لیست قیمت لوله واتصالات تک لایه یزد بسپار

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفشرحاندازهواحد
1لـولـه PN 20 20 mmمتر
2 " 25 mmمتر
3 " 32 mmمتر
4 " 40 mmمتر
5 " 50 mmمتر
6 " 63 mmمتر
7 " 75 mmمتر
8 " 90 mmمتر
9لوله آلوپايپ PN 25 20 mmمتر
10 " 25 mmمتر
11 " 32 mmمتر
12 " 40 mmمتر
13 " 50 mmمتر
14بوشـن 20 mmعدد
15 " 25 mmعدد
16 " 32 mmعدد
17 " 40 mmعدد
18 " 50 mmعدد
19 " 63 mmعدد
20 " 75 mmعدد
21 " 90 mmعدد
22زانويي 90 درجـه 20 mmعدد
23 " 25 mmعدد
24 " 32 mmعدد
25 " 40 mmعدد
26 " 50 mmعدد
27 " 63 mmعدد
28 " 75 mmعدد
29 " 90 mmعدد
30زانو چپقي 90 درجـه 20 mmعدد
31زانو چپقي 90 درجـه 25 mmعدد
32زانو تبـديل 90 درجه 25 × 20عدد
33زانويي 45 درجـه 20 mmعدد
34 " 25 mmعدد
35 " 32 mmعدد
36 " 40 mmعدد
37 " 50 mmعدد
38 " 63 mm عدد
39 " 75 mmعدد
40تبـديل 20×25عدد
41 " 32 × 20عدد
42 " 32 × 25عدد
43 " 40 × 20عدد
44 " 40 × 25عدد
45 " 40 × 32عدد
46 " 50 × 20عدد
47 " 50 × 25عدد
48 " 50 × 32عدد
49 " 50 × 40عدد
50 " 63 × 32عدد
51 " 63 × 40عدد
52 " 63 × 50عدد
53 " 75 × 50عدد
54 " 75 × 63عدد
55 " 90×75عدد
56سه راهي معمولي 20 mmعدد
57 " 25 mmعدد
58 " 32 mmعدد
59 " 40 mmعدد
60 " 50 mmعدد
61 " 63 mmعدد
62 " 75 mmعدد
63 " 90 mmعدد
64سه راه كنج 90 درجه 25 mmعدد
65سه راهي تبديل 20×20×25عدد
66 "25×20×25عدد
67 " 20×25×32عدد
68 " 25×25×32عدد
69 "32×20×32عدد
70 "32×25×32عدد
71 "40×20×40عدد
72 "40×25×40عدد
73 "40×32×40عدد
74 "50×32×50عدد
75 "50×40×50عدد
76 " 63×50×63عدد
77 " 75×63×75عدد
78 " 90×75×90عدد
زانويي يكطرف بوضن ساده ً2/1×20 عدد
"ً4/3×20 عدد
"ً2/1×25 عدد
"ً4/3×25 عدد
"ً1×32 عدد
زانويي يكطرف بوضن بستذارً2/1×20 عدد
"ً4/3×25 عدد
زانويي مغـسي فلسي ً2/1×20 عدد
"ً4/3×20 عدد
"ً4/3×25 عدد
"ً1×32 عدد
زانويي مغـسي فلسي بست دار ً2/1×20 عدد
"ً4/3×20 عدد
اتصال يكطرف بوضن فلسي ً2/1×20 عدد
"ً2/1×25 عدد
"ً4/3×25 عدد
"ً1 × 32 عدد
اتصال ديواري دوبل ً2/1×20 عدد
"ً2/1×25 عدد
اتصال يكطرف بوضن ضص گوشً4/3×25 عدد
"ً1×32 عدد
"ً4/1 1×40عدد
"ً2/1 1×50عدد
"ً2×63 عدد
"ً2/1 2 ×75عدد
اتصال مغـسي فلسي ً2/1×20 عدد
"ً4/3×20 عدد
"ً2/1×25 عدد
"ً4/3×25 عدد
"ً1×32 عدد
اتصال مغـسي فلسي ضص گوش ً4/1 1×40عدد
"ً2/1 1×50عدد
"ً2×63 عدد
سه راهي بوضن فلسي ً2/1×20 عدد
"ً2/1×25 عدد
"ً4/3×25 عدد
سه راهي بوضن فلسي بستذارً2/1×20 عدد
مهـره ماسوره بوضن فلسي ً2/1×20 عدد
مهـره ماسوره بوضن فلسي ً4/3×25 عدد
مهـره ماسوره بوضن فلسي ً1×32 عدد
"ً4/1 1×40 عدد
"ً2/1 1×50 عدد
ضيرفلـكه 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
" 40 mmعدد
ضيرفلـكه 45 درجه 25 mmعدد
لوله خــم دار ) پل ( 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
" 40 mmعدد
پل بست دار 20 mmعدد
پاپيون 20 mmعدد
" 25 mmعدد
درپوش رزوه دار 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
درپوش مخروطي 20 mmعدد
كــپ 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
" 40 mmعدد
" 50 mmعدد
" 63 mmعدد
" 75 mmعدد
بسـت 16 mmعدد
" 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
" 40 mmعدد
" 50 mmعدد
بسـت ضير مخلوط 20 mmعدد
بست دو قلو 20 mmعدد
" 25 mmعدد
فلــنج 20 mmعدد
" 25 mmعدد
" 32 mmعدد
" 40 mmعدد