لیست قیمت اتصالات پلی اتیلین تکاب

امروز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلین تکاب – اتصالات بات فیوژن

لیست قیمت اتصالات بات فیوژن

 

به علت نوسانات قیمتی برای استعلام قیمت با بخش فروش تماس بگیرید

ردیفشرح
1سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 400
2سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 355
3سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 315
4سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 280
5سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250
6سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 225
7سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200
8سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 180
9سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160
10سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 140
11سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 125
12سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 110
13سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 90
14سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 75
15سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 63
16سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 50
17سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 40
18سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 32
19سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 355 × 400 ) با تبدیل(
20سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 315 × 400
21سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250 × 400
22سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 225 × 400 ) با تبدیل(
23سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200 × 400
24سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 400 ) با تبدیل(
25سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 315 × 355
26سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250 × 355
27سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 225 × 355 ) با تبدیل(
28سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200 × 355
29سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 355
30سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 355 )با تبدیل(
31سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 355
32سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 280 × 315 ) با تبدیل(
33سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250 × 315
34سه راه ° 90 تزریقی 90 پلی اتیلن 225 × 315) با تبدیل(
35سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200 × 315
36سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160 × 315
37سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 125 × 315 ) با تبدیل(
38سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 110 × 315
39سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 90 × 315 ) با تبدیل(
40سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 75 × 315 ) با تبدیل(
41سه راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 63 × 315
42سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 250 ×280 ) با تبدیل(
43سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 225 ×280 ) با تبدیل(
44سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 200 ×280 ) با تبدیل(
45سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 160 × 280 ) با تبدیل(
46سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 280 ) با تبدیل(
47سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 280 ) با تبدیل(
48سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 280 ) با تبدیل(
49سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 225 ×250) با تبدیل(
50سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 200 ×250
51سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 180 × 250) با تبدیل(
52سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 160 × 250
53سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 250
54سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 250
55سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 250
56سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 250 ) با تبدیل(
57سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 250
58سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 200 ×225 ) با تبدیل(
59سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 180 × 225) با تبدیل(
60سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 160 × 225 ) با تبدیل(
61سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 225 ) با تبدیل(
62سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 225 ) با تبدیل(
63سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 225 ) با تبدیل(
64سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 180 × 200 ) با تبدیل(
65سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 160 × 200
66سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 200
67سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 200
68سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 200
69سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 200
70سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 200
71سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 160 × 180 ) با تبدیل(
72سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 180 ) با تبدیل(
73سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 180 ) با تبدیل(
74سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 180 ) با تبدیل(
75سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75× 180 ) با تبدیل(
76سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63× 180 ) با تبدیل(
77سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 160
78سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 160
79سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 160
80سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 160
81سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 160
82سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 50 × 160) با تبدیل(
83سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 125 × 140 ) با تبدیل(
84سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 140) با تبدیل(
85سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 140) با تبدیل(
86سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 140) با تبدیل(
87سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 140) با تبدیل(
88سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 110 × 125
89سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 125
90سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 125
91سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 125
92سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 50× 125 ) با تبدیل(
93سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 90 × 110
94سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 110
95سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 110
96سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 50 × 110 ) با تبدیل(
97سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 75 × 90
98سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 90
99سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 63 × 75
100سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 50 × 75
101سه راه ° 90 تزریقی نامساوی 50 × 63
102زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 400
103زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 355
104زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 315
105زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250
106زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 225
107زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200
108زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 180
109زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160
110زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 125
111زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 110
112زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 90
113زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 75
114زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 63
115زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 50
116زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 40
117زانوی ° 90 تزریقی پلی اتیلن 32
118زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 400
119زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 355
120زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 315
121زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 250
122زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 225
123زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 200
124زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 180
125زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 160
126زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 125
127زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 110
128زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 90
129زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 75
130زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 63
131زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 50
132زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 40
133زانوی ° 45 تزریقی پلی اتیلن 32
134زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 110
135زانوی جوشی ° 30پلی اتیلن 125
136زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 160
137زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 180
138زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 200
139زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 225
140زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 250
141زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 315
142زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 355
143زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 400
144سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 315
145سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250
146سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200
147سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160
148سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125
149سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110
150سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90
151سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 280 × 315)با تبدیل(
152سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 250 × 315
153سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 225 × 315)با تبدیل(
154سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200 × 315
155سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160 × 315
156سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125 × 315)با تبدیل(
157سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110 × 315)با تبدیل(
158سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 315)با تبدیل(
159سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 315)با تبدیل(
160سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200 × 250
161سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 180 × 250)با تبدیل(
162سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160 × 250
163سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140 × 250)با تبدیل(
164سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125 × 250
165سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110 × 250
166سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 250
167سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 250)با تبدیل(
168سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160 × 200
169سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 140 × 200)با تبدیل(
170سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125 × 200 )با تبدیل(
171سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110 × 200
172سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 200
173سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 200
174سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63 × 200)با تبدیل(
175سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125 × 160 )با تبدیل(
176سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110 × 160
177سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 160
178سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 160
179سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63 × 160
180سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110 × 125 )با تبدیل(
181سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 125 )با تبدیل(
182سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 125 )با تبدیل(
183سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90 × 110
184سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 75 × 110
185سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 63 × 110
186سه راه فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 50× 110 )با تبدیل(
187زانوی ° 90فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200
188زانوی ° 90فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 160
189زانوی ° 90فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 125
190زانوی ° 90فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 110
191زانوی ° 90فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 90
192زانوی ° 45فلنجدار پلی اتیلن بدون رینگ 200
193تی اف )پلی اتیلن / برنج ( " 2*63
194تی اف )پلی اتیلن / برنج ( " 1*32
195تی اف )پلی اتیلن / پلی استال ( " 2*63
196تی اف )پلی اتیلن / پلی استال ( " 2/1 1*50
197فلنج تزریقی پلی اتیلن 1000
198فلنج تزریقی پلی اتیلن 900
199فلنج تزریقی پلی اتیلن 800
200فلنج تزریقی پلی اتیلن 710
201فلنج تزریقی پلی اتیلن 630
202فلنج تزریقی پلی اتیلن 560
203فلنج تزریقی پلی اتیلن 500
204فلنج تزریقی پلی اتیلن 450- اتصال به 450
205فلنج تزریقی پلی اتیلن 450- اتصال به 500
206فلنج تزریقی پلی اتیلن 400
207فلنج تزریقی پلی اتیلن 355
208فلنج تزریقی پلی اتیلن 315
209فلنج تزریقی پلی اتیلن 280 - اتصال به 315
210فلنج تزریقی پلی اتیلن 280 - اتصال به 250
211فلنج تزریقی پلی اتیلن 250
212فلنج تزریقی پلی اتیلن 225- اتصال به 200
213فلنج تزریقی پلی اتیلن 200
214فلنج تزریقی پلی اتیلن 180 - اتصال به 160
215فلنج تزریقی پلی اتیلن 160
216فلنج تزریقی پلی اتیلن 140 - اتصال به 160
217فلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به 140
218فلنج تزریقی پلی اتیلن 125
219فلنج تزریقی پلی اتیلن 110
220فلنج تزریقی پلی اتیلن 90
221فلنج تزریقی پلی اتیلن 75
222فلنج تزریقی پلی اتیلن 63
223فلنج تزریقی پلی اتیلن 50
224فلنج تزریقی پلی اتیلن 40
225فلنج تزریقی پلی اتیلن 32
226فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 315
227فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280 - اتصال به 315
228فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 280 - اتصال به 250
229فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 250
230فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 225- اتصال به 200
231فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 200
232فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 180 - اتصال به 160
233فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 160
234فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140 - اتصال به 160
235فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 140- اتصال به 140
236فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 125
237فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 110
238فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 90
239فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 75
240فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 63
241فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 50
242فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 40
243فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتیلن 32
244فلنج تزریقی پلی اتیلن 315- TYP B
245فلنج تزریقی پلی اتیلن 280 - اتصال به 315 - TYP B
246فلنج تزریقی پلی اتیلن 280 - اتصال به 250- TYP B
247فلنج تزریقی پلی اتیلن 250- TYP B
248فلنج تزریقی پلی اتیلن 225- اتصال به 200- TYP B
249فلنج تزریقی پلی اتیلن 200- TYP B
250فلنج تزریقی پلی اتیلن 180 - اتصال به 160- TYP B
251فلنج تزریقی پلی اتیلن 160- TYP B
252فلنج تزریقی پلی اتیلن 140 - اتصال به 160- TYP B
253فلنج تزریقی پلی اتیلن 140- اتصال به 140- TYP B
254فلنج تزریقی پلی اتیلن 125- TYP B
255فلنج تزریقی پلی اتیلن 110- TYP B
256تبدیل تزریقی پلی اتیلن 560 × 630
257تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500 × 630
258تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450 × 630
259تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400 × 630
260تبدیل تزریقی پلی اتیلن 500 × 560
261تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450 × 560
262تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400 × 560
263تبدیل تزریقی پلی اتیلن 450 × 500
264تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400 × 500
265تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355 × 500
266تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315 × 500
267تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 500
268تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 500
269تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 500
270تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400 × 450
271تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355 × 450
272تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315 × 450
273تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 450
274تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 450
275تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 450
276تبدیل تزریقی پلی اتیلن 355 × 400
277تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400 × 315
278تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 400
279تبدیل تزریقی پلی اتیلن 400× 225
280تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 400
281تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 ×400
282تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 400
283تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110× 400
284تبدیل تزریقی پلی اتیلن 315 × 355
285تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 355
286تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 355
287تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 355
288تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160× 355
289تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 355
290تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 355
291تبدیل تزریقی پلی اتیلن 280 × 315
292تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 315
293تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 315
294تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 315
295تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 315
296تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 315
297تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 315
298تبدیل تزریقی پلی اتیلن 250 × 280
299تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 280
300تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 280
301تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 280
302تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 280
303تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 280
304تبدیل تزریقی پلی اتیلن 225 × 250
305تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 250
306تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 250
307تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 250
308تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 250
309تبدیل تزریقی پلی اتیلن 200 × 225
310تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180 × 225
311تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 225
312تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 225
313تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 225
314تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 225
315تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 225
316تبدیل تزریقی پلی اتیلن 180 × 200
317تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 200
318تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 200
319تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 200
320تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 200
321تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 200
322تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 200
323تبدیل تزریقی پلی اتیلن 160 × 180
324تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 180
325تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 180
326تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 180
327تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 180
328تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 180
329تبدیل تزریقی پلی اتیلن 140 × 160
330تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 160
331تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 160
332تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 160
333تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 160
334تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 160
335تبدیل تزریقی پلی اتیلن 125 × 140
336تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 140
337تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 140
338تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 140
339تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 140
340تبدیل تزریقی پلی اتیلن 110 × 125
341تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 125
342تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 125
343تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 125
344تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50 × 125
345تبدیل تزریقی پلی اتیلن 90 × 110
346تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 110
347تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 110
348تبدیل تزریقی پلی اتیلن 75 × 90
349تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 90
350تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50 × 90
351تبدیل تزریقی پلی اتیلن 63 × 75
352تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50 × 75
353تبدیل تزریقی پلی اتیلن 50 × 63
354تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40 × 63
355تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32 × 63
356تبدیل تزریقی پلی اتیلن 25 × 63
357تبدیل تزریقی پلی اتیلن 40 × 50
358تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32 × 50
359تبدیل تزریقی پلی اتیلن 32 × 40
360کپ تزریقی پلی اتیلن 200
361کپ تزریقی پلی اتیلن 160
362کپ تزریقی پلی اتیلن 125
363کپ تزریقی پلی اتیلن 110
364کپ تزریقی پلی اتیلن 90
365کپ تزریقی پلی اتیلن 75
366کپ تزریقی پلی اتیلن 63
367کپ تزریقی پلی اتیلن 50
368کپ فلنجدار پلی اتیلن 200
369کپ فلنجدار پلی اتیلن 160
370کپ فلنجدار پلی اتیلن 125
371کپ فلنجدار پلی اتیلن 110
372کپ فلنجدار پلی اتیلن 90
373کپ فلنجدار پلی اتیلن 75
374کپ فلنجدار پلی اتیلن 63
375چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 250
376چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 200
377چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 160
378چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 110
379چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتیلن 90
380فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 63
381فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 75
382فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 90
383فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 110
384فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 125
385فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 160
386فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 200
387فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 250
388فلنج سوراخدار با هسته فولادی )بدون نیاز به رینگ( 315
389رینگ پلیمری 315
390رینگ پلیمری 250
391رینگ پلیمری 225
392رینگ پلیمری 200
393رینگ پلیمری 180
394رینگ پلیمری 160
395رینگ پلیمری 125
396رینگ پلیمری 110
397رینگ پلیمری 90
398رینگ پلیمری 75
399رینگ پلیمری 63
400زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
401زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
402زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
403زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
404زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
405زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
406زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
407زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
408زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
409زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
410زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
411زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
412زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
413زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
414زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
415زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
416زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
417زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
418زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
419زانوی جوشی ° 90 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
420زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
421زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
422زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
423زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
424زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
425زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
426زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
427زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
428زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
429زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
430زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
431زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
432زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
433زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
434زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
435زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
436زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
437زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
438زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
439زانوی جوشی ° 45 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
440زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
441زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
442زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
443زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
444زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
445زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
446زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
447زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
448زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
449زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
450زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
451زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
452زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
453زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
454زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
455زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
456زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
457زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
458زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
459زانوی جوشی ° 60 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
460زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
461زانوی جوشی ° 30پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
462زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
463زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
464زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
465زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
466زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
467زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
468زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
469زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
470زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
471زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
472زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
473زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
474زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
475زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
476زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
477زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
478زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
479زانوی جوشی ° 30 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
480سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
481سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
482سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
483سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
484سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
485سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
486سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
487سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
488سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
489سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
490سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
491سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
492سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
493سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
494سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
495سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
496سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
497سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
498سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
499سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
500سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 90 × 450 )ماشینکاری(
501سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 × 450 )ماشینکاری(
502سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 × 450 )ماشینکاری(
503سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 × 450 )ماشینکاری(
504سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 × 450 )ماشینکاری(
505سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 × 450 )ماشینکاری(
506سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 × 450 )ماشینکاری(
507سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 × 450 )ماشینکاری(
508سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 × 450 )ماشینکاری(
509سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 × 450 )ماشینکاری(
510سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 90 × 500 )ماشینکاری(
511سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 × 500 )ماشینکاری(
512سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 × 500 )ماشینکاری(
513سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 × 500 )ماشینکاری(
514سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 × 500 )ماشینکاری(
515سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 × 500 )ماشینکاری(
516سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 × 500 )ماشینکاری(
517سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 × 500 )ماشینکاری(
518سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 × 500 )ماشینکاری(
519سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 × 500 )ماشینکاری(
520سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 × 500 )ماشینکاری(
521سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 90 × 560 )ماشینکاری(
522سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 × 560 )ماشینکاری(
523سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 × 560 )ماشینکاری(
524سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 × 560 )ماشینکاری(
525سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 × 560 )ماشینکاری(
526سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 × 560 )ماشینکاری(
527سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 × 560 )ماشینکاری(
528سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 × 560 )ماشینکاری(
529سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 × 560 )ماشینکاری(
530سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 × 560 )ماشینکاری(
531سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 × 560 )ماشینکاری(
532سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 500 × 560 )ماشینکاری(
533سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 90 × 630 )ماشینکاری(
534سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 × 630 )ماشینکاری(
535سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 × 630 )ماشینکاری(
536سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 × 630 )ماشینکاری(
537سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 × 630 )ماشینکاری(
538سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 × 630 )ماشینکاری(
539سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 × 630 )ماشینکاری(
540سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 × 630 )ماشینکاری(
541سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 × 630 )ماشینکاری(
542سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 × 630 )ماشینکاری(
543سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 × 630 )ماشینکاری(
544سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 500 × 630 )ماشینکاری(
545سه راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 560 × 630 )ماشینکاری(
546سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
547سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
548سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
549سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
550سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
551سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
552سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
553سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
554سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
555سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
556سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
557سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
558سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
559سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
560سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
561سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
562سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 710 )ماشینکاری(
563سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 800 )ماشینکاری(
564سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 900 )ماشینکاری(
565سه راه جوشی ° 45 پلی اتیلن 1000 )ماشینکاری(
566سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
567سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
568سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
569سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
570سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
571سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
572سه راه جوشی ° 60 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(
573چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 110 )ماشینکاری(
574چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 125 )ماشینکاری(
575چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 140 )ماشینکاری(
576چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 160 )ماشینکاری(
577چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 180 )ماشینکاری(
578چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 200 )ماشینکاری(
579چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 225 )ماشینکاری(
580چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 250 )ماشینکاری(
581چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 280 )ماشینکاری(
582چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 315 )ماشینکاری(
583چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 355 )ماشینکاری(
584چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 400 )ماشینکاری(
585چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 450 )ماشینکاری(
586چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 500 )ماشینکاری(
587چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 560 )ماشینکاری(
588چهار راه جوشی ° 90 پلی اتیلن 630 )ماشینکاری(

تماس - بخش فروش