امروز ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلین تکاب – اتصالات بات فیوژن

لیست قیمت اتصالات بات فیوژن

 

به علت نوسانات قیمتی برای استعلام قیمت با بخش فروش تماس بگیرید

ردیفشرح
1سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 400
2سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 355
3سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 315
4سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 280
5سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250
6سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 225
7سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200
8سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 180
9سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160
10سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 140
11سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 125
12سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 110
13سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 90
14سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 75
15سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 63
16سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 50
17سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 40
18سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 32
19سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 355 × 400 ) با تبدیل(
20سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 315 × 400
21سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250 × 400
22سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 225 × 400 ) با تبدیل(
23سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200 × 400
24سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160 × 400 ) با تبدیل(
25سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 315 × 355
26سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250 × 355
27سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 225 × 355 ) با تبدیل(
28سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200 × 355
29سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160 × 355
30سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 125 × 355 )با تبدیل(
31سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 110 × 355
32سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 280 × 315 ) با تبدیل(
33سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250 × 315
34سه راه ° 90 تزریقی 90 پلی اتيلن 225 × 315) با تبدیل(
35سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200 × 315
36سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160 × 315
37سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 125 × 315 ) با تبدیل(
38سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 110 × 315
39سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 90 × 315 ) با تبدیل(
40سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 75 × 315 ) با تبدیل(
41سه راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 63 × 315
42سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 250 ×280 ) با تبدیل(
43سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 225 ×280 ) با تبدیل(
44سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 200 ×280 ) با تبدیل(
45سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 160 × 280 ) با تبدیل(
46سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 280 ) با تبدیل(
47سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 280 ) با تبدیل(
48سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 280 ) با تبدیل(
49سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 225 ×250) با تبدیل(
50سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 200 ×250
51سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 180 × 250) با تبدیل(
52سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 160 × 250
53سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 250
54سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 250
55سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 250
56سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 250 ) با تبدیل(
57سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 250
58سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 200 ×225 ) با تبدیل(
59سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 180 × 225) با تبدیل(
60سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 160 × 225 ) با تبدیل(
61سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 225 ) با تبدیل(
62سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 225 ) با تبدیل(
63سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 225 ) با تبدیل(
64سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 180 × 200 ) با تبدیل(
65سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 160 × 200
66سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 200
67سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 200
68سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 200
69سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 200
70سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 200
71سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 160 × 180 ) با تبدیل(
72سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 180 ) با تبدیل(
73سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 180 ) با تبدیل(
74سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 180 ) با تبدیل(
75سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75× 180 ) با تبدیل(
76سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63× 180 ) با تبدیل(
77سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 160
78سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 160
79سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 160
80سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 160
81سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 160
82سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 50 × 160) با تبدیل(
83سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 125 × 140 ) با تبدیل(
84سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 140) با تبدیل(
85سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 140) با تبدیل(
86سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 140) با تبدیل(
87سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 140) با تبدیل(
88سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 110 × 125
89سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 125
90سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 125
91سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 125
92سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 50× 125 ) با تبدیل(
93سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 90 × 110
94سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 110
95سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 110
96سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 50 × 110 ) با تبدیل(
97سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 75 × 90
98سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 90
99سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 63 × 75
100سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 50 × 75
101سه راه ° 90 تزریقی نامساوي 50 × 63
102زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 400
103زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 355
104زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 315
105زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250
106زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 225
107زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200
108زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 180
109زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160
110زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 125
111زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 110
112زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 90
113زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 75
114زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 63
115زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 50
116زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 40
117زانوي ° 90 تزریقی پلی اتيلن 32
118زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 400
119زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 355
120زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 315
121زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 250
122زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 225
123زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 200
124زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 180
125زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 160
126زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 125
127زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 110
128زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 90
129زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 75
130زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 63
131زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 50
132زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 40
133زانوي ° 45 تزریقی پلی اتيلن 32
134زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 110
135زانوي جوشی ° 30پلی اتيلن 125
136زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 160
137زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 180
138زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 200
139زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 225
140زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 250
141زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 315
142زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 355
143زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 400
144سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 315
145سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 250
146سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 200
147سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 160
148سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125
149سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110
150سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90
151سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 280 × 315)با تبدیل(
152سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 250 × 315
153سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 225 × 315)با تبدیل(
154سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 200 × 315
155سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 160 × 315
156سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125 × 315)با تبدیل(
157سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110 × 315)با تبدیل(
158سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 315)با تبدیل(
159سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 315)با تبدیل(
160سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 200 × 250
161سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 180 × 250)با تبدیل(
162سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 160 × 250
163سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 140 × 250)با تبدیل(
164سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125 × 250
165سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110 × 250
166سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 250
167سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 250)با تبدیل(
168سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 160 × 200
169سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 140 × 200)با تبدیل(
170سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125 × 200 )با تبدیل(
171سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110 × 200
172سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 200
173سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 200
174سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 63 × 200)با تبدیل(
175سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125 × 160 )با تبدیل(
176سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110 × 160
177سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 160
178سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 160
179سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 63 × 160
180سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110 × 125 )با تبدیل(
181سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 125 )با تبدیل(
182سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 125 )با تبدیل(
183سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90 × 110
184سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 75 × 110
185سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 63 × 110
186سه راه فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 50× 110 )با تبدیل(
187زانوي ° 90فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 200
188زانوي ° 90فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 160
189زانوي ° 90فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 125
190زانوي ° 90فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 110
191زانوي ° 90فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 90
192زانوي ° 45فلنجدار پلی اتيلن بدون رینگ 200
193تی اف )پلی اتيلن / برنج ( " 2*63
194تی اف )پلی اتيلن / برنج ( " 1*32
195تی اف )پلی اتيلن / پلی استال ( " 2*63
196تی اف )پلی اتيلن / پلی استال ( " 2/1 1*50
197فلنج تزریقی پلی اتيلن 1000
198فلنج تزریقی پلی اتيلن 900
199فلنج تزریقی پلی اتيلن 800
200فلنج تزریقی پلی اتيلن 710
201فلنج تزریقی پلی اتيلن 630
202فلنج تزریقی پلی اتيلن 560
203فلنج تزریقی پلی اتيلن 500
204فلنج تزریقی پلی اتيلن 450- اتصال به 450
205فلنج تزریقی پلی اتيلن 450- اتصال به 500
206فلنج تزریقی پلی اتيلن 400
207فلنج تزریقی پلی اتيلن 355
208فلنج تزریقی پلی اتيلن 315
209فلنج تزریقی پلی اتيلن 280 - اتصال به 315
210فلنج تزریقی پلی اتيلن 280 - اتصال به 250
211فلنج تزریقی پلی اتيلن 250
212فلنج تزریقی پلی اتيلن 225- اتصال به 200
213فلنج تزریقی پلی اتيلن 200
214فلنج تزریقی پلی اتيلن 180 - اتصال به 160
215فلنج تزریقی پلی اتيلن 160
216فلنج تزریقی پلی اتيلن 140 - اتصال به 160
217فلنج تزریقی پلی اتيلن 140- اتصال به 140
218فلنج تزریقی پلی اتيلن 125
219فلنج تزریقی پلی اتيلن 110
220فلنج تزریقی پلی اتيلن 90
221فلنج تزریقی پلی اتيلن 75
222فلنج تزریقی پلی اتيلن 63
223فلنج تزریقی پلی اتيلن 50
224فلنج تزریقی پلی اتيلن 40
225فلنج تزریقی پلی اتيلن 32
226فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 315
227فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 280 - اتصال به 315
228فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 280 - اتصال به 250
229فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 250
230فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 225- اتصال به 200
231فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 200
232فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 180 - اتصال به 160
233فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 160
234فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 140 - اتصال به 160
235فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 140- اتصال به 140
236فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 125
237فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 110
238فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 90
239فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 75
240فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 63
241فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 50
242فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 40
243فلنج تزریقی پایه بلند پلی اتيلن 32
244فلنج تزریقی پلی اتيلن 315- TYP B
245فلنج تزریقی پلی اتيلن 280 - اتصال به 315 - TYP B
246فلنج تزریقی پلی اتيلن 280 - اتصال به 250- TYP B
247فلنج تزریقی پلی اتيلن 250- TYP B
248فلنج تزریقی پلی اتيلن 225- اتصال به 200- TYP B
249فلنج تزریقی پلی اتيلن 200- TYP B
250فلنج تزریقی پلی اتيلن 180 - اتصال به 160- TYP B
251فلنج تزریقی پلی اتيلن 160- TYP B
252فلنج تزریقی پلی اتيلن 140 - اتصال به 160- TYP B
253فلنج تزریقی پلی اتيلن 140- اتصال به 140- TYP B
254فلنج تزریقی پلی اتيلن 125- TYP B
255فلنج تزریقی پلی اتيلن 110- TYP B
256تبدیل تزریقی پلی اتيلن 560 × 630
257تبدیل تزریقی پلی اتيلن 500 × 630
258تبدیل تزریقی پلی اتيلن 450 × 630
259تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400 × 630
260تبدیل تزریقی پلی اتيلن 500 × 560
261تبدیل تزریقی پلی اتيلن 450 × 560
262تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400 × 560
263تبدیل تزریقی پلی اتيلن 450 × 500
264تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400 × 500
265تبدیل تزریقی پلی اتيلن 355 × 500
266تبدیل تزریقی پلی اتيلن 315 × 500
267تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 500
268تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 500
269تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 500
270تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400 × 450
271تبدیل تزریقی پلی اتيلن 355 × 450
272تبدیل تزریقی پلی اتيلن 315 × 450
273تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 450
274تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 450
275تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 450
276تبدیل تزریقی پلی اتيلن 355 × 400
277تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400 × 315
278تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 400
279تبدیل تزریقی پلی اتيلن 400× 225
280تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 400
281تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 ×400
282تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 400
283تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110× 400
284تبدیل تزریقی پلی اتيلن 315 × 355
285تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 355
286تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 355
287تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 355
288تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160× 355
289تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 355
290تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 355
291تبدیل تزریقی پلی اتيلن 280 × 315
292تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 315
293تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 315
294تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 315
295تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 315
296تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 315
297تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 315
298تبدیل تزریقی پلی اتيلن 250 × 280
299تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 280
300تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 280
301تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 280
302تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 280
303تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 280
304تبدیل تزریقی پلی اتيلن 225 × 250
305تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 250
306تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 250
307تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 250
308تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 250
309تبدیل تزریقی پلی اتيلن 200 × 225
310تبدیل تزریقی پلی اتيلن 180 × 225
311تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 225
312تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 225
313تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 225
314تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 225
315تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 225
316تبدیل تزریقی پلی اتيلن 180 × 200
317تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 200
318تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 200
319تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 200
320تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 200
321تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 200
322تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 200
323تبدیل تزریقی پلی اتيلن 160 × 180
324تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 180
325تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 180
326تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 180
327تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 180
328تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 180
329تبدیل تزریقی پلی اتيلن 140 × 160
330تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 160
331تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 160
332تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 160
333تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 160
334تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 160
335تبدیل تزریقی پلی اتيلن 125 × 140
336تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 140
337تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 140
338تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 140
339تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 140
340تبدیل تزریقی پلی اتيلن 110 × 125
341تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 125
342تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 125
343تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 125
344تبدیل تزریقی پلی اتيلن 50 × 125
345تبدیل تزریقی پلی اتيلن 90 × 110
346تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 110
347تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 110
348تبدیل تزریقی پلی اتيلن 75 × 90
349تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 90
350تبدیل تزریقی پلی اتيلن 50 × 90
351تبدیل تزریقی پلی اتيلن 63 × 75
352تبدیل تزریقی پلی اتيلن 50 × 75
353تبدیل تزریقی پلی اتيلن 50 × 63
354تبدیل تزریقی پلی اتيلن 40 × 63
355تبدیل تزریقی پلی اتيلن 32 × 63
356تبدیل تزریقی پلی اتيلن 25 × 63
357تبدیل تزریقی پلی اتيلن 40 × 50
358تبدیل تزریقی پلی اتيلن 32 × 50
359تبدیل تزریقی پلی اتيلن 32 × 40
360كپ تزریقی پلی اتيلن 200
361كپ تزریقی پلی اتيلن 160
362كپ تزریقی پلی اتيلن 125
363كپ تزریقی پلی اتيلن 110
364كپ تزریقی پلی اتيلن 90
365كپ تزریقی پلی اتيلن 75
366كپ تزریقی پلی اتيلن 63
367كپ تزریقی پلی اتيلن 50
368كپ فلنجدار پلی اتيلن 200
369كپ فلنجدار پلی اتيلن 160
370كپ فلنجدار پلی اتيلن 125
371كپ فلنجدار پلی اتيلن 110
372كپ فلنجدار پلی اتيلن 90
373كپ فلنجدار پلی اتيلن 75
374كپ فلنجدار پلی اتيلن 63
375چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 250
376چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 200
377چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 160
378چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 110
379چهار راه ° 90 تزریقی پلی اتيلن 90
380فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 63
381فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 75
382فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 90
383فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 110
384فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 125
385فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 160
386فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 200
387فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 250
388فلنج سوراخدار با هسته فولادي )بدون نياز به رینگ( 315
389رینگ پليمري 315
390رینگ پليمري 250
391رینگ پليمري 225
392رینگ پليمري 200
393رینگ پليمري 180
394رینگ پليمري 160
395رینگ پليمري 125
396رینگ پليمري 110
397رینگ پليمري 90
398رینگ پليمري 75
399رینگ پليمري 63
400زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
401زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
402زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
403زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
404زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
405زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
406زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
407زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
408زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
409زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
410زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
411زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
412زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
413زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
414زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
415زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
416زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
417زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
418زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
419زانوي جوشی ° 90 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
420زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
421زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
422زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
423زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
424زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
425زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
426زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
427زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
428زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
429زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
430زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
431زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
432زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
433زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
434زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
435زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
436زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
437زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
438زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
439زانوي جوشی ° 45 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
440زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
441زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
442زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
443زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
444زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
445زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
446زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
447زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
448زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
449زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
450زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
451زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
452زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
453زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
454زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
455زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
456زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
457زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
458زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
459زانوي جوشی ° 60 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
460زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
461زانوي جوشی ° 30پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
462زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
463زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
464زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
465زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
466زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
467زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
468زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
469زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
470زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
471زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
472زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
473زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
474زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
475زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
476زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
477زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
478زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
479زانوي جوشی ° 30 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
480سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
481سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
482سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
483سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
484سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
485سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
486سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
487سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
488سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
489سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
490سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
491سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
492سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
493سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
494سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
495سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
496سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
497سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
498سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
499سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
500سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 90 × 450 )ماشينکاري(
501سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 × 450 )ماشينکاري(
502سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 × 450 )ماشينکاري(
503سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 × 450 )ماشينکاري(
504سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 × 450 )ماشينکاري(
505سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 × 450 )ماشينکاري(
506سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 × 450 )ماشينکاري(
507سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 × 450 )ماشينکاري(
508سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 × 450 )ماشينکاري(
509سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 × 450 )ماشينکاري(
510سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 90 × 500 )ماشينکاري(
511سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 × 500 )ماشينکاري(
512سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 × 500 )ماشينکاري(
513سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 × 500 )ماشينکاري(
514سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 × 500 )ماشينکاري(
515سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 × 500 )ماشينکاري(
516سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 × 500 )ماشينکاري(
517سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 × 500 )ماشينکاري(
518سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 × 500 )ماشينکاري(
519سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 × 500 )ماشينکاري(
520سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 × 500 )ماشينکاري(
521سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 90 × 560 )ماشينکاري(
522سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 × 560 )ماشينکاري(
523سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 × 560 )ماشينکاري(
524سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 × 560 )ماشينکاري(
525سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 × 560 )ماشينکاري(
526سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 × 560 )ماشينکاري(
527سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 × 560 )ماشينکاري(
528سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 × 560 )ماشينکاري(
529سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 × 560 )ماشينکاري(
530سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 × 560 )ماشينکاري(
531سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 × 560 )ماشينکاري(
532سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 500 × 560 )ماشينکاري(
533سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 90 × 630 )ماشينکاري(
534سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 × 630 )ماشينکاري(
535سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 × 630 )ماشينکاري(
536سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 × 630 )ماشينکاري(
537سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 × 630 )ماشينکاري(
538سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 × 630 )ماشينکاري(
539سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 × 630 )ماشينکاري(
540سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 × 630 )ماشينکاري(
541سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 × 630 )ماشينکاري(
542سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 × 630 )ماشينکاري(
543سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 × 630 )ماشينکاري(
544سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 500 × 630 )ماشينکاري(
545سه راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 560 × 630 )ماشينکاري(
546سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
547سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
548سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
549سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
550سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
551سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
552سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
553سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
554سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
555سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
556سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
557سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
558سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
559سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
560سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
561سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
562سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 710 )ماشينکاري(
563سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 800 )ماشينکاري(
564سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 900 )ماشينکاري(
565سه راه جوشی ° 45 پلی اتيلن 1000 )ماشينکاري(
566سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
567سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
568سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
569سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
570سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
571سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
572سه راه جوشی ° 60 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(
573چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 110 )ماشينکاري(
574چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 125 )ماشينکاري(
575چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 140 )ماشينکاري(
576چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 160 )ماشينکاري(
577چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 180 )ماشينکاري(
578چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 200 )ماشينکاري(
579چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 225 )ماشينکاري(
580چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 250 )ماشينکاري(
581چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 280 )ماشينکاري(
582چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 315 )ماشينکاري(
583چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 355 )ماشينکاري(
584چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 400 )ماشينکاري(
585چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 450 )ماشينکاري(
586چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 500 )ماشينکاري(
587چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 560 )ماشينکاري(
588چهار راه جوشی ° 90 پلی اتيلن 630 )ماشينکاري(