امروز ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ

لیست قیمت جدید لوله پنج لایه سوپرپایپ 1401

قیمت امروز لوله پنج لایه سوپرپایپ – سوپردرین – سوپرفیکس

 

لیست قیمت پنج لایه سوپر پایپ

 

برای اطلاع از قیمت روزانه در کانال عضو شوید poliestil_ir@

جهت اطلاع از تخفیف ها با ما تماس بگیرید

 

دانلود قیمت سوپرپایپ

قیمت سوپردرین

قیمت سوپرفیکس

 

کدشرح--
700160- Iلوله سوپرپايپ +2 - 16 م‌مكلاف ۲۰۰ متري200
700200- Iلوله سوپرپايپ +2 - 20 م‌مكلاف ۱۵۰ متري150
700250- Iلوله سوپرپايپ +2 - ۲۵ م‌مكلاف ۱۰۰ متري100
700320- Iلوله سوپرپايپ +2 - 32 م‌مكلاف ۵۰ متري50
1013446لوله سوپرپايپ 40 م‌م2020
1013449لوله سوپرپايپ 50 م‌م2020
1013451لوله سوپرپايپ ۶۳ م‌م1515
1013453لوله سوپرپايپ 75 م‌م55
1013455لوله سوپرپايپ 90 م‌م55
1013457لوله سوپرپايپ 110 م‌م55
741116 - Iلوله سوپرپايپ ۱۶ PEX/Al/PEXكلاف ۲۰۰ متري200
741120 - Iلوله سوپرپايپ 20 PEX/Al/PEXكلاف ۱۵۰ متري150
741125 - Iلوله سوپرپايپ 25 PEX/Al/PEXكلاف ۱۰۰ متري100
741132 - Iلوله سوپرپايپ 32 PEX/Al/PEXكلاف ۵۰ متري50
752216 - Iلوله سوپرپايپ LT سايز 16 م‌مكلاف۲۰۰ متري200
752220 - Iلوله سوپرپايپLT سايز 20 م‌مكلاف ۱۵۰ متري150
752225 - Iلوله سوپرپايپLT سايز 25 م‌مكلاف ۱۰۰ متري100
752232 - Iلوله سوپرپايپLT سايز 32 م‌مكلاف ۵۰ متري50
1013366لوله يوني پايپ سايز 14كلاف 200متري200
1013371لوله يوني پايپ سايز 16كلاف 200متري200
1013388لوله يوني پايپ سايز 20كلاف 2۰۰متري200
1013398لوله يوني پايپ سايز 25كلاف 100متري100
1013401لوله يوني پايپ سايز 32كلاف 50 متري50
902220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 163030
902230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 161010
904220-Iرابط روپيچ پرسي 1/2 × 20 2525
904230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 201010
905230-Iرابط روپيچ پرسي 3/4 × 251010
905240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 251010
906240-Iرابط روپيچ پرسي 1 × 321515
906250-Iرابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 3255
1046901رابط روپيچ پرسي 1/4 1 × 4055
1046902رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 4055
1046905رابط روپيچ پرسي 1/2 1 × 5033
1046906رابط روپيچ پرسي 2 × 5031
902320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 16 1010
904320-Iرابط توپيچ پرسي 1/2 × 201010
904330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 20 1515
905330-Iرابط توپيچ پرسي 3/4 × 25 1010
905340-Iرابط توپيچ پرسي 1× 25 66
906340-Iرابط توپيچ پرسي 1 × 32 55
906350-Iرابط توپيچ پرسي 1/4 1×3255
1046903رابط توپيچ پرسي 1/4 1 × 4051
1046904رابط توپيچ پرسي 1/2 1× 4051
1046907رابط توپيچ پرسي 1/2 1× 5033
1015270رابط پرسي مهره‌دار 1/2×16101
1015274رابط پرسي مهره‌دار 3/4×16101
1015283رابط پرسي مهره‌دار 1/2×20101
1015286رابط پرسي مهره‌دار3/4×20101
1015297رابط پرسي مهره‌دار 1×25101
1015301رابط پرسي مهره‌دار 1/4 1×32101
1046937رابط پرسي مهره‌دار 1/2 1×4051
1046939رابط پرسي مهره‌دار 2×5031
912120-Iزانو پرسي 16×162525
914140-Iزانو پرسي 20×201515
915150-Iزانو پرسي 25×251515
916160-Iزانو پرسي 32 × 32540
1046908زانو پرسي 40×4055
1046911زانو پرسي 50×5033
1014686زانو پرسي روپيچ 1/2×16101
1014729زانو پرسي روپيچ 1/2×20101
1014732زانو پرسي روپيچ 3/4×20101
1014751زانو پرسي روپيچ 3/4×25101
1014755زانو پرسي روپيچ 1 × 25101
1014770زانو پرسي روپيچ 1×3251
1046909زانو پرسي روپيچ 1/4 1×4051
912320-Iچپقي پرسي 1/2 × 16 2020
914320-Iچپقي پرسي 1/2 × 201515
914330-Iچپقي پرسي 3/4×201010
915330-Iچپقي پرسي 3/4 × 251010
915340-Iچپقي پرسي 1×2555
916340-Iچپقي پرسي 1 × 32540
1046910چپقي پرسي 1/2 1 × 40 51
1046912چپقي پرسي 1/2 1 × 50 31
1046913زانويي 45 پرسي 40 × 4051
1046914زانويي 45 پرسي 50× 5031
970252-Iزانو ديواري پرسي1/2×16 توپيچ1080
970452-Iزانو ديواري پرسي 1/2 × 20 توپيچ1080
970453-Iزانو ديواري پرسي 3/4 × 20 توپيچ55
1015515زانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 20 توپيچ 55
970255-Iزانو سه‌راه 90 پرسي 16 × 1/2 × 16 توپيچ15120
970455-Iزانو سه‌راه 90 پرسي ۲۰ × 1/2 × ۲۰ توپيچ1010
942120-Iبوشن پرسي 163030
944140-Iبوشن پرسي 201010
945150-Iبوشن پرسي 251010
946160-Iبوشن پرسي 3255
1046932بوشن پرسي 4055
1046935بوشن پرسي 5033
944120-Iتبديل پرسي 16 × 201010
945120-Iتبديل پرسي 16 × 251010
945140-Iتبديل پرسي 20 × 251010
946140-Iتبديل پرسي 20 × 321010
946150-Iتبديل پرسي 25 × 321515
1046930تبديل پرسي 25×4051
1046931تبديل پرسي 32×4055
1046933تبديل پرسي 32×5031
1046934تبديل پرسي 40×5031
932122-Iسه راه پرسي 1615120
934144-Iسه راه پرسي 201010
935155-Iسه راه پرسي 251010
936166-Iسه راه پرسي 32540
1046921سه راه پرسي 4051
1046928سه راه پرسي 5031
932142-Iسه ‌راه تبديل پرسي 16×20×161010
934122-Iسه راه تبديل پرسي 16×16×201010
934124-Iسه راه تبديل پرسي20×16×201010
934142-Iسه راه تبديل پرسي 16×20×201010
934152-Iسه راه تبديل پرسي 16×25×201010
934154-Iسه راه تبديل پرسي 20×25×201010
935122-Iسه راه تبديل پرسي 16×16×251010
935124- Iسه راه تبديل پرسي 20×16×251080
935125- Iسه راه تبديل پرسي 25×16×251080
935142- Iسه راه تبديل پرسي 16×20×251010
935144- Iسه راه تبديل پرسي 20×20×251010
935145- Iسه راه تبديل پرسي 25×20×251080
935152- Iسه راه تبديل پرسي 16×25×251010
935165- Iسه راه تبديل پرسي 25×32×2544
936126-Iسه راه تبديل پرسي 32×16×321010
936146- Iسه راه تبديل پرسي 32×20×321010
936155- Iسه راه تبديل پرسي 25×25×321010
936156-Iسه راه تبديل پرسي 32×25×3244
1046915سه راه تبديل پرسي 32×50×3231
1046916سه راه تبديل پرسي 40×20×4055
1046917سه ‌راه تبديل پرسي 32×‌25×4055
1046918سه راه تبديل پرسي 40×25×4055
1046919سه راه تبديل پرسي 32×32×4051
1046920سه راه تبديل پرسي 40×32×4051
1046924سه راه تبديل پرسي 40×25×5031
1046925سه راه تبديل پرسي 50×25×5031
1046926سه راه تبديل پرسي 50×32×5031
1046927سه راه تبديل پرسي 50×40×5031
1014927سه راه پرسي روپيچ 16 × 1/2 × 16101
935235- Iسه راه پرسي روپيچ 25 × 3/4 × 251010
936236- Iسه راه پرسي روپيچ 32 × 3/4 × 321010
1014931سه‌راه پرسي توپيچ 16×1/2×16101
1014987سه‌راه پرسي توپيچ 20×1/2×20101
1014991سه‌راه پرسي توپيچ 20×3/4×20101
1015044سه‌راه پرسي توپيچ 25×1/2×25101
1015048سه راه پرسي توپيچ 25×3/4×25101
1015088سه‌راه پرسي توپيچ 32×1/2×32101
1015091سه‌راه پرسي توپيچ 32×3/4×32101
1046923سه‌راه پرسي توپيچ 40×3/4×4051
1046929سه‌راه پرسي توپيچ 50 × 1 × 5031
770042- Iمهره‌ماسوره 1/2×162020
1058090مهره ماسوره 3/4×16یورو20160
770040- Iمهره ماسوره 1/2×202020
770048- Iمهره ماسوره 3/4×2020160
770047- Iمهره ماسوره 3/4×252020
770049- Iمهره ماسوره 1×251080
806351- Iرابط توپيچ دنده‌اي 1×32575
806240R- Iرابط روپيچ دنده‌اي 1 × 3255
770051- Iمغزي 1/220320
770052- Iمغزي 3/42020
770053- Iمغزي 12020
770051R- Iمغزي رابط 1/22020
770052R- Iمغزي رابط 3/42020
770053R- Iمغزي رابط 12020
1013914زانويي 1/21010
770072- Iزانويي 3/41010
770075- Iچپقي 1/22020
770076- Iچپقي 3/41010
770032- Iبوشن 3/4 اينچ2020
770033- Iبوشن 1 اينچ1010
770355- Iتبديل روپيچ 3/4 × 1/22020
770057- Iتبديل روپيچ 3/4×11515
770061- Iروپيچ توپيچ 1/23030
770062- Iروپيچ توپيچ 3/42020
770063- Iروپيچ توپيچ 11010
770351- Iتبديل 1 توپيچ × 3/4 روپيچ2020
770356- Iتبديل 3/4روپيچ ×1/2 توپيچ2020
770091- Iسه راهي 1/22020
770092- Iسه راهي 3/410150
770094- Iسه راهي 155
972252- Iزانو ديواري - 1/2 اينچ1080
972255- Iزانوسه‌راه 90 - 1/2 توپيچ1080
P770206-Iزانو ديواري صفحه دار - 1/2 توپيچ77
P770526-Iزانو ديواري صفحه دار - 3/4 روپيچ77
P770513-Iزانو سه راه 90 صفحه دار - 1/2 توپيچ77
P770523-Iزانو سه راه 90 صفحه دار - 3/4 روپيچ77
P770514-Iزانو سه راه 180 صفحه دار- 1/2 توپيچ77
P770524-Iزانو سه راه 180 صفحه دار - 3/4 روپيچ77
P962422-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ1515
P962452-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 توپيچ1515
P962620-Iزانو ديواري صفحه‌دار پرسي 1/2 × 16 توپيچ1010
P962650-Iزانوديواري صفحه‌دار پرسي 3/4 × 16 روپيچ1010
P962622-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 1/2×16×16 توپيچ77
P962652-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسي 3/4×16×16 روپيچ77
970015- Iصفحه ديواري تك -73 ميلي‌متر100100
970012- Iصفحه ديواري دوبل -153ميلي‌متر4040
970012G- Iصفحه ديواري قوس‌دار - 250 ميلي‌متر 5050
970012L- Iصفحه ديواري رادياتور - 500 ميلي‌متر2020
770202B- Iدرپوش پلاستيكي براي تست آبي180180
770202R- Iدرپوش پلاستيكي براي تست قرمز180180
631016- Iبست پلاستيكي روكار 1615001500
631020- Iبست پلاستيكي روكار 2010001000
631025- Iبست پلاستيكي روكار 25800800
631032- Iبست پلاستيكي روكار32500500
970000- Iبست U زانو ديواري (يدكي)2020
770220-Iكلكتور 2 انشعابي11
770222-Iكلكتور 3 انشعابي118
770221-Iكلكتور 4 انشعابي115
770341-Iدرپوش روپيچ 12020
1014120درپوش توپيچ 1/2201
770323-Iدرپوش توپيچ 1201
770059-40 Iمغزي بلند - 40 م‌م1010
770059-50 Iمغزي بلند - 50 م‌م1010
770059-60 Iمغزي بلند - 60 م‌م1010
770059-70 Iمغزي بلند - 70 م‌م1010
1007078ته‌بند پرسي 16101
1007079ته‌بند پرسي 20101
1007080ته‌بند پرسي 25101
1007081ته‌بند پرسي 3251
1029144بوشن RS-222
1029145بوشن RS-322
1029142سه‌راهي RS-211
1029143سه‌راهي RS-311
1029138زانويي RS-211
1029139زانويي RS-311
1029140زانويي 45 RS-211
1029141زانويي 45 RS-311
1029146تبديل RS-2 x RS-321
1029121رابط پرسي RS-2 ـ 2511
1029122رابط پرسي RS-2 ـ 3211
1046940رابط پرسي RS-2 ـ 4011
1046941رابط پرسي RS-2 ـ 5011
1029125رابط پرسي RS-2 ـ 6311
1029126رابط پرسي RS-2 ـ 7511
1029127رابط پرسي RS-3 ـ 9011
1029128رابط پرسي RS-3 ـ 11011
1029134رابط توپيچ RS-2 ـ 1 اينچ11
1029135رابط توپيچ RS-2 ـ 2 اينچ11
1029136رابط توپيچ RS-2 ـ 1/2 2 اينچ11
1029137رابط توپيچ RS-3 ـ 3 اينچ11
1029132رابط روپيچ RS-2 ـ 1/2 2 اينچ11
1029131رابط روپيچ RS-2 ـ 2 اينچ11
1029133رابط روپيچ RS-3 ـ 3 اينچ11
1059399رابط فلنجي RS-2 x 6511
1029130رابط فلنجي RS-3 x 10011
1029129رابط فلنجي RS-3 x 8011
1046477بوشن شيفت RS-2 ـ 130 م‌م11
1046478بوشن شيفت RS-3 ـ 210 م‌م11
1046750بوشن شيفت RS-2 ـ 5 م‌م11
1046751بوشن شيفت RS-3 ـ 5 م‌م11
2030562Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۰22
2030563Tشير سوپروالو S1 ـ ۲۵22
2030564Tشير سوپروالو S1 ـ 3211
2030565Tشير سوپروالو S2 22
2030567Tشير سوپروالو S3 22
2030569Tشير سوپروالو S4 22
1030571Tشير سوپروالو T1 ـ ۱۶130
2030572Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۰130
2030573Tشير سوپروالو T1 ـ ۲۵130
2030574Tشير سوپروالو T1 ـ 3211
2030579Tشير سوپروالو T2130
2023263T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۱۶1010
2023264T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۲۰1010
2023265T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۲۵1010
2023275T-Iرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "1010
2023276T-Iرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 "1010
2023285T-Iرابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "1010
1030601Tكلكتور سوپروالو44
1011716Tسرشير گرد سوپروالو - كروم55
1011726Tسرشیرگرد سوپروالو-کروم مات55
1011717Tسرشير اهرمي سوپروالو - كروم101
1011727Tسرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات101
1011712Tروپيچ توپيچ سوپروالو88
1011730Tپايه دوبل سوپروالو11
1011740Tصفحه دراي‌وال سوپروالو1010
1011722Tمجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات101
1011731Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم101
1011732Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - كروم مات101
1011733Tمجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو - سفيد101
1011713Tيدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN811
1011721Tيدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو - كروم1010
1011718Tيدكي رينگ تفلون DN8 (جفت)11
2023552Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/811
2023553Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "1/211
2023554Tمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ "3/411
2023252Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/811
2023253Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "1/211
2023254Tرابط روپيچ سوپروالو I ـ "3/411
2023240Tگيج فشار سوپروالو I11
1013719قيچي لوله بر - ژاپني11
760000-Tقيچي لوله بر - تايواني11
1006636قيچي عمودبر براي اندازه‌هاي 14،16،2011
1006634لوله بر 63-25 م‌م11
1015739كاليبراتور سه طرفه (16،20،25)11
1006830كاليبراتور 1611
1015749كاليبراتور 2011
1015756كاليبراتور 2511
1015762كاليبراتور 3211
1006638كاليبراتور 4011
1015808كاليبراتور 5011
1014339كاليبراتور 6311
1014344كاليبراتور 7511
760016- Iفنر تو براي لوله 1611
760020- Iفنر تو براي لوله 2011
760025- Iفنر تو براي لوله 2511
760032- Iفنر تو براي لوله 3211
761016- Iفنر رو براي لوله 1611
761020- Iفنر رو براي لوله 2011
761025- Iفنر رو براي لوله 2511
1013767لوله خم كن براي اندازه‌هاي 14 تا 2511
1013773لوله خم كن براي اندازه‌هاي 16، 20، 25 و 3211
1006827دستگاه پرس هيدروالكتريك UP 75 11
1007082دستگاه پرس برقي UP 75 EL11
1014322مجموعه ابزار از 63 تا 110 م‌م11
1007084فك پرس 16 (با كد رنگ)11
1007086فك پرس 20 (با كد رنگ)11
1007087فك پرس 25 (با كد رنگ)11
1007088فك پرس 32 (با كد رنگ)11
1015768فك پرس 4011
1015792فك پرس 5011
1046545پایه فک مدولار 63 تا 11011
1046541حلقه فک مدولار 6311
1046542حلقه فک مدولار 7511
1046543حلقه فک مدولار 9011
1046544حلقه فک مدولار 11011
1015764پرس دستي سايز 16 و 20 ( بدون تويي)11
1015777تويي پرس دستي 1611
1015780تويي پرس دستي 2011
100860- Iتراز رادياتور11
1013721تيغه يدكي قيچي لوله بر ژاپني11
760001-Tتيغه يدكي قيچي لوله بر تايواني11
1006635تيغه يدكي لوله‌بر (63-25 ميليمتر)11

توضیحات :

لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ R19

  • اقلامی كه فاقد علامت « I- »  در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند.
  • کليه قیمت ها به ریال بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده اضافه می باشد.