لیست قیمت پنج لایه سوپر پایپ

امروز ۰۹ فروردین ۱۳۹۹

قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ

 

لیست قیمت پنج لایه سوپر پایپ

 

برای اطلاع از قیمت روزانه در کانال عضو شوید poliestil_ir@

جهت اطلاع از تخفیف ها با ما تماس بگیرید

آخرین بروز رسانی 98/12/11

دانلود قیمت سوپرپایپ

 

کدشرح--
700160- Iلوله سوپرپایپ +2 - 16 م‌مکلاف ۲۰۰ متری200
700200- Iلوله سوپرپایپ +2 - 20 م‌مکلاف ۱۵۰ متری150
700250- Iلوله سوپرپایپ +2 - ۲۵ م‌مکلاف ۱۰۰ متری100
700320- Iلوله سوپرپایپ +2 - 32 م‌مکلاف ۵۰ متری50
1013446لوله سوپرپایپ 40 م‌م2020
1013449لوله سوپرپایپ 50 م‌م2020
1013451لوله سوپرپایپ ۶۳ م‌م1515
1013453لوله سوپرپایپ 75 م‌م55
1013455لوله سوپرپایپ 90 م‌م55
1013457لوله سوپرپایپ 110 م‌م55
741116 - Iلوله سوپرپایپ ۱۶ PEX/Al/PEXکلاف ۲۰۰ متری200
741120 - Iلوله سوپرپایپ 20 PEX/Al/PEXکلاف ۱۵۰ متری150
741125 - Iلوله سوپرپایپ 25 PEX/Al/PEXکلاف ۱۰۰ متری100
741132 - Iلوله سوپرپایپ 32 PEX/Al/PEXکلاف ۵۰ متری50
752216 - Iلوله سوپرپایپ LT سایز 16 م‌مکلاف۲۰۰ متری200
752220 - Iلوله سوپرپایپLT سایز 20 م‌مکلاف ۱۵۰ متری150
752225 - Iلوله سوپرپایپLT سایز 25 م‌مکلاف ۱۰۰ متری100
752232 - Iلوله سوپرپایپLT سایز 32 م‌مکلاف ۵۰ متری50
1013366لوله یونی پایپ سایز 14کلاف 200متری200
1013371لوله یونی پایپ سایز 16کلاف 200متری200
1013388لوله یونی پایپ سایز 20کلاف 2۰۰متری200
1013398لوله یونی پایپ سایز 25کلاف 100متری100
1013401لوله یونی پایپ سایز 32کلاف 50 متری50
902220-Iرابط روپیچ پرسی 1/2 × 163030
902230-Iرابط روپیچ پرسی 3/4 × 161010
904220-Iرابط روپیچ پرسی 1/2 × 20 2525
904230-Iرابط روپیچ پرسی 3/4 × 201010
905230-Iرابط روپیچ پرسی 3/4 × 251010
905240-Iرابط روپیچ پرسی 1 × 251010
906240-Iرابط روپیچ پرسی 1 × 321515
906250-Iرابط روپیچ پرسی 1/4 1 × 3255
1046901رابط روپیچ پرسی 1/4 1 × 4055
1046902رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 4055
1046905رابط روپیچ پرسی 1/2 1 × 5033
1046906رابط روپیچ پرسی 2 × 5031
902320-Iرابط توپیچ پرسی 1/2 × 16 1010
904320-Iرابط توپیچ پرسی 1/2 × 201010
904330-Iرابط توپیچ پرسی 3/4 × 20 1515
905330-Iرابط توپیچ پرسی 3/4 × 25 1010
905340-Iرابط توپیچ پرسی 1× 25 66
906340-Iرابط توپیچ پرسی 1 × 32 55
906350-Iرابط توپیچ پرسی 1/4 1×3255
1046903رابط توپیچ پرسی 1/4 1 × 4051
1046904رابط توپیچ پرسی 1/2 1× 4051
1046907رابط توپیچ پرسی 1/2 1× 5033
1015270رابط پرسی مهره‌دار 1/2×16101
1015274رابط پرسی مهره‌دار 3/4×16101
1015283رابط پرسی مهره‌دار 1/2×20101
1015286رابط پرسی مهره‌دار3/4×20101
1015297رابط پرسی مهره‌دار 1×25101
1015301رابط پرسی مهره‌دار 1/4 1×32101
1046937رابط پرسی مهره‌دار 1/2 1×4051
1046939رابط پرسی مهره‌دار 2×5031
912120-Iزانو پرسی 16×162525
914140-Iزانو پرسی 20×201515
915150-Iزانو پرسی 25×251515
916160-Iزانو پرسی 32 × 32540
1046908زانو پرسی 40×4055
1046911زانو پرسی 50×5033
1014686زانو پرسی روپیچ 1/2×16101
1014729زانو پرسی روپیچ 1/2×20101
1014732زانو پرسی روپیچ 3/4×20101
1014751زانو پرسی روپیچ 3/4×25101
1014755زانو پرسی روپیچ 1 × 25101
1014770زانو پرسی روپیچ 1×3251
1046909زانو پرسی روپیچ 1/4 1×4051
912320-Iچپقی پرسی 1/2 × 16 2020
914320-Iچپقی پرسی 1/2 × 201515
914330-Iچپقی پرسی 3/4×201010
915330-Iچپقی پرسی 3/4 × 251010
915340-Iچپقی پرسی 1×2555
916340-Iچپقی پرسی 1 × 32540
1046910چپقی پرسی 1/2 1 × 40 51
1046912چپقی پرسی 1/2 1 × 50 31
1046913زانویی 45 پرسی 40 × 4051
1046914زانویی 45 پرسی 50× 5031
970252-Iزانو دیواری پرسی1/2×16 توپیچ1080
970452-Iزانو دیواری پرسی 1/2 × 20 توپیچ1080
970453-Iزانو دیواری پرسی 3/4 × 20 توپیچ55
1015515زانودیواری صفحه‌دار پرسی 3/4 × 20 توپیچ 55
970255-Iزانو سه‌راه 90 پرسی 16 × 1/2 × 16 توپیچ15120
970455-Iزانو سه‌راه 90 پرسی ۲۰ × 1/2 × ۲۰ توپیچ1010
942120-Iبوشن پرسی 163030
944140-Iبوشن پرسی 201010
945150-Iبوشن پرسی 251010
946160-Iبوشن پرسی 3255
1046932بوشن پرسی 4055
1046935بوشن پرسی 5033
944120-Iتبدیل پرسی 16 × 201010
945120-Iتبدیل پرسی 16 × 251010
945140-Iتبدیل پرسی 20 × 251010
946140-Iتبدیل پرسی 20 × 321010
946150-Iتبدیل پرسی 25 × 321515
1046930تبدیل پرسی 25×4051
1046931تبدیل پرسی 32×4055
1046933تبدیل پرسی 32×5031
1046934تبدیل پرسی 40×5031
932122-Iسه راه پرسی 1615120
934144-Iسه راه پرسی 201010
935155-Iسه راه پرسی 251010
936166-Iسه راه پرسی 32540
1046921سه راه پرسی 4051
1046928سه راه پرسی 5031
932142-Iسه ‌راه تبدیل پرسی 16×20×161010
934122-Iسه راه تبدیل پرسی 16×16×201010
934124-Iسه راه تبدیل پرسی20×16×201010
934142-Iسه راه تبدیل پرسی 16×20×201010
934152-Iسه راه تبدیل پرسی 16×25×201010
934154-Iسه راه تبدیل پرسی 20×25×201010
935122-Iسه راه تبدیل پرسی 16×16×251010
935124- Iسه راه تبدیل پرسی 20×16×251080
935125- Iسه راه تبدیل پرسی 25×16×251080
935142- Iسه راه تبدیل پرسی 16×20×251010
935144- Iسه راه تبدیل پرسی 20×20×251010
935145- Iسه راه تبدیل پرسی 25×20×251080
935152- Iسه راه تبدیل پرسی 16×25×251010
935165- Iسه راه تبدیل پرسی 25×32×2544
936126-Iسه راه تبدیل پرسی 32×16×321010
936146- Iسه راه تبدیل پرسی 32×20×321010
936155- Iسه راه تبدیل پرسی 25×25×321010
936156-Iسه راه تبدیل پرسی 32×25×3244
1046915سه راه تبدیل پرسی 32×50×3231
1046916سه راه تبدیل پرسی 40×20×4055
1046917سه ‌راه تبدیل پرسی 32×‌25×4055
1046918سه راه تبدیل پرسی 40×25×4055
1046919سه راه تبدیل پرسی 32×32×4051
1046920سه راه تبدیل پرسی 40×32×4051
1046924سه راه تبدیل پرسی 40×25×5031
1046925سه راه تبدیل پرسی 50×25×5031
1046926سه راه تبدیل پرسی 50×32×5031
1046927سه راه تبدیل پرسی 50×40×5031
1014927سه راه پرسی روپیچ 16 × 1/2 × 16101
935235- Iسه راه پرسی روپیچ 25 × 3/4 × 251010
936236- Iسه راه پرسی روپیچ 32 × 3/4 × 321010
1014931سه‌راه پرسی توپیچ 16×1/2×16101
1014987سه‌راه پرسی توپیچ 20×1/2×20101
1014991سه‌راه پرسی توپیچ 20×3/4×20101
1015044سه‌راه پرسی توپیچ 25×1/2×25101
1015048سه راه پرسی توپیچ 25×3/4×25101
1015088سه‌راه پرسی توپیچ 32×1/2×32101
1015091سه‌راه پرسی توپیچ 32×3/4×32101
1046923سه‌راه پرسی توپیچ 40×3/4×4051
1046929سه‌راه پرسی توپیچ 50 × 1 × 5031
770042- Iمهره‌ماسوره 1/2×162020
1058090مهره ماسوره 3/4×16یورو20160
770040- Iمهره ماسوره 1/2×202020
770048- Iمهره ماسوره 3/4×2020160
770047- Iمهره ماسوره 3/4×252020
770049- Iمهره ماسوره 1×251080
806351- Iرابط توپیچ دنده‌ای 1×32575
806240R- Iرابط روپیچ دنده‌ای 1 × 3255
770051- Iمغزی 1/220320
770052- Iمغزی 3/42020
770053- Iمغزی 12020
770051R- Iمغزی رابط 1/22020
770052R- Iمغزی رابط 3/42020
770053R- Iمغزی رابط 12020
1013914زانویی 1/21010
770072- Iزانویی 3/41010
770075- Iچپقی 1/22020
770076- Iچپقی 3/41010
770032- Iبوشن 3/4 اینچ2020
770033- Iبوشن 1 اینچ1010
770355- Iتبدیل روپیچ 3/4 × 1/22020
770057- Iتبدیل روپیچ 3/4×11515
770061- Iروپیچ توپیچ 1/23030
770062- Iروپیچ توپیچ 3/42020
770063- Iروپیچ توپیچ 11010
770351- Iتبدیل 1 توپیچ × 3/4 روپیچ2020
770356- Iتبدیل 3/4روپیچ ×1/2 توپیچ2020
770091- Iسه راهی 1/22020
770092- Iسه راهی 3/410150
770094- Iسه راهی 155
972252- Iزانو دیواری - 1/2 اینچ1080
972255- Iزانوسه‌راه 90 - 1/2 توپیچ1080
P770206-Iزانو دیواری صفحه دار - 1/2 توپیچ77
P770526-Iزانو دیواری صفحه دار - 3/4 روپیچ77
P770513-Iزانو سه راه 90 صفحه دار - 1/2 توپیچ77
P770523-Iزانو سه راه 90 صفحه دار - 3/4 روپیچ77
P770514-Iزانو سه راه 180 صفحه دار- 1/2 توپیچ77
P770524-Iزانو سه راه 180 صفحه دار - 3/4 روپیچ77
P962422-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسی 1/2×16×16 توپیچ1515
P962452-Iزانو سه‌راه 180 صفحه‌دار پرسی 3/4×16×16 توپیچ1515
P962620-Iزانو دیواری صفحه‌دار پرسی 1/2 × 16 توپیچ1010
P962650-Iزانودیواری صفحه‌دار پرسی 3/4 × 16 روپیچ1010
P962622-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسی 1/2×16×16 توپیچ77
P962652-Iزانو سه‌راه 90 صفحه‌دار پرسی 3/4×16×16 روپیچ77
970015- Iصفحه دیواری تک -73 میلی‌متر100100
970012- Iصفحه دیواری دوبل -153میلی‌متر4040
970012G- Iصفحه دیواری قوس‌دار - 250 میلی‌متر 5050
970012L- Iصفحه دیواری رادیاتور - 500 میلی‌متر2020
770202B- Iدرپوش پلاستیکی برای تست آبی180180
770202R- Iدرپوش پلاستیکی برای تست قرمز180180
631016- Iبست پلاستیکی روکار 1615001500
631020- Iبست پلاستیکی روکار 2010001000
631025- Iبست پلاستیکی روکار 25800800
631032- Iبست پلاستیکی روکار32500500
970000- Iبست U زانو دیواری (یدکی)2020
770220-Iکلکتور 2 انشعابی11
770222-Iکلکتور 3 انشعابی118
770221-Iکلکتور 4 انشعابی115
770341-Iدرپوش روپیچ 12020
1014120درپوش توپیچ 1/2201
770323-Iدرپوش توپیچ 1201
770059-40 Iمغزی بلند - 40 م‌م1010
770059-50 Iمغزی بلند - 50 م‌م1010
770059-60 Iمغزی بلند - 60 م‌م1010
770059-70 Iمغزی بلند - 70 م‌م1010
1007078ته‌بند پرسی 16101
1007079ته‌بند پرسی 20101
1007080ته‌بند پرسی 25101
1007081ته‌بند پرسی 3251
1029144بوشن RS-222
1029145بوشن RS-322
1029142سه‌راهی RS-211
1029143سه‌راهی RS-311
1029138زانویی RS-211
1029139زانویی RS-311
1029140زانویی 45 RS-211
1029141زانویی 45 RS-311
1029146تبدیل RS-2 x RS-321
1029121رابط پرسی RS-2 ـ 2511
1029122رابط پرسی RS-2 ـ 3211
1046940رابط پرسی RS-2 ـ 4011
1046941رابط پرسی RS-2 ـ 5011
1029125رابط پرسی RS-2 ـ 6311
1029126رابط پرسی RS-2 ـ 7511
1029127رابط پرسی RS-3 ـ 9011
1029128رابط پرسی RS-3 ـ 11011
1029134رابط توپیچ RS-2 ـ 1 اینچ11
1029135رابط توپیچ RS-2 ـ 2 اینچ11
1029136رابط توپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ11
1029137رابط توپیچ RS-3 ـ 3 اینچ11
1029132رابط روپیچ RS-2 ـ 1/2 2 اینچ11
1029131رابط روپیچ RS-2 ـ 2 اینچ11
1029133رابط روپیچ RS-3 ـ 3 اینچ11
1059399رابط فلنجی RS-2 x 6511
1029130رابط فلنجی RS-3 x 10011
1029129رابط فلنجی RS-3 x 8011
1046477بوشن شیفت RS-2 ـ 130 م‌م11
1046478بوشن شیفت RS-3 ـ 210 م‌م11
1046750بوشن شیفت RS-2 ـ 5 م‌م11
1046751بوشن شیفت RS-3 ـ 5 م‌م11
2030562Tشیر سوپروالو S1 ـ ۲۰22
2030563Tشیر سوپروالو S1 ـ ۲۵22
2030564Tشیر سوپروالو S1 ـ 3211
2030565Tشیر سوپروالو S2 22
2030567Tشیر سوپروالو S3 22
2030569Tشیر سوپروالو S4 22
1030571Tشیر سوپروالو T1 ـ ۱۶130
2030572Tشیر سوپروالو T1 ـ ۲۰130
2030573Tشیر سوپروالو T1 ـ ۲۵130
2030574Tشیر سوپروالو T1 ـ 3211
2030579Tشیر سوپروالو T2130
2023263T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۱۶1010
2023264T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۲۰1010
2023265T-Iرابط سوپروالو T2 ـ ۲۵1010
2023275T-Iرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "1010
2023276T-Iرابط روپیچ سوپروالو T2 ـ 3/4 "1010
2023285T-Iرابط توپیچ سوپروالو T2 ـ 1/2 "1010
1030601Tکلکتور سوپروالو44
1011716Tسرشیر گرد سوپروالو - کروم55
1011726Tسرشیرگرد سوپروالو-کروم مات55
1011717Tسرشیر اهرمی سوپروالو - کروم101
1011727Tسرشیراهرمی سوپروالو-کروم مات101
1011712Tروپیچ توپیچ سوپروالو88
1011730Tپایه دوبل سوپروالو11
1011740Tصفحه درای‌وال سوپروالو1010
1011722Tمجموعه‌ی دورپوش سوپروالو- کروم مات101
1011731Tمجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو - کروم101
1011732Tمجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو - کروم مات101
1011733Tمجموعه‌ی دورپوش دوبل سوپروالو - سفید101
1011713Tیدکی مکانیزم سوپروالو T1 ـ DN811
1011721Tیدکی مجموعه‌ی دورپوش سوپروالو - کروم1010
1011718Tیدکی رینگ تفلون DN8 (جفت)11
2023552Tمجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ "3/811
2023553Tمجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ "1/211
2023554Tمجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ "3/411
2023252Tرابط روپیچ سوپروالو I ـ "3/811
2023253Tرابط روپیچ سوپروالو I ـ "1/211
2023254Tرابط روپیچ سوپروالو I ـ "3/411
2023240Tگیج فشار سوپروالو I11
1013719قیچی لوله بر - ژاپنی11
760000-Tقیچی لوله بر - تایوانی11
1006636قیچی عمودبر برای اندازه‌های 14،16،2011
1006634لوله بر 63-25 م‌م11
1015739کالیبراتور سه طرفه (16،20،25)11
1006830کالیبراتور 1611
1015749کالیبراتور 2011
1015756کالیبراتور 2511
1015762کالیبراتور 3211
1006638کالیبراتور 4011
1015808کالیبراتور 5011
1014339کالیبراتور 6311
1014344کالیبراتور 7511
760016- Iفنر تو برای لوله 1611
760020- Iفنر تو برای لوله 2011
760025- Iفنر تو برای لوله 2511
760032- Iفنر تو برای لوله 3211
761016- Iفنر رو برای لوله 1611
761020- Iفنر رو برای لوله 2011
761025- Iفنر رو برای لوله 2511
1013767لوله خم کن برای اندازه‌های 14 تا 2511
1013773لوله خم کن برای اندازه‌های 16، 20، 25 و 3211
1006827دستگاه پرس هیدروالکتریک UP 75 11
1007082دستگاه پرس برقی UP 75 EL11
1014322مجموعه ابزار از 63 تا 110 م‌م11
1007084فک پرس 16 (با کد رنگ)11
1007086فک پرس 20 (با کد رنگ)11
1007087فک پرس 25 (با کد رنگ)11
1007088فک پرس 32 (با کد رنگ)11
1015768فک پرس 4011
1015792فک پرس 5011
1046545پایه فک مدولار 63 تا 11011
1046541حلقه فک مدولار 6311
1046542حلقه فک مدولار 7511
1046543حلقه فک مدولار 9011
1046544حلقه فک مدولار 11011
1015764پرس دستی سایز 16 و 20 ( بدون تویی)11
1015777تویی پرس دستی 1611
1015780تویی پرس دستی 2011
100860- Iتراز رادیاتور11
1013721تیغه یدکی قیچی لوله بر ژاپنی11
760001-Tتیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی11
1006635تیغه یدکی لوله‌بر (63-25 میلیمتر)11

توضیحات :

لیست قیمت سیستم لوله کشی سوپرپایپ R19

  • اقلامی که فاقد علامت « I- »  در شماره فنی هستند، ساخت آلمان هستند

  • کلیه قیمت ها به ریال بوده و شامل مالیات بر ارزش افزوده اضافه میباشد

 

تماس - بخش فروش