نکات ایمنی جهت نصب داربست به تفکیک اجزاء

در این مقاله با عنوان نکات ایمنی جهت نصب داربست به تفکیک اجزاء شرح خواهیم داد در مقالات قبلی در مورد ایمنی لوله های داربستی توضیحاتی را اراپه دادیم

زیر پایه ای Base

 • زیر پایه اي باید دقیقاً در مرکز تخته زیر ساز قرار گیرد.
 • نصب پایه ها بدون زیر پایه اي فلزي بر روي تخته زیر ساز در محلهاي نرم ممنوع است
 • نصب زیر پایه اي بر روي هر نوع آجر ممنوع است
 • نصب یک زیر پایه اي بر روي دو تکه تخته زیر ساز ممنوع است
 • نصب زیر پایه اي و تخته زیر ساز بر روي ترانشه ها ممنوع است
 • استفاده از زیر پایه اي معیوب ممنوع است
 • استفاده از زیر پایه اي و تخته زیر ساز در محل رفت و آمد افراد ممنوع است مگر اینکـه از علایـم هشدار دهنده و نور موضعی مناسب استفاده شود.
 • نصب زیر پایه اي بر روي منهول و دریچه ها ممنوع است


بست های اتصالی
C

استفاده از بستهاي اتصالی معیوب ( خمیده، خورده شده ، آسیب دیده، بـا پیچ هـاي خمیـده هـرز شده و …) ممنوع است.

 • – بعد از نصب، کلیه بستهاي اتصالی باید از نظر نوع و محکم بودن پیچها و لوله ها مورد بررسی قرار گیرند . همچنین استفاده از بستهاي چدنی ممنوع است.

ج ( تخته زیر ساز ):Sole Board

 • – تخته زیر ساز باید بدون رنگ خوردگی و یا هرگونه نقص احتمالی باشد.
 • – تخته زیر ساز باید کاملاً تمیز بوده و ورقه فلزي در لبه ها داشته باشد.
 • – استفاده از تخته زیر ساز ترك خورده، روغنی و یا آغشته به مواد شیمیایی و یا تابدار ممنوع است.
 • – تخته زیر ساز معمولاً در سه ضخامت 63و50و 38میلی متر و در ابعاد 225میلـی متـر بـه طـول 3/9متر مورد استفاده قرار می گیرند.

Standards-Ledgers-Transoms در لوله ها

 • – لوله ها باید قبل از استفاده بازرسـی شـده و عـاري از هرگونـه خمیـدگی، پیچیـدگی و یـا تـرك خوردگی و شکستگی باشد.
 • لوله ها معمولاً از جنس فولاد زنگ نزن، لوله هاي فولادي گالوانیزه و یا آلیاژهاي آلومینیم با قطـر داخلی 5سانتی متر می باشد.
 • – استفاده از لوله هاي آلومینیمی به همراه لوله هاي فولادي در یک سازه ممنوع است.
 • – بلند کردن طول لوله ها فقط با استفاده از کوپلر آستینی ) (Sleeve Couplerمجاز است.
 • – در صورت اتصال لوله ها به هم ،قدرت اتصال باید معادل حالت اولیه باشد.
 • کلیه لوله ها و بستها باید در فواصل منظم، بازرسی و قطعات معیوب در اسـرع وقـت تعـویض شوند

الوارها در داربست

 • الوارها باید عاري از هرگونه بریدگی ،شکاف،ترك،خمیدگی،پیچیدگی و یا آلودگی به روغن باشند.
 • -الوارهاي مورد استفاده در ساخت سکوهاي کاري باید بر روي میله هاي عرضی قرار گیرند.
 • -فاصله بین میله هاي عرضی حمایت کننده از الوار با توجه به طـول و ضـخامت الـوار تعیـین مـی شود. در عمل براي الوارهاي به ضـخامت 38میلـی متـر و طـول 3/9متـر از چهـار میلـه حمـایتی استفاده می شود.
 • -به منظور جلوگیري از لغزیدن الوار، انتهاي الوارها باید به میله هاي عرضی حمایتی بسته شوند.
 • -لبه جلویی سکوهاي کاري تا سطح کار نباید بیش از 36سانتی متر فاصله داشته باشـد مگـر نـرده حفاظتی در جلوي سکوي کاري نصب شده باشد و یا از وسـایل حفاظـت در برابـر سـقوط اسـتفاده شود.
 • -سکوي کاري بایستی حداکثر 60سانتی متر بیش از دو انتهاي محل کار امتداد یابد.
 • -حداقل عرض سکوي کاري 85سانتی متر می باشـد و حـداقل عـرض الوارهـا بـراي تـشکیل ایـن سکوي کاري 225میلی متر می باشد.
 • -بخشهاي اضافی الوارها که از سکوي کاري و میله هاي عرضی حمایتی خارج شده اند، بایـد توسـط
 • حفاظهاي مناسب، به گونه اي که سکوي کاري جدا شوند که امکان رفتن افراد بر روي آنها نباشد.
 • -هر الوار نباید بیشتر از 45سانتی متر از میله هاي عرضی حمایتی زیرین خارج شود.
 • -بار گذاري بر روي الوارها باید به طور یکنواخت ودر حد توصیه شده براي الوار باشد و نرده هاي محافظ
 • نرده ها باید از نظر پوشش، ترك خوردگی و کجی بررسی شوند.
 • ارتفاع نرده پایینی بایستی حداقل 150mmباشد
 • قبل از بر پا کردن داربست ، پشت بندهاي عمودي و مورب باید از نظر وجود نقص مـورد بررسـی قرار گیرند.
 • ثبات و عدم ثبات اتصالات را کنترل کنید.
 • از طرز صحیح قرار گیري پایه ها و قابلیت سرویس دهی آنها مطمئن شوید. موقع برپا کردن داربستها همیشه به موارد ذیل توجه کنید:

 • تجهیزات حفاظت فردي افراد را کنترل کرده )مثل کلاه ایمنی، دستکش ، حفـاظ چـشم ، لبـاس کار سرتا سري و غیره( و بخاطر داشته باشید هر چیز سست و آویزان مثل لباس، حلقه هـا ،زنجیـره ها و ساعتها قادرند باعث گیر کردن افراد و سقوط آنهـا شـوند. همچنـین سـقوط محتویـات جیـب ممکن است باعث صدمه به اشخاص یا اشیاء شوند.
 • همیشه زمینی را که قرار است روي آن داربست بسته شود از نظر نرمی، شلی یا ناهمواري و نیـاز به حایل داربست کنترل کنید.
 • جایی را که داربست مسدود می کند از نظر مسایل مهمی مثل کلیدهاي فرمان نقاط آتش و غیره بررسی کنید.
 • مکانی را که داربست روي آن نصب می شود از نظر وجود manholeو موارد مشابه دیگـر مـورد توجه قرار داده و از نظر سطح خطر مثل خطوط نیرو، جرثقیلهاي متحرك و غیره کنترل کنید و نیز به مواردي مثل خروج پرسنل از شرکت و موارد مشابه به توجه داشته باشید.
 • اگر داربست در خارج از ساختمان است همیشه به شرایط آب و هـوایی توجـه کنیـد، در صـورت عدم توجه به سرما ،باران و برف شرایط خطرناکی ایجاد خواهد شد.
 • در مکانهایی که سرعت باد بیش از 20mile/hاست نباید داربست برپا کرد.
 • براي داربستها در شب ملاحظات نوري را در نظر داشته باشید.
 • – همیشه به خطراتی که از بالا ي سر کارگران راتهدید می کند توجه نمائید بررسی کنید که آیا بـه علایم و وسایل هشدار این خطر نیاز است 
 • همیشه ناظر را از محل نصب داربست مطلع کنید. – کنترل کنید کـه آیـا طـول طنـاب بـالا بـر مناسب است .
 • – همیشه قبل از ساختن ایستگاههاي بعدي داربست ، ایستگاه قبلی را بطور دقیق تراز کنید. شـمع داربست را همیشه در نزدیکترین ایستگاه ممکن بر پا کنید واز نردبانهاي موجود جهت بـالا و پـایین
  رفتن از داربست بهره بگیرید.
 • – سعی کنید هرگز از توصیه هایی که جهت کار در ارتفاع شده است تخطی نکنید مثلاً قطعات را از داربست بالا و پایین پرتاب نکنید و از بار کاري ایمن مختص داربست فراتر نروید.
 • – سیستم بالا بر باید بطور مناسبی با اتصالات Right Angleبه لوله هـایی بـا ارتفـاع بـیش از دو متر از سطح زمین وصل شده باشد، مگرا ینکه شمع هاي بکار رفتـه بـیش از 760mmاز خـارجی
  ترین لوله بیرون ترباشند.
 • -جرثقیل سقفی باید طوري باشد که موقعی که بار به آن آویزان است نلغزد چنانچه جرثقیـل داراي قلاب دهان باز است بایستی با بـست یـا طنـاب بـسته شـود کـه رهـا نـشود ایـن عمـل اصـطلاحاً Mousingنامیده می شود. همچنین لازم است طناب داراي یک گره کنترل به شکل 8باشد.
 • – باتوجه به اینکه هنگام بلند کردن بار نیروي وارده به جرثقیل دو برابر وزنـه آویـزان اسـت هنگـام بلند کردن بار بیشترین باري که میتوان بلند کرد 50kgاست.
 • – موقع بالا و پایین کردن بار توجه کنید که ممکن اسـت روي افـراد سـقوط کنـد و همچنـین در صورت وجود اضافه بار ممکن است ساختمان ریزش کند لذا هنگام اسـتفاده از جرثقیـل بـراي بـالا
  بردن بار باید از کلاه ایمنی استفاده شود. در ضمن بدلیل خطـر ریـزش و گـردو غبـار لازم اسـت از عینکهاي ایمنی استفاده شود .

احرای نرده محافظ داربست

بست ها در داربست Ties

 • داربست باید توسط بستهاي مناسب و لوله ها به سازه متصل شود.
 • -بستهاي مهاري بالایی باید تا حد امکان نزدیک به بالاترین بخش داربست وصل شود.
 • -بستهاي مهاري تا زمان پایان کار داربست نباید از داربست باز شوند
 • -بستهاي مهاري پایینی باید حداکثر در ارتفاع چهار برابر عرض داربست نصب شوند.


باد بند Bracing

 • -هنگامی که ارتفاع داربست بیش از چهار برابر عرض داربست است استفاده از باد بند الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش