نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

جهت مطالعه مقاله قبلی کلیک کنید.


روش هاي نصب زير زميني در نصب خطوط لوله و كانال ها


روش هاي نصب زير زميني در نصب خطوط لوله و كانال ها هنگامي به كار مي روند كه توجيحات اقتصادي
,نصب, فني و ترافيكي ويا حفاظتي وجود داشته باشد . هم چنين ممكن است مزاياي خاصي درميان باشد .در روش هاي نصب بدون حفاري كه در ادامه توضيح داده مي شود بايد از لوله با اتصال سركاسه اي مهار كننده نيروي طولي استفاده گردد . با توجه به اينكه ديگر بستر خطوط قابل كنترل نيست بايد لوله ها با پوشش خارجي ملات سيمان مطابق با استاندارد DIN 30674-2يا PREN 15542ساخته شوند.براي اين روش ها نيروهاي كششي مجاز د رشكل ١٨١٧نمايش داده شده است .


شكل : ١٨١٧نيروهايي كششي مجاز در كشش لوله هاي چدن نشكن


منبع
:ورقه كار GW322-1 , 323از DVGW

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

نصب لوله چدن نشكن مطابق با روش هاي ذيل ممكن مي باشد كه به صورت شماتيك توضيح داده مي شوند.


روش سوراخ كردن انحنا دار


در اين روش ابتدا توسط يك حفار هيدرومكانيكي يك سوراخ پيلوت به اندازه طول خط ايجاد مي شود
ابزاري با سر مخروطي شكل داخل سوراخ شده و با چندي با ر رفت و برگشت پهناي آنرا زياد مي كند . لوله هاي چدن نشكن با اتصال مهار كننده نيروي طولي كه از قبل به صورت رشته اي مونتاژ شده اند از يك طرف سوراخ توسط كابل هاي كششي پشت سر سر مخروطي شكل به سمت خروجي ديگر سوراخ كشيده مي شوند.اتصال سركاسه اي از اين نوع اجازه ايجاد شكل منحني در هر جهت را مي دهد .
شكل :٩١٧ شماتيك روش سوراخ كردن انحنا دار

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

روش سوراخ كردن افقي (HDD)


در اين روش سوراخ به صورت افقي صورت مي گيرد .بقيه موارد مانند روش قبلي است

روش فشاري /كششي (مطابق با ورقه كارGW321, DVGW) 


در اين روش به صورت هم زمان خطوط لوله قديمي از چدن خاكستري تا سايز 500 تخريب شده و خطوط لوله چدني نشكن جايگزين مي گردند.لوله هاي شكسته شده چدن خاكستري بدون وقفه از داخل زمين خارج مي گردند . در اين روش يك حفاري اوليه براي داخل شدن و ورود رشته لوله هاي چدن نشكن و يك حفاري براي خروج تكه هاي شكسته لوله چدن خاكستري لازم است .(شكل٢٠١٧)


شكل
: ٢٠١٧شماتيك روش كشش /فشار

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

روش تركاندن (خط ورقه كار DVGW,GW320)


در اين روش نيز به صورت هم زمان خطوط لوله قديمي توسط خطوط لوله جديد نوسازي مي شوند . رشته لوله جديد به دنبال سر خط شكن و پهن كننده عرض سوراخ وارد شده و تكه هاي لوله از سوراخ خروجي خارج مي شوند .(شكل ٢١١٧) اين روش مشابه روش كشش /فشار مي باشد.

شكل ٢١١٧:شماتيك روش تركاندن خط

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

 روش شخم زني (ATV-DVWK M160)


در روش هاي شخم زني رشته لوله از پيش مونتاژ شده وارد سوراخ حفاري شده اوليه مي گردد
.
رشته لوله در پشت فضاي ايجاد شده توسط تيغه شيار زننده و سر پهن كننده عرض سوراخ وارد مي شود.(شكل ٢٢١٧)


شكل
 ٢٢١٧شماتيك روش شخم زني

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

 

١٨آزمون عدم نشتي


آزمون عدم نشتي توسط سيال آب يا هوا صورت مي گيرد
.
روش هاي مختلف آزمون متناسب با خطوط لوله جهت سرويس هاي مختلف مي باشد.
(آب, فاضلاب ,گاز)


١١٨كليات

آزمون عدم نشتي براي خطوط لوله آب, فاضلاب ,گاز به كار مي رود.جهت خطوط لوله آب از چدن نشكن مطابق استاندارد EN 545پيروي مي شود. دستورالعمل هاي
آزمون عدم نشتي در استاندارد
EN 805يا برگه كار DVGW,W400-2مشخص شده است .
در هنگام آزمون فشاري بايد دقت شود كه نيروي اعمالي مطابق با حالت ذكر شده باشد .
تخليه هوا در هنگام پر كردن خط لوله از آب اهميت بالايي دارد چون بالشتك هاي هوايي محبوس شده مي تواند سبب آشفتگي شديد در خط گردد.
شكل ١١٨به صورت روشن اثر مقادير كم هواي محبوس شده بر روي نتايج قرائت شده آزمايش را نشان مي دهد .
در صورتيكه هنگام آزمون نقصي مشاهده شد آزمايش متوقف شده و خط لوله تا هنگاميكه نقص بر طرف شود از آب تخليه مي گردد.
شكل ١١٨اثر هواي محبوس روي نتايج آزمون عدم نشتي

نصب بدون حفاري در خطوط لوله و كانال ها

افت فشار يك دهم باردر شش دهم درصد هوا مطابق با افت فشار هفت دهم با ر در يك خط لوله است.
تغييرات درجه حرارت هنگام آزمون سبب تغييرات فشار مي گردد كه نتايج آزمون را نادرست مي سازد.لذا بايد درجه حرارت قبل و بعد از آزمون اندازه گيري شود و نتايج
آزمون در صورت نياز تصحيح شود
.

الزامات آزمون عدم نشتي براي خطوط و كانال هاي فاضلاب مطابق با استاندارد EN 598بر اساس EN 1610يا ورقه كار A139از ATV-DVWKخارج از مناطق حفاظتي آب و A142داخل مناطق حفاظتي آب مي باشند.
خطوط لوله فشاري فاضلاب همانند خطوط لوله آب آشاميدني مطابق با EN 805يا ورقه كار DVGW,W400-2آزمون مي شوند .
در آزمون عدم نشتي سيال جايگزين آب هوا مي باشد و از بابت فرقي بين آزمون افزايش فشار و يا كاهش فشار وجود ندارد .روش هاي آزمون با هوا در عمل سريع تر و كم
هزينه تر مي باشند
.براي خطوط لوله گاز از جنس چدن نشكن مطابق با استاندار EN 969جهت آزمون عدم نشتي از ورقه كار DVGW,G469استفاده مي شودو با توجه
به نوع خط گاز روش هاي چشمي
, اندازه گيري فشار و يا روش هاي اندازه گيري اختلاف فشار به كار مي رود.
جهت تكميل كار از راهنما ها و قواعد استفاده مي شود كه چگونگي اطمينان از خطوط را توصيف مي كنند.


٢١٨آزمون عدم نشتي خطوط لوله فشاري


جهت آزمون فشارداخلي خطوط لوله فشاري چدن نشكن در برآورده شدن الزامات آب
(آب,آب آشاميدني,آب خا م و يا فاضلاب از استاندارد EN 80و يا ورقه كار
DVGW,W400-2استفاده مي شود.هر خط لوله بعد از نصب مورد آزمون عدم نشتي آب قرار مي گيرد .
مطابق با ورقه كار DVGW,W400-2موارد استثنائ خطوط لوله قرار گرفته د رمحل هاي تعمير و يا بخش هاي جديد با طول كمتر از 30متر است .
آزمون عدم نشتي مطابق با قواعد براي لوله ها و اتصالات و متعلقات و اتصال آنها امنيت خط و قرارگيري آن را مطمئن مي سازد .تمام راهنمايي هاي ملي و استاندارد هاي ملي بايد در نظر گرفته شوند كه در پيش بيني هاي و آزمون فشار توصيف مي شود .
جهت مهار كردن لوله ها با اتصالات غير مهار شونده طولي موارد ذيل بايد در نظر گرفته شوند .لوله ها قبل از آزمون فشا ر پوشانيده مي شوند تا جابه جايي سبب خطا د ر
آزمون نگردد
.


امروزه اين امر در عمل رايج است .

مهار كردن در خط لوله بايد به گونه اي با شد كه نيروهاي ناشي از فشار آزمون ثابت باقي بمانند .مهار كننده ها بتوني قبل از شروع آزمون بايد به ثبات كافي
رسيده باشند
ابعاد آن ها در DVGW –GW310تعيين شده است .


بايد در نظر گرفته شود كه از قطعات كور كننده خط لوله و ديگر اتصالات كور كننده رايج محافظت شود و بار مطابق با فشار مجاز بستر تقسيم بندي شود.
برداشتن حفاظ ها و مهار كننده ها در قسمت انتهاي خط تست مجاز نيست و بايد قبل از آن فشار از خط لوله برداشته شود.كا ر در ترانشه هنگاميكه آزمون فشار صورت مي گيرد مجاز نيست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش