لیست قیمت پوش فیت فاضلابی – یزد لوله

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

ردیفشرحتعداد در بستهقیمت
1لوله یک سر سوکت 150-50 60تماس بگیرید
2لوله یک سر سوکت 250-5060تماس بگیرید
3لوله یک سر سوکت 500-5036تماس بگیرید
4لوله یک سر سوکت 1000-50 20تماس بگیرید
5لوله یک سر سوکت 2000-5020تماس بگیرید
6لوله یک سر سوکت 3000-50 20تماس بگیرید
7لوله یک سر سوکت 150-75 28تماس بگیرید
8لوله یک سر سوکت 250-75 28تماس بگیرید
9لوله یک سر سوکت 500-75 16تماس بگیرید
10لوله یک سر سوکت 1000-75 10تماس بگیرید
11لوله یک سر سوکت 2000-75 10تماس بگیرید
12لوله یک سر سوکت 3000-7510تماس بگیرید
13لوله یک سر سوکت 150-110 12تماس بگیرید
14لوله یک سر سوکت 250-11012تماس بگیرید
15لوله یک سر سوکت 500-11010تماس بگیرید
16لوله یک سر سوکت 1000-110 5تماس بگیرید
17لوله یک سر سوکت 2000-1105تماس بگیرید
18لوله یک سر سوکت 3000-1105تماس بگیرید
19لوله یک سر سوکت 150-125 8تماس بگیرید
20لوله یک سر سوکت 250-125 8تماس بگیرید
21لوله یک سر سوکت 500-1258تماس بگیرید
22لوله یک سر سوکت 1000-125 4تماس بگیرید
23لوله یک سر سوکت 2000-1254تماس بگیرید
24لوله یک سر سوکت
3000-125
4تماس بگیرید
25لوله یک سر سوکت 150-1605تماس بگیرید
26لوله یک سر سوکت 250-1605تماس بگیرید
27لوله یک سر سوکت 500-160 4تماس بگیرید
28لوله یک سر سوکت 1000-160 2تماس بگیرید
29لوله یک سر سوکت 2000-160 2تماس بگیرید
30لوله یک سر سوکت 3000-1602تماس بگیرید
31لوله دو سر سوکت 500-5025تماس بگیرید
32لوله دو سر سوکت 500-5020تماس بگیرید
33لوله دو سر سوکت 500-5020تماس بگیرید
34لوله دو سر سوکت 500-5020تماس بگیرید
35لوله دو سر سوکت 500-5012تماس بگیرید
36لوله دو سر سوکت 500-5010تماس بگیرید
37لوله دو سر سوکت 500-5010تماس بگیرید
38لوله دو سر سوکت 500-5010تماس بگیرید
39لوله دو سر سوکت 500-5010تماس بگیرید
40لوله دو سر سوکت 500-505تماس بگیرید
41لوله دو سر سوکت 500-505تماس بگیرید
42لوله دو سر سوکت 500-505تماس بگیرید
43لوله دو سر سوکت 500-508تماس بگیرید
44لوله دو سر سوکت 500-504تماس بگیرید
45لوله دو سر سوکت 2000-1254تماس بگیرید
46لوله دو سر سوکت 3000-1254تماس بگیرید
47لوله دو سر سوکت 500-1604تماس بگیرید
48لوله دو سر سوکت 1000-1602تماس بگیرید
49لوله دو سر سوکت 2000-1602تماس بگیرید
50لوله دو سر سوکت 3000-1602تماس بگیرید
51زانو 45 درجه 5090تماس بگیرید
52زانو 45 درجه 7550تماس بگیرید
53زانو 45 درجه 11020تماس بگیرید
54زانو 45 درجه 12512تماس بگیرید
55زانو 45 درجه 1606تماس بگیرید
56زانو 87 درجه 5080تماس بگیرید
57زانو 87 درجه 7540تماس بگیرید
58زانو 87 درجه 11016تماس بگیرید
59زانو 87 درجه 12510تماس بگیرید
60زانو 87 درجه 1605تماس بگیرید
61زانو بلند 87 درجه 11010تماس بگیرید
62زانو بلند 87 درجه 1258تماس بگیرید
63سه راهی 45 درجه 5040تماس بگیرید
64سه راهی 45 درجه 5025تماس بگیرید
65سه راهی 45 درجه 509تماس بگیرید
66سه راهی 45 درجه 505تماس بگیرید
67سه راهی 45 درجه 502تماس بگیرید
68سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 7520تماس بگیرید
69سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 7518تماس بگیرید
70سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 7512تماس بگیرید
71سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 756تماس بگیرید
72سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 754تماس بگیرید
73سه راهی تبدیل 45 درجه 50 * 754تماس بگیرید
74سه راهی 87 درجه 5050تماس بگیرید
75سه راهی 87 درجه 7525تماس بگیرید
76سه راهی 87 درجه 11010تماس بگیرید
77سه راهی 87 درجه 1257تماس بگیرید
78سه راهی 87 درجه 1602تماس بگیرید
79سه راهی تبدیل 87 درجه 50 * 7520تماس بگیرید
80سه راهی تبدیل 87 درجه 50 * 7518تماس بگیرید
81سه راهی تبدیل 87 درجه 50 * 7512تماس بگیرید
82سه راهی تبدیل 87 درجه 50 * 757تماس بگیرید
83بوشن 50100تماس بگیرید
84بوشن 7540تماس بگیرید
85بوشن 11014تماس بگیرید
86بوشن 12516تماس بگیرید
87بوشن 1606تماس بگیرید
88تبدیل 50*7580تماس بگیرید
89تبدیل 50*11040تماس بگیرید
90تبدیل 75*11040تماس بگیرید
91تبدیل 110*12510تماس بگیرید
92تبدیل 110*16010تماس بگیرید
93تبدیل 125*16010تماس بگیرید
94سه راهی بازدید 5050تماس بگیرید
95سه راهی بازدید 7520تماس بگیرید
96سه راهی بازدید 11012تماس بگیرید
97سه راهی بازدید 1258تماس بگیرید
98درپوش 50450تماس بگیرید
99درپوش 75195تماس بگیرید
100درپوش 11080تماس بگیرید
101درپوش 12555تماس بگیرید
102درپوش 16025تماس بگیرید
103سیفون پلی پروپیلن 5055تماس بگیرید
104سیفون پلی پروپیلن 7525تماس بگیرید
105سیفون پلی پروپیلن 1108تماس بگیرید
106سیفون بلند ( پلی اتیلن) 6تماس بگیرید
107سیفون بلند ( پلی اتیلن) 6تماس بگیرید
108سیفون بلند ( پلی اتیلن) 4تماس بگیرید
109سیفون بلند ( پلی اتیلن) 1تماس بگیرید
110سیفون علم کوتاه ( پلی اتیلن)6تماس بگیرید
111سیفون علم کوتاه ( پلی اتیلن)6تماس بگیرید
112سیفون علم کوتاه ( پلی اتیلن)4تماس بگیرید
113سیفون سوکت دار ( پلی اتیلن ) 75 * 5030تماس بگیرید
114سیفون سوکت دار ( پلی اتیلن ) 75 * 505تماس بگیرید
115سیفون سوکت دار ( پلی اتیلن ) 75 * 504تماس بگیرید
116دریچه بازدید 5040تماس بگیرید
117دریچه بازدید 7518تماس بگیرید
118دریچه بازدید 11012تماس بگیرید
119دریچه بازدید 12510تماس بگیرید
120عصایی پشت بام 5015تماس بگیرید
121عصایی پشت بام 7510تماس بگیرید
122عصایی پشت بام 1104تماس بگیرید
123عصایی پشت بام 1251تماس بگیرید
124رایزر سیفون 50 * 7510تماس بگیرید
125رایزر سیفون 110 * 1254تماس بگیرید
126بست دیواری معمولی 5080تماس بگیرید
127بست دیواری معمولی 7540تماس بگیرید
128بست دیواری معمولی 11030تماس بگیرید
129بست دیواری معمولی 12520تماس بگیرید
130بست دیواری معمولی 1605تماس بگیرید
131بست دیواری روکش دار 5080تماس بگیرید
132بست دیواری روکش دار 7540تماس بگیرید
133بست دیواری روکش دار 11030تماس بگیرید
134بست دیواری روکش دار 12520تماس بگیرید
135بست دیواری روکش دار 1605تماس بگیرید
136بست شقفی روکش دار 5070تماس بگیرید
137بست شقفی روکش دار 7535تماس بگیرید
138بست شقفی روکش دار 11025تماس بگیرید
139بست شقفی روکش دار 12520تماس بگیرید
140بست شقفی روکش دار 1605تماس بگیرید
141استاپر 75-تماس بگیرید
142استاپر 110-تماس بگیرید
143استاپر 125-تماس بگیرید
144دستگاه ریکات1تماس بگیرید

لیست قیمت یزد لوله پوش فیت فاضلابی :

 • لوله یک سر سوکت
 • لوله دو سر سوکت
 • زانو 45 درجه
 • زانو 87 درجه
 • زانو بلند 87 درجه
 • سه راهی 45 درجه
 • سه راهی تبدیل 45 درجه
 • سه راهی 87 درجه
 • سه راهی تبدیل 87 درجه
 • بوشن
 • تبدیل
 • سه راهی بازدید
 • در پوش
 • سیفون پلی پروپیلن
 • سیفون بلند _ ( پلی اتیلن )
 • سیفون علم کوتاه ( پلی اتیلن )
 • سیفون سوکت دار  ( پلی اتیلن )
 • دریچه بازدید
 • عصایی پشت بام
 • رایزر سیفون
 • بست دیواری معمولی
 • بست سقفی معمولی
 • پست دیواری روکش دار
 • پست سقفی روکش دار
 • استاپر
 • دستگاه ریکات