لیست قیمت لوله و اتصالات گرمایش سوپرپایپ

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفنام محصولتعدادقیمت
1لوله سوپرپايپ +2 - 16 م مكلاف ۲۰۰ متريتماس بگیرید
2لوله سوپرپايپ +2 - 20 م مكلاف ۱۵۰ متريتماس بگیرید
3لوله سوپرپايپ +2 - ۲۵ م مكلاف ۱۰۰ متريتماس بگیرید
4كلكتور دو انشعابی SS براي گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
5كلكتور سه انشعابی SS براي گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
6كلكتور چهار انشعابی SS براي گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
7كلكتور پنج انشعابی SS براي گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
8كلكتور شش انشعابی SS برای گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
9كلكتور هفت انشعابي SS برای گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
10كلكتور هشت انشعابي SS برای گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
11كلكتور نه انشعابی SS برای گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
12كلكتور 10 انشعابی SS برای گرمايش كفیيك ستتماس بگیرید
13كلكتور دو انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
14كلكتور سه انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
15كلكتور چهار انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
16كلكتور پنج انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
17كلكتور شش انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
18كلكتور هفت انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
19كلكتور هشت انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
20كلكتور نه انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
21كلكتور 10 انشعابی SS با دبی سنجيك ستتماس بگیرید
22مهره ماسوره 16 × 4/3 يورو20تماس بگیرید
23شير كنترل/بالانسينگ كلكتور1تماس بگیرید
24شير توپي 1 اينچ روپيچ/توپيچ)دو عدد(1تماس بگیرید
25شير توپي 1 روپيچ × 4/3 توپيچ2تماس بگیرید
26جعبه كلكتور گرمايش كفی - 450 م م1تماس بگیرید
27درب جعبه كلكتور گرمايش كفی - 450 م م1تماس بگیرید
28جعبه كلكتور گرمايش كفی - 530 م م1تماس بگیرید
29درب جعبه كلكتور گرمايش كفی - 530 م م1تماس بگیرید
30جعبه كلكتور گرمايش كفی - 680 م م1تماس بگیرید
31درب جعبه كلكتور گرمايش كفی - 680 م م1تماس بگیرید
32جعبه كلكتور گرمايش كفی - 830 م م 1تماس بگیرید
33درب جعبه كلكتور گرمايش كفی - 830 م م 1تماس بگیرید
34جعبه كلكتور گرمايش كفی - 1030 م م1تماس بگیرید
35درب جعبه كلكتور گرمايش كفی - 1030 م م1تماس بگیرید
36سرشير برقی1تماس بگیرید
37سرشير برقی - 24 ولت1تماس بگیرید
38سرشير برقی براي شير كنترل كلكتور1تماس بگیرید
39كنترلر 76- DEM I1تماس بگیرید
40ترموستات دوخروجی1تماس بگیرید
41ترموستات بيسيم 75- T سفيد1تماس بگیرید
42ترموستات بيسيم 75- T طوسي1تماس بگیرید
43ترموستات بيسيم 75- T نقره اي1تماس بگیرید
44پايه برای ترموستات 75- T سفيد1تماس بگیرید
45پايه برای ترموستات 75- T طوسي1تماس بگیرید
46پايه برای ترموستات 75- T نقره اي1تماس بگیرید
47ترمينال ويژه راديويی 56- C1تماس بگیرید
48ترمينال ويژه 56- C + كنترلر 76- DEM I1تماس بگیرید
49ترمينال ويژه 10 R4تماس بگیرید
50رله پمپ )براي ترمينال ويژه 10 R (1تماس بگیرید
51عايق كناری1 مترتماس بگیرید
52نايلون حباب دار متالايزرول 100 متر مربعيتماس بگیرید
53بست ريلیشاخه ۲ متريتماس بگیرید
54بست خاردار100 عددتماس بگیرید
55لوله خرطومی 20 - مشكیكلاف ۵۰ متريتماس بگیرید
56چسب دو طرفه۵۰ مترتماس بگیرید
57چسب عايق4 ليترتماس بگیرید
58افزودني بتون10 ليترتماس بگیرید