نکات ایمنی به کارگیری داربست ها

ایمنی داربست ها

نکات ایمنی به کارگیری داربست ها

 • استفاده از کفش هاي ایمنی غیر لغزنده براي کار بر روي داربست الزامی است.
 • -کار بر روي داربست هاي معلق علاوه بر اقلام حفاظتی داربست هاي ثابت نیازمند کمربنـد ایمنـی است که به سازه داربست متصل شده است.
 • -کمربندهاي ایمنی نباید باعث جراحت یا مرگ در هنگام سقوط شوند.
 • -جمع آوري تمام مواد، تجهیزات ضایعات و تمیز کردن سکوي کار پس از پایان کـار یـا در انتهـاي شیفت کار الزامی است .
 • -در صورت اجبار به کار بر روي داربست در هواي برفی ضمن اسـتفاده از کفـش هـاي غیـر لغزنـده پاشیدن شن بر روي سکوي کاري الزامی است

داربست های متحرك

نکته : جابجایی داربست هاي متحرک ، هنگامی که افراد بر روي آن قرار دارند ، ممنوع است

 • -اعمال نیرو براي حرکت داربست متحرك باید حتی المقدور نزدیک پایه ها باشد و در هر صـورت بیش از 5فوت بالاتر از سطح پایه حمایت کننده نباشد.
 • -اگر از نیروي متحرك موتوري استفاده می شود اولاً نیرو باید مستقیم به چرخها وارد شـود و ثانیـاً سرعت بیش از 0/3متر بر ثانیه نباشد.

ایمنی داربست ها

داربست های معلق :

 • -سطح کاري این داربستها درهر حال باید تراز باشد.
 • -حداکثر بار اعمالی بر سکوي کار داربستهاي معلق 100تا 200کیلـوگرم بـر متـر مربـع مـیباشد.
 • -انجام اقدامات لازم )وزنه هاي تعادلی، اتصال بـه سـقف و …( بـراي جلـوگیري از سـقوط داربـست الزامی است.
 • -وزنه هاي تعادلی باید به محـل امنـی متـصل شـده و حرکـت نکننـد. نبایـد از کیـسه هـاي شـن ،سنگ،آجر و غیره به عنوان وزنه تعادلی استفاده کرد.
 • -وقتی چند داربست معلق به طور همزمان به کارگرفته می شوند نباید آنها را بهم متصل کرد.
 • -طناب داربستهاي معلق باید حداقل توانایی تحمل شش برابـر حـداکثر بـار مجـاز را بـدون آسـیب داشته باشد.
 • -کاربرد طنابهاي تعمیر شده یا معیوب به هر شکل در داربستهاي معلق ممنوع است
 • -اتصال طنابها به هم فقط باید از طریق اتصالات استاندارد انجام گیرد.
 • -در صورت وجود هر گونه آسیب فیزیکی یا هرگونه آسیب ناشی از تماس با جریـان بـرق، طنـاب را باید تعویض کرد.
 • طناب ها باید از تماس با حرارت و مواد خورنده محافظت شوند.
 • -طناب هاي جلوگیري از چرخش داربست هاي معلق باید به اندازه اي باشند که به زمـین برسـند . استفاده از طناب هاي بلندتر و یا بلند کردن طول طناب به هر روش ممنوع است.
 • -در پایین ترین سطح سکوي کاري، حداقل باید چهار دور طناب بر روي قرقره بالا بر وجـود داشـته باشد
 • -کلیه باربرها باید علاوه بر ترمز عملیاتی معمول، به یک ترمز اضـطراري مجهـز باشـند تـا در زمـان تغییر ناگهانی گشتاور یا شتاب خارج از حد نرمال عمل نماید .
 • -در داربست هاي معلق سازه حمایت کننده داربست باید قادر به تحمل حداقل بـاري معـادل چهـار برابر بار کاري مورد نظر علاوه بر وزن داربست را داشته باشد.
 • -در داربست هاي معلق وزن افراد، تجهیزات نباید بیشتر از توان سیستم بالابر باشد.


مسیرهای دسترسی/ سکوهای کاری

 • -ورود و خرج به سکوي کاري فقط از طریق راههاي ایمن که به همین منظور در نظر گرفته شـده انجام می شود و بالا رفتن از داربست ممنوع است.
 • -نردبان ورودي به سکوي کاري باید به طور مطمئن به سکوي کاري متصل شود
 • -نردبان باید حداقل یک متر بالاتر از سطح سکوي کاري امتداد یابد.
 • -نردبان داربست باید به گونه اي نصب شود که ارتفاع اولین پله تا سطح کاري زیر آن بـیش از 61 سانتی متر نباشد.
 • -در فواصل عمودي 3/7متري باید براي پله هاي دسترسی ، پاگرد در نظر گرفته شود.
 • حداقل عرض پله ها باید 41سانتی متر باشد، مگر براي نردبانهـاي داربـستهاي متحـرك کـه حداقل عرض ، 30سانتی متر می باشد.
 • -نردبانها باید با زاویه بین 40تا 60درجه نسبت به افق قرار گیرند.
 • فواصل پله ها بایدبرابر بوده و اختلاف آنها بیش از 0/6سانتی متر نشود.
 • -عمق پله ها بایدبرابر بوده و اختلاف آنها بیش از 0/6سانتی متر نشود.
 • -رامپهاي با ارتفاع 1/8متري یا بیشتر باید نرده محافظ داشته باشند.
 • -حداکثر شیب رامپها بیش از 20درجه نسبت به افق می باشند.
 • -بر روي سکوي کاري داربست نباید از نردبان براي افزایش ارتفاع سکوي کاري کارگران اسـتفاده کرد
 • -کف سکوي کار باید به طور کامل پوشانیده شده و هیچگونه شکاف و سوراخی به عرض بیـشتر از 2/5سانتیمتر نداشته باشد.
 • -درهنگام بالا رفتن از داربست ،حمل بار با دست ممنوع است.
 • -استفاده از تیغه لودر و وسایل مشابه مشابه به عنوان سکوي کاري ممنوع است.
 • -استفاده از لیفتراك تیغه اي به عنوان سکوي کار و داربست موقت، به شرطی که سکوي کـار بـه طور کامل به تیغه متصل شود و در حین کار لیفتراك   حرکت نکند، بلامانع است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش