لیست قیمت لوله واتصالات سوپر فیکس

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفمحصول
1خم‌کن‌سوپرفیکس
2سوپرفیکس‌تخت‌-2‌متری
3سوپرفیکس‌U‌ـ‌2‌متری
4صفحه‌نصب‌عمودیسوپرفیکس‌U
5صفحه‌نصب‌افقیسوپرفیکس‌U
6پایه‌دیواریسوپرفیکس‌U
7سرپوش‌سوپرفیکس‌U
8سوپرفیکس‌M‌
9بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌16
10بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌20
11بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌25
12بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌32
13بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌40
14بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌50
15بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌63
16بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌75
17بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌90
18بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌110
19بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌125
20بست‌روکش‌دار‌سوپرفیکس-‌160
21بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌40
22بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌50
23بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌63
24بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌75
25بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌90
26بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌110
27بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌125
28بست‌دوپایه‌سوپرفیکس-‌160
29پیچ‌متریسوپرفیکس-‌10‌سانتیمتری-‌8M
30پیچ‌متریسوپرفیکس-‌100 - 8M‌سانتیمتری
31پیچ‌متریسوپرفیکس-‌10‌سانتیمتری-‌10M
32پیچ‌متریسوپرفیکس-‌100 -10M‌سانتیمتری
33بست‌کمربندی20‌سانتیمتری
34پیچ‌4Mـ‌2.5‌سانتیمتری
35مهره‌-‌4M
36واشر‌تخت‌-‌4M
37پیچ‌6Mـ‌2.5‌سانتیمتری
38مهره‌-‌6M
39واشر‌تخت‌-‌6M
40پیچ‌8Mـ‌2.5‌سانتیمتری
41مهره‌-‌8M
42واشر‌تخت‌-‌8M
43واشر‌فنری-‌8M
44مهره‌-‌10M
45واشر‌تخت‌-‌10M
46واشر‌فنری-‌10M
47بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌110
48بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌125
49بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌16
50بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌160
51بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌20
52بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌25
53بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌32
54بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌40
55بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌50
56بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌63
57بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌75
58بست‌روكش‌دار‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌90
59پیچ‌سوپرفیکس‌-‌7‌سانتی-‌8M
60پیچ‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌2.5‌سانتی-‌4M
61پیچ‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌2.5‌سانتی-‌6M
62پیچ‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌2.5‌سانتی-‌8M
63پیچ‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌7‌سانتی-‌8M
64پیچ‌متریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌10‌سانتیمتری-‌10M
65پیچ‌متریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌10‌سانتیمتری-‌8M
66پیچ‌متریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌100‌سانتیمتری-‌10M
67پیچ‌متریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌100‌سانتیمتری-‌8M
68سوپرفیکس‌M‌اکسترا
69سوپرفیکس‌U‌اکسترا‌-‌2‌متری
70سوپرفیکس‌تخت‌اکسترا‌-‌2‌متری
71صفحه‌نصب‌افقیسوپرفیکس‌U‌اکسترا
72صفحه‌نصب‌عمودیسوپرفیکس‌U‌اکسترا
73مهره‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌10M
74مهره‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌4M
75مهره‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌6M
76مهره‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌8M
77واشر‌تخت‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌10M
78واشر‌تخت‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌4M
79واشر‌تخت‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌6M
80واشر‌تخت‌سوپرفیکس‌اکسترا‌-‌8M
81واشر‌فنریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌10M
82واشر‌فنریسوپرفیکس‌اکسترا‌-‌8M