایه بلند آبى( 2 / 1 ) mm 20
117درپوش رزوه دار پایه بلند آبى( 4 / 3 ) mm 25
118درپوش رزوه دار پایه بلند آبى( 1 ) mm 32
119شابلون " 2 / 1
120شابلون " 4 / 3
121رنده لوله هاى پنج لایه(فویلدار) 40 * 32
122رنده لوله هاى پنج لایه(فویلدار) 50 * 40
123رنده لوله هاى پنج لایه(فویلدار) 50 * 63
124تیغه رنده لوله هاى پنج لایه(فویلدار)
125بوشن تبدیل 25 * 40
126بوشن تبدیل 32 * 40
127بوشن تبدیل 20 * 50
128بوشن تبدیل 25 * 50
129بوشن تبدیل 32 * 50
130بوشن تبدیل 40 * 50
131بوشن تبدیل 25 * 63
132بوشن تبدیل 32 * 63
133بوشن تبدیل 40 * 63
134بوشن تبدیل 50 * 63
135بوشن تبدیل 40 * 75
136بوشن تبدیل 50 * 75
137بوشن تبدیل 63 * 75
138بوشن تبدیل 50 * 90
139بوشن تبدیل 63 * 90
140بوشن تبدیل 75 * 90
141بوشن تبدیل 63 * 110
142بوشن تبدیل 75 * 110
143بوشن تبدیل 90 * 110
144بوشن تبدیل 110 * 125
145زانو 90 درجه 20 mm
146زانو 90 درجه 25 mm
147زانو 90 درجه 32 mm
148زانو 90 درجه 40 mm
149زانو 90 درجه 50 mm
150زانو 90 درجه 63 mm
151زانو 90 درجه 75 mm
152زانو 90 درجه 90 mm
153زانو 90 درجه 110 mm
154زانو 90 درجه 125 mm
155سه راه تبدیل 50 * 32 * 50
156سه راه تبدیل 63 * 25 * 63
157سه راه تبدیل 63 * 32 * 63
158سه راه تبدیل 63 * 40 * 63
159سه راه تبدیل 63 * 50 * 63
160درپوش 20 mm
161درپوش 25 mm
162درپوش 32 mm
163درپوش 40 mm
164درپوش 50 mm
165درپوش 63 mm
166درپوش 75 mm
167درپوش 90 mm
168درپوش 110 mm
169درپوش 125 mm
170لوله خمدار 20 mm
171لوله خمدار 25 mm
172لوله خمدار 32 mm
173لوله خم دوسر بوشن سفید 20 mm
174پل بست دار 20 mm
175پل بست دار 25 mm
176چهارراه 20 mm
177چهارراه 25 mm
178زانو بوشن فلزي دیواري " 2 / 1 * 20
179زانو بوشن فلزي دیواري " 4 / 3 * 25
180زانو بوشن فلزي دیواري " 2 / 1 * 25
181زانو مغزي فلزي دیواري " 2 / 1 * 20
182زانو مغزي فلزي دیواري 4 / 3 * 20
183زانو مغزي فلزي دیواري " 4 / 3 * 25
184بوشن یکسر فلزي " 2 / 1 * 20
185مهره ماسوره بوشن فلزى " 2 / 1 * 20
186مهره ماسوره بوشن فلزى " 4 / 3 * 25
187مهره ماسوره بوشن فلزى " 1 * 32
188مهره ماسوره بوشن فلزى " 4 / 1 1 * 40
189مهره ماسوره بوشن فلزى " 2 / 1 1 * 50
190مهره ماسوره بوشن فلزى " 2 * 63
191مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 2 / 1 x 20
192مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 2 / 1 x 20
193مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزي 4 / 3 x 25
194مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزي 4 / 3 x 25
195سه راه بوشن فلزى " 2 / 1 * 20
196سه راه بوشن فلزى " 4 / 3 * 20
197سه راه بوشن فلزى " 2 / 1 * 25
198سه راه بوشن فلزى " 4 / 3 * 25
199سه راه بوشن فلزى " 1 * 32
200سه راه مغزى فلزى " 2 / 1 * 20
201سه راه مغزى فلزى " 4 / 3 * 20
202سه راه مغزى فلزى " 2 / 1 * 25
203سه راه بوشن فلزى دیوارى " 2 / 1 * 20
204سه راه بوشن فلزى دیوارى " 2 / 1 * 25
205سه راه بوشن فلزى دیوارى " 4 / 3 * 25
206سه راه مغزى فلزى دیوارى " 2 / 1 * 20
207سه راه مغزى فلزى دیوارى " 4 / 3 * 25
208مهره ماسوره دو طرف جوش 20 mm
209مهره ماسوره دو طرف جوش 25 mm
210مهره ماسوره دو طرف جوش سفید 32 mm
211شیر مغزى برنجى یکپارچه 20 mm
212شیر مغزى برنجى یکپارچه 25 mm
213شیر مغزى برنجى یکپارچه 32 mm
214شیر مغزى برنجى یکپارچه 40 mm
215فلنچ mm 63
216آداپتور فلنچ mm 63
217فلنچ mm 75
218آداپتور فلنچ mm 75
219فلنچ mm 90
220آداپتور فلنچ mm 90
221فلنچ mm 110
222آداپتور فلنچ mm 110
223لیست ابزار آلات
224جعبه ابزار
225دستگاه جوش 50 - 20
226صفحه المنت
227ترموستات دستگاه جوش
228دستگاه جوش 125 - 63
229دسته اتو
230دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125 - 50
231جعبه ابزار خالی (بدون متعلقات)
232قالب دستگاه المنت 20 mm
233قالب دستگاه المنت 25 mm
234قالب دستگاه المنت 32 mm
235قالب دستگاه المنت 40 mm
236قالب دستگاه المنت 50 mm
237قالب دستگاه المنت 63 mm
238قالب دستگاه المنت 75 mm
239قالب دستگاه المنت 90 mm
240قالب دستگاه المنت 110 mm
241قالب دستگاه المنت 125 mm
242متر ( 3 متري)
243قیچى لوله بر 42 M
244رنده لوله هاى پنج لایه(فویلدار) 25 * 20