قیمت فوم گیتی پسند

قیمت فوم گیتی پسند

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفنام کالاقیمت بر حسبمتراژ
1فوم لوله mm 16هر متر طول100متر طول
2فوم لوله mm 20هر متر طول100متر طول
3فوم لوله mm 25هر متر طول100متر طول
4فوم لوله mm 32هر متر طول100متر طول
5فوم لوله mm 40هر متر طول50متر طول
6فوم لوله mm 50هر متر طول50متر طول
7فوم لوله mm 63هر متر طول50متر طول
8فوم شیت1 mmهر متر مربع250مترمربع
9فوم شیت2 mmهر متر مربع150مترمربع
10فوم شیت3 mmهر متر مربع100متر مربع
11فوم شیت4 mmهر متر مربع80مترمربع
12فوم شیت5 mmهر متر مربع60متر مربع
13فوم شیت6 mmهر متر مربع100متر مربع
14فوم شیت8 mmهر متر مربع50متر طول
15فوم شیت10 mmهر متر مربع50متر طول
16فوم شیت15 mmهر متر مربع25متر طول
17فوم شیت20 mmهر متر مربع25متر طول
18فوم شیت25 mmهر متر مربع25متر طول
19فوم شیت30 mmهر متر مربع25متر طول
20فوم شیت35 mmهر متر مربع25متر طول
21فوم تشک40 mmهر تخته 1*22مترمربع
22فوم تشک50 mmهر تخته 1*22مترمربع
23فوم تشک60 mmهر تخته 1*22مترمربع
24فوم تشک70 mmهر تخته 1*22مترمربع
25فوم تشک80 mmهر تخته 1*22مترمربع
26فوم تشک90 mmهر تخته 1*22مترمربع
27فوم تشک100 mmهر تخته 1*22مترمربع
28هزینه متالایز فوم**
29هزینه روکش آلومینیوم فوم**
30هزینه برش**
31( " 5/8)16 mmsp flex 10 فومهر متر طول
32فوم 10 mmsp flex 16(8/5 " )آلومینیومهر متر طول
33فوم 10 mmsp flex 16(8/5 " )متالایزهر متر طول
34( " 1/2)20 mmsp flex 10 فومهر متر طول
35فوم 10 mmsp flex 20(2/1 " )آلومینیومهر متر طول
36فوم 10 mmsp flex 20(2/1 " )متالایزهر متر طول
37( " 3/4)25 mmsp flex 10 فومهر متر طول
38فوم 10 mmsp flex 25(4/3 " )آلومینیومهر متر طول
39فوم 10 mmsp flex 25(4/3 " )متالایزهر متر طول
40( " 1)32 mmsp flex 10 فومهر متر طول
41فوم 10 mmsp flex 32(1 " )آلومینیومهر متر طول
42فوم 10 mmsp flex 32(1 " )متالایزهر متر طول
43( " 1 1/4)40 mmsp flex 10 فومهر متر طول
44فوم 10 mmsp flex 40(4/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
45فوم 10 mmsp flex 40(4/1 1 " )متالایزهر متر طول
46( " 1 1/2)50 mmsp flex 10 فومهر متر طول
47فوم 10 mmsp flex 50(2/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
48فوم 10 mmsp flex 50(2/1 1 " )متالایزهر متر طول
49( " 2)63 mmsp flex 10 فومهر متر طول
50فوم 10 mmsp flex 63(2 " )آلومینیومهر متر طول
51فوم 10 mmsp flex 63(2 " )متالایزهر متر طول
52( " 2 1/2)75 mm - SP - FLEX 10 فومهر متر طول
53فوم 10 mm - SP - FLEX 75(2/1 2 " )آلومینیومهر متر طول
54فوم 10 mm - SP - FLEX 75(2/1 2 " )متالایزهر متر طول
55( " 3)90 mm - SP - FLEX 10 فومهر متر طول
56فوم 10 mm - SP - FLEX 90(3 " )آلومینیومهر متر طول
57فوم 10 mm - SP - FLEX 90(3 " )متالایزهر متر طول
58( " 4)110 mm - SP - FLEX 10 فومهر متر طول
59فوم 10 mm - SP - FLEX 110(4 " )آلومینیومهر متر طول
60فوم 10 mm - SP - FLEX 110(4 " )متالایزهر متر طول
61( " 5/8)16 mmsp flex 20 فومهر متر طول
62فوم 20 mmsp flex 16(8/5 " ) آلومینیومهر متر طول
63فوم 20 mmsp flex 16(8/5 " )متالایزهر متر طول
64( " 1/2)20 mmsp flex 20 فومهر متر طول
65فوم 20 mmsp flex 206(2/1 " )آلومینیومهر متر طول
66فوم 20 mmsp flex 20(2/1 " )متالایزهر متر طول
67( " 3/4)25 mmsp flex 20 فومهر متر طول
68فوم 20 mmsp flex 25(4/3 " )آلومینیومهر متر طول
69فوم 20 mmsp flex 25(4/3 " )متالایزهر متر طول
70( " 1)32 mmsp flex 20 فومهر متر طول
71فوم 20 mmsp flex 32(1 " )آلومینیومهر متر طول
72فوم 20 mmsp flex 32(1 " )متالایزهر متر طول
73( " 1 1/4)40 mmsp flex 20 فومهر متر طول
74فوم 20 mmsp flex 40(4/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
75فوم 20 mmsp flex 40(4/1 1 " )متالایزهر متر طول
76( " 1 1/2)50 mmsp flex 20 فومهر متر طول
77فوم 20 mmsp flex 50(2/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
78فوم 20 mmsp flex 50(2/1 1 " )متالایزهر متر طول
79( " 2)63 mmsp flex 20 فومهر متر طول
80فوم 20 mmsp flex 63(2 " )آلومینیومهر متر طول
81فوم 20 mmsp flex 630(2 " )متالایزهر متر طول
82( " 2 1/2)75 mmsp flex 20 فومهر متر طول
83فوم 20 mmsp flex 75(2/1 2 " )آلومینیومهر متر طول
84فوم 20 mmsp flex 75(2/1 2 " )متالایزهر متر طول
85( " 3)90 mmsp flex 20 فومهر متر طول
86فوم 20 mmsp flex 90(3 " )آلومینیومهر متر طول
87فوم 20 mmsp flex 90(3 " )متالایزهر متر طول
88( " 4)110 mmsp flex 20 فومهر متر طول
89فوم 20 mmsp flex 110(4 " )آلومینیومهر متر طول
90فوم 20 mmsp flex 110(4 " )متالایزهر متر طول
91( " 5/8)16 mmsp flex 13 فومهر متر طول
92فوم 13 mmsp flex 16(8/5 " )آلومینیومهر متر طول
93فوم 13 mmsp flex 16(8/5 " )متالایزهر متر طول
94( " 1/2)20 mmsp flex 13 فومهر متر طول
95فوم 13 mmsp flex 20(2/1 " )آلومینیومهر متر طول
96فوم 13 mmsp flex 20(2/1 " )متالایزهر متر طول
97( " 3/4)25 mmsp flex 13 فومهر متر طول
98فوم 13 mmsp flex 25(4/3 " )آلومینیومهر متر طول
99فوم 13 mmsp flex 25(4/3 " )متالایزهر متر طول
100( " 1)32 mmsp flex 13 فومهر متر طول
101فوم 13 mmsp flex 32(1 " )آلومینیومهر متر طول
102فوم 13 mmsp flex 32(1 " )متالایزهر متر طول
103( " 1 1/4)40 mmsp flex 13 فومهر متر طول
104فوم 13 mmsp flex 40(4/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
105فوم 13 mmsp flex 40(4/1 1 " )متالایزهر متر طول
106( " 1 1/2)50 mmsp flex 13 فومهر متر طول
107فوم 13 mmsp flex 50(2/1 1 " )آلومینیومهر متر طول
108فوم 13 mmsp flex 50(2/1 1 " )متالایزهر متر طول
109( " 2)63 mmsp flex 13 فومهر متر طول
110فوم 13 mmsp flex 63(2 " )آلومینیومهر متر طول
111فوم 13 mmsp flex 63(2 " )متالایزهر متر طول
112( " 2 1/2)75 mm - SP - FLEX 13 فومهر متر طول
113فوم 13 mm - SP - FLEX 75(2/1 2 " )آلومینیومهر متر طول
114فوم 13 mm - SP - FLEX 75(2/1 2 " )متالایزهر متر طول
115( " 3)90 mm - SP - FLEX 13 فومهر متر طول
116فوم 13 mm - SP - FLEX 90(3 " )آلومینیومهر متر طول
117فوم 13 mm - SP - FLEX 90(3 " )متالایزهر متر طول
118( " 4)110 mm - SP - FLEX 13 فومهر متر طول
119فوم 13 mm - SP - FLEX 110(4 " )آلومینیومهر متر طول
120فوم 13 mm - SP - FLEX 110(4 " )متالایزهر متر طول
121D.T=30.10 XPEفومهرمتر مترمربع (دانسیته 30)
122D.T=30.20 XPEفومهرمتر مترمربع (دانسیته 30)
123D.T=30.30 XPEفومهرمتر مترمربع (دانسیته 30)
124REBOUNDXPE 10mmفوممترمربع
125REBOUNDXPE 20mmفوممترمربع
126REBOUNDXPE 30mmفوممترمربع

Call Now Buttonتماس - بخش فروش