امروز ۰۵ اسفند ۱۴۰۲

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن تکاب

لیست قیمت اتصالات الکترو فیوژن

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 

 

ردیفشرح
1کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 315
2کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 250
3کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 225
4کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
5کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 160
6کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 125
7کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 110
8کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 90
9کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 75
10کوپلر الکتروفیوژن پلی اتیلن 63
11سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 315
12سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 250
13سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 225
14سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 200
15سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 160
16سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 125
17سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110
18سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90
19سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 75
20سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 63
21سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 250 * 315
22سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 200 * 315
23سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 160 * 315
24سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 200 * 250
25سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 250 * 160
26سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 125 * 250
27سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110* 250
28سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 250 * 90
29سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 200* 160
30سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 125*200
31سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110*200
32سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90*200
33سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 75*200
34سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 125*160
35سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110*160
36سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90*160
37سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 75*160
38سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 63* 160
39سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110* 125
40سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90* 125
41سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 75* 125
42سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 63* 125
43سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90* 110
44سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 75* 110
45سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 63* 110
46سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 75* 90
47سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 63* 90
48سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی63* 75
49سه راه الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن نا مساوی 50* 63
50زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 315
51زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 250
52زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 225
53زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 200
54زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 160
55زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 125
56زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 110
57زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 90
58زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 75
59زانوی الکتروفیوژن °90 پلی اتیلن 63
60زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 315
61زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 250
62زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 225
63زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 200
64زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 160
65زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 125
66زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 110
67زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 90
68زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 75
69زانوی الکتروفیوژن °45 پلی اتیلن 63
70فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 315
71فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 250
72فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 225 - اتصال به 200
73فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
74فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 160
75فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 125
76فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 110
77فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 90
78فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 75
79فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن 63
80تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 200 * 250
81تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 160* 250
82تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110* 250
83تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 160* 200
84تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110* 200
85تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 125* 160
86تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110* 160
87تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 90* 160
88تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 110* 125
89تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 90* 125
90تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 90* 110
91تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 75* 110
92تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63* 110
93تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 75* 90
94تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63* 90
95تبدیل الکتروفیوژن پلی اتیلن 63* 75
96کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
97کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
98کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
99کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
100کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
101کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200
102کپ الکتروفیوژن پلی اتیلن 200