لیست قیمت لوله واتصالات یزد لوله

 

تمامی لیست قیمت ها به صورت روزانه می باشند

دانلود لیست قیمت لوله و اتصالات یزد لوله 98/02/12

ردیفشرحتعداد
1لوله 20120 متر
2لوله 25100 متر
3لوله 3260 متر
4لوله 4040 متر
5لوله 5040 متر
6لوله 6320 متر
7لوله 7516 متر
8لوله 9012 متر
9بوشن 20330
10بوشن 25240
11بوشن 32120
12بوشن 4060
13بوشن 5036
14بوشن 6315
15بوشن 7515
16زانو 90 درجه 20210
17زانو 90 درجه 25140
18زانو 90 درجه 3260
19زانو 90 درجه 4040
20زانو 90 درجه 5015
21زانو 90 درجه 6310
22زانو 90 درجه 758
23زانو تبدیل 90 درجه 25*20140
24زانو 45 درجه 20280
25زانو 45 درجه 25160
26زانو 45 درجه 3290
27زانو 45 درجه 4040
28زانو 45 درجه 5024
29زانو 45 درجه 6310
30سه راه ساده 20150
31سه راه ساده 25100
32سه راه ساده 3240
33سه راه ساده 4030
34سه راه ساده 5015
35سه راه ساده 638
36سه راه ساده 756
37سه راهی تبدیل 25*20*25100
38سه راهی تبدیل 20*20*25120
39سه راهی تبدیل 20*25*25100
40سه راهی تبدیل 20*20*3260
41سه راهی تبدیل 32*20*3250
42سه راهی تبدیل 25*20*3260
43سه راهی تبدیل 20*25*3260
44سه راهی تبدیل 32*25*3250
45سه راهی تبدیل 25*25*3240
46سه راهی تبدیل 20*32*3240
47سه راهی تبدیل 25*32*3240
48سه راهی تبدیل 40*20*4030
49سه راهی تبدیل 32*25*4030
50سه راهی تبدیل 40*25*4030
51سه راهی تبدیل 25*25*4030
52سه راهی تبدیل 40*32*4030
53سه راهی تبدیل 50*32*50 15
54سه راهی تبدیل 50*40*5015
55سه راهی تبدیل 63*50*638
56تبدیل 25*20300
57تبدیل 20*32240
58تبدیل 25*32180
59تبدیل 20*40150
60تبدیل 25*40150
61تبدیل 32*40120
62تبدیل 20*5090
63تبدیل 25*5090
64تبدیل 32*5060
65تبدیل 40*5045
66تبدیل 32*6330
67تبدیل 40*6330
68تبدیل 50*6320
69تبدیل 40*7515
70تبدیل 50*7515
71تبدیل 63*7515
72پل 20150
73پل 25100
74پل 3250
75پل 4035
76پل کوتاه بوشن دار 2075
77پل کوتاه بوشن دار 2540
78اتصال بوشن فلزی 20*1/2120
79اتصال بوشن فلزی 25*1/2120
80اتصال بوشن فلزی 25*3/4120
81اتصال بوشن فلزی 32*175
82اتصال بوشن فلزی آچارخور 1*3250
83اتصال بوشن فلزی آچارخور 1/4*1*4015
84اتصال بوشن فلزی آچارخور 1/2*1*5015
85اتصال بوشن فلزی آچارخور 2*6310
86اتصال بوشن فلزی آچارخور 1/2*2*756
87اتصال مغزی دار 1/2 * 20120
88اتصال مغزی دار 1/2 * 25120
89اتصال مغزی دار 4/3 * 2590
90اتصال مغزی دار 1/3275
91اتصال مغزی دار آچارخور 1*3230
92اتصال مغزی دار آچارخور 1/4*1*4015
93اتصال مغزی دار آچارخور 1/2*1*5015
94اتصال مغزی دار آچارخور 2*6310
95زانو بوشن دار 1/2*20120
96زانو بوشن دار 3/4*2075
97زانو بوشن دار 1/2*2590
98زانو بوشن دار 3/4*2590
99زانو بوشن دار 3/4*3240
100زانو بوشن دار 1*3240
101زانو بوشن دار آچارخور 1*3230
102زانو بوشن دار آچارخور 1/4*1*4020
103زانو بوشن بست دار 1/2*2090
104زانو بوشن بست دار 3/4*2075
105زانو بوشن بست دار 1/2*2575
106زانو بوشن بست دار 3/4*2575
107زانو بوشن دار دوقلو 1/2*2030
108زانو بوشن دار دوقلو 1/2*2530
109زانو مغزی بست دار 1/2*2080
110زانو مغزی بست دار 3/4*2045
111زانو مغزی بست دار 1/2*2560
112زانو مغزی بست دار 3/4*2545
113زانو مغزی دار آچارخور 1 *3230
114سه راه بوشن دار 1/2*20120
115سه راه بوشن دار 1/2*2575
116سه راه بوشن دار 3/4*2575
117سه راه بوشن بست دار 1/2*2080
118سه راه بوشن بست دار 1/2*2570
119شیر تک ضرب 2030
120شیر تک ضرب 2530
121شیرکشوئي واشری 20 40
122شیرکشوئي واشری 25 30
123شیرکشوئي واشری 3220
124مهره ماسوره 1/2*2075
125مهره ماسوره 3/4*2575
126مهره ماسوره 1*3260
127مهره ماسوره 1/4*1*4020
128مهره ماسوره مغزی دار 1/2*2075
129کپ 20600
130کپ 25400
131کپ 32240
132کپ 40150
133کپ 5090
134بست دیواری ساده 20660
135بست دیواری ساده 25400
136بست دیواری ساده 32300
137بست دیواری ساده 40150
138بست دوقلو 20500
139بست دوقلو 25400
140بست شیر مخلوط 20300
141درپوش رزوه دار کوتاه 20600
142درپوش رزوه دار کوتاه 25450
143درپوش رزوه دار کوتاه 32240
144درپوش بلند کونیک دار 20100
145درپوش بلند کونیک دار 25100