امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

لیست قیمت لوله واتصالات پنج لایه یزد لوله

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفشرحتعداد
1لوله پنج لایه 16200
2لوله پنج لایه 20150
3لوله پنج لایه 25100
4لوله پنج لایه 3275
5فوم 16150
6فوم 20100
7فوم 25100
8فوم 32100
9بوشن مساوی پرسی 1635
10بوشن مساوی پرسی 2024
11بوشن مساوی پرسی 2512
12بوشن مساوی پرسی 328
13بوشن تبدیل پرسی 16*2024
14بوشن تبدیل پرسی 16*2515
15بوشن تبدیل پرسی 20*2515
16بوشن تبدیل پرسی 16*32 10
17بوشن تبدیل پرسی 20*329
18بوشن تبدیل پرسی 25*329
19بوشن روپیچ پرسی 1/2*1634
20بوشن روپیچ پرسی 1/2*2028
21بوشن روپیچ پرسی 3/4*2020
22بوشن روپیچ پرسی 3/4*2514
23بوشن روپیچ پرسی 1*2512
24بوشن روپیچ پرسی 1*3210
25بوشن توپیچ پرسی 1/2*1636
26بوشن توپیچ پرسی 1/2*2030
27بوشن توپیچ پرسی 3/4*2020
28بوشن توپیچ پرسی 3/4*2515
29بوشن توپیچ پرسی 1*259
30بوشن توپیچ پرسی 1*326
31زانو دیواری پرسی 1/2*1618
32زانو دیواری پرسی 1/2*2015
33زانو دیواری پرسی 3/4*258
34زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*1612
35زانو صفحه دار توپیچ پرسی 1/2*208
36زانو صفحه دار روپیچ پرسی 16*3/410
37زانو صفحه دار روپیچ پرسی 20*3/48
38زانو چپقی پرسی 1/2*1620
39زانو چپقی پرسی 1/2*2020
40زانو چپقی پرسی 3/4*2012
41زانو چپقی پرسی 3/4*258
42زانو چپقی پرسی 1*258
43زانو چپقی پرسی 1*326
44زانو 92 مساوی پرسی 1624
45زانو 92 مساوی پرسی 2016
46زانو 92 مساوی پرسی 258
47زانو 92 مساوی پرسی 325
48سه راهی تبدیل پرسی16*20*1612
49سه راهی تبدیل پرسی 20*25*169
50سه راهی تبدیل پرسی 16*16*2014
51سه راهی تبدیل پرسی 20*16*2012
52سه راهی تبدیل پرسی 16*20*2010
53سه راهی تبدیل پرسی 16*16*259
54سه راهی تبدیل پرسی 20*16*259
55سه راهی تبدیل پرسی 25*16*257
56سه راهی تبدیل پرسی 20*20*258
57سه راهی تبدیل پرسی 25*20*257
58سه راهی تبدیل پرسی 16*20*259
59سه راهی تبدیل پرسی 16*25*256
60سه راهی تبدیل پرسی 20*25*256
61سه راهی تبدیل پرسی 32*16*326
62سه راهی تبدیل پرسی 32*20*325
63سه راهی تبدیل پرسی 25*25*325
64سه راهی تبدیل پرسی 32*25*325
65کلکتور 1/2 * 1 2b5
66کلکتور 1/2 * 1 3b5
67کلکتور 1/2 * 1 4b5
68کلکتور 1/2 * 1 5b5
69کلکتور 1/2 * 1 6b5
70کلکتور 1/2 * 1 7b5
71کلکتور 1/2 * 1 8b5
72کلکتور 1/2 * 1 9b5
73کلکتور 1/2 * 1 10b5
74شیر هوا گیری-
75سه راهی مساوی پرسی 1615
76سه راهی مساوی پرسی 2012
77سه راهی مساوی پرسی 255
78سه راهی مساوی پرسی 323
79مغزی تبدیل 3/4*122
80مغزی 1/250
81مغزی3/425
82مغزی 118
83سه راهی 90 دیواری پرسی 16*1/2*169
84سه راهی 90 دیواری پرسی 20*1/2*209
85شیر زانویی کوپلی 1*254
86شیر زانویی کوپلی 1*322
87شیر کلکتوری کوپلی 1/2*1614
88شیر کلکتوری کوپلی 1/2*2012
89جعبه کلکتور به همراه بست 45*452
90جعبه کلکتور به همراه بست 45*652
91جعبه کلکتور به همراه بست 45*901
92بست و پایه-
93سه راهی 90 دیواری تبدیل پرسی 20*1/2*169
94سه راهی 90 دیواری تبدیل پرسی 16*1/2*209
95صفحه نصب تک100
96صفحه نصب دوبل30
97280 قوس دار20-20
9850010
99حلقه استیل اتصالات پرسی 16100
100حلقه استیل اتصالات پرسی 2060
101حلقه استیل اتصالات پرسی 2530
102حلقه استیل اتصالات پرسی 3215
103درپوش کلکتور 140

محصولات ارائه شده در لیست قیمت به شرح زیر می باشد :

 • لوله 5 لایه
 • فوم
 • بوشن مساوی پرسی
 • بوشن تبدیل پرسی
 • بوشن روپیچ پرسی
 • سه راهی مساوی پرسی
 • مغزی تبدیل
 • مغزی
 • سه راهی نود دیواره پرسی
 • بوشن توپیچ پرسی
 • زانو دیواری پرسی
 • زانو صفحه دار توپیچ پرسی
 • زانو صفحه دار رو پیچ پرسی
 • زانو چپقی پرسی
 • زانو 90 مساوی پرسی
 • شیر زانویی کوپلی
 • شیر کلکتوری کوپلی
 • جعبه کلکتور به همراه بست
 • سه راهی 90 دیوراری تبدیل پرسی
 • سه راهی تبدیل پرسی
 • کلکتور 1/2 * 1
 • شیر هوا گیری
 • صفحه نصب
 • حلقه استیل اتصالات پرسی
 • درپوش کلکتور

به علت تغییر قیمت ها فعلا جهت استعلام تماس بگیرید