نحوه بر پا کردن داربست ها

نحوه بر پا کردن داربست ها

نحوه بر پا کردن داربست ها

در مقالات قبلی در مورد داربست ها توضیحاتی را ارائه دادیم انواع لوله داربست و عوامل موثر در قیمت , مشخصات محل استقرار داربست , در این مقاله در مورد نحوه بر پا کردن داربست ها و همچنین انواع خالت های برپایی داربست توضیحاتی را ارائه خواهیم داد که به ترتبیب شامل :

 • داربست ها در سطوح هموار
 • داربست در شیب بیش از 10 درجه

نحوه بر پا کردن داربست ها

داربست ها در سطوح هموار

در این ساختار دو لوله موقت بکار میرود که هر دو میتواننـد تـا موقـع بـر چیـدن داربـست بـاقی بمانند

 1. دو لوله موازي هم قرار داده می شوند.
 2. اولین لوله اصلی کناري دو لوله را به هم وصل می کند.
 3. لوله هاي Transomو لوله هاي استاندارد به هم وصل می شوند.
 4. در انتهاي دیگر هم به همین شکل عمل می شود.
 5. لوله کناري دوم ) (ledgerنیز وصل می شود.
 6. لوله پایینی هم وصل می شود.
 7. ترانسوم ) (Transomو لوله هاي میانی نیز به هم وصل می شوند.
 8. لوله هاي عمودي میانی و لوله هاي Transomبه هم وصل می شوند

 

 • لوله هاي ارتباطی ) (Transomو لوله هاي کناري ) (Ledgerبهم وصل می شوند
 • Transomهاي اصلی روي لوله هاي کناري بالا این ثابت می شوند
 • بادبند روي کارثابت می شود
 • پس از شاغول کردن لوله ها، از پایین ثابت می شوند


داربست درشیب بیش از 10 درجه :

 • حفاظ (یا دستگیره ) باید حـداقل 0.9m از پـشت بـام بـالاتر باشـد و از تختـه محـافظ پـایینی داربست حداقل 0.7mبالاتر باشد.
 • تخته محافظ پایینی   Toe boardبه اندازه 430mmبالا تر از پشت بام قرار گیرد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش