پوش فیت سایلنت هاکان پلاستیک ترکیه

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

ردیفشرح
1150 لوله mm
2250 لوله mm
3500لوله mm
4 لوله mm1000
5 لوله mm2000
63000 mmلوله
7زانو 90 درجه 58 × 87
8زانو 90 درجه 78 ×87
9زانو 90 درجه 110 × 87
10زانو 90 درجه 87 ×135
11زانو 90 درجه 160 ×87
12110 mmدریچه بازدید
13135 mmدریچه بازدید
1458 x 50 دریچه
1578 x 75 دریچه
1678 x 58 دریچه
17110 x 58 دریچه
18110 x 78 دریچه
19135 x 110 دریچه
20135 x 125 دریچه
21160 x 110 دریچه
22160 x 135 دریچه
زانو سينك 58x40
110*110 چهارراه
چهارراه 135*110
110 x 45 ° سيفون
بست روكشدار پايه دار 58 mm
بست روكشدار پايه دار 78 mm
بست روكشدار پايه دار 110 mm
بست روكشدار پايه دار 135 mm
بست روكشدار پايه دار 160 mm
بست روكشداردنباله دار 58 mm
بست روكشداردنباله دار 78 mm
بست روكشداردنباله دار 110 mm
بست روكشداردنباله دار 135 mm
زانو 54 درجه 58 × 45
زانو 54 درجه 78 × 45
زانو 54 درجه 110 × 45
زانو 54 درجه 135 × 45
زانو 54 درجه 160 × 45