حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

٥٥١٧حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن


ارتفاع پوشش فاصله بين لبه بالاي كانال تا بالاترين سطح لوله مي باشد
.حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن كه بدون گواهي استاتيكي نصب مي شوند در استاندارد هاي مهم EN 545,EN 598,EN 969آمده است .
براي ارتفاع پوشش خارج از حوزه داده شده يا شرايط نصب خاص از محاسبات مربوطه استفاده مي شود.


٦١٧حالات خاص در ساخت خط لوله


در اين بخش كليه حالات مهم توضيح داده مي شوند
.

 

١٦١٧خطوط لوله در حالت شيب دار


هنگام نصب خطوط لوله در حالت شيب دار نيروهاي اضافي بر آن اعمال مي شوند كه نياز مند تداركات امنيتي مربوطه مانند استفاده از اتصال مهار كننده نيروي طولي يا بست هاي مورب مي باشند
. اين تمهيدات عموما در شيب هاي بالاتر از ١٥در جه استفاده مي شوند .هنگام استفاده از بست بايد در مورد شناوري لوله دقت شود چون ممكن است حفاري پرشده به صورت سيستم زه كشي عمل كند و عملا لوله ها شناور شده و بست ها جاي خود خارج شوند.


٢٦١٧نصب در محل هاي كوهستاني سر بالا


در بستر هاي سنگي كوهستاني جهت ايمني از بست هاي بتوني استفاده مي شود كه در حالت شيب دار استفاده مي شوند
.در چنين حالاتي نگهدارنده بتوني در پايين ترين قوس خط لوله قرار مي گيرد و سپس لوله در حالت سر بالا نصب مي شود به صورتي كه سر كاسه روي زمين قرار مي گيرد . در مراحل بعدي نصب در شيب در هر دو يا سه لوله يك بست بتوني پشت سركاسه قرارمي گيرد .(شكل ٩١٧)

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

اين بست هاي بتوني نيز در برابر آب گرفتگي تحتاني خط از خط لوله حفاظت مي كنند .
اجراي اين بست ها مطابق با ورقه كار GW310از DVGWعمل مي شود.
معلق شدن به خصوص هنگام ليز خوردن لوله ها انتظار مي رود كه لاز م است در نصب به آن توجه شود لذا از لايه هاي ضد لغزش در اين مورد استفاده مي شود .

٣٦١٧نصب لوله در حالت سر پايين


وقتي كه لوله در حالت سر به پايين نصب مي شود لوله با اتصال مهار كننده نيروي طولي به گونه اي نصب مي شود كه سيستم مهار كنندگي نيروي طولي نيروي شيب را مهار كند
.
شكل : ١٠١٧خط لوله با مهار كننده و بست بتوني در بالاترين قوس خط لوله

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

كل خط بايد در بالاترين نقطه قوس مطابق با بزرگي سازه و نگهدارنده حفظ شود.


٤٦١٧نصب در بسترهاي نا پايدار


در بسترهايي كه تحمل بار را ندارند از تجهيزات خاصي استفاده مي شود كه از فرورفتن خط لوله جلوگيري مي كند
.بزرگترين تهديد خطر نشست است كه در خاك هاي
, MOOR, TOORFمانند انواع بستر هاي آلي وجود دارد.
در اكثر موارد با بهبود دادن محيط زير سطح و تعويض خاك ,ماسه پاشي بستر مشكل حل مي شود و لزوما احتياجي به استفاده از پايه هاي يوك وجود ندارد .جهت استفاده از يوك بايد زير هر لوله يك يوك قرار داده شود .

شكل ١١٧خطوط لوله با يوك پايه دار

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

در مناطق كوهستاني امكان رخ دادن نشست نيز وجود دارد وقتي ترانشه بعد از نصب لوله پر نشود .ممكن است در مناطق لبه ترانشه تغيير شكل و تورفتگي ايجاد شود كه نيروي بيشتري در ميانه ترانشه وارد كند.اين مقادير مي تواند تا 15 mm/mبرسد .نشست بستر تا 7cmدر 5اينچ مي رسد و تغيير گراديان به مقدار 36 cmدر يك طول
40متر در يك ماه نيز مشاهده شده است. واضح است كه در چنين شرايطي خطوط لوله ثابت نمي باشد .
جهت رفع اين مشكل در لوله هاي چدن نشكن از انواع سر كاسه بلند استفاده مي شود و ازدياد طول سركاسه اجازه افزايش كشش تا يك و دو درصد طول لوله را مي دهد بدون آنكه اتصال از آب بندي خارج شود.


٥٦١٧نصب در حالات وجود آب در زمين


در صورت وجود آب زياد در زمين لوله بايد در برابر غوطه وري ايمن شود
.در محل هاي كه ترانشه نزديك به منابع آب زميني در ارتفاع كم است از لوله هاي چدن نشكن با
اتصال مهار كننده نيروي طولي استفاده مي شود كه در كنار ترانشه ريسه شده و بعد ازمونتاژ توسط جراثقال هاي سنگين در ترانشه به روش غوطه وري دفن مي شوند 
.(شكل ٢١٧)
شكل
: ٢١٧خطوط لوله در هنگام غوطه وري در ترانشه

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

٦٦-17خطوط دوكر (متصل به هم )


جهت عبور خط لوله از مناطق آبي و رود خانه ها از خطوط پايه دار استفاده مي شود
كه در شبكه خطوط لوله از اهميت خاصي بر خوردار هستند
.لوله هاي چدن نشكن براي
اين كار بسيار منا سبند و از اتصال هاي مها ركننده نيروي طولي استفاده مي شود
.
شيوه هاي نصب خطوط دوكر :
بلند كردن دوكر
لوله ها در كنار ساحل مونتاژ شده و توسط حلقه هاي بزرگ از جراثقال آويزان
شده و در محل نصب قرار مي گيرد
.(شكل ١٣١٧)


شكل
١٣١٧ بلند كردن دوكر

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

كشيدن دوكر
لوله ها در موازات محور محل نصب مونتاژ شده و پس از آزمون اوليه به وسيله يك ريسمان از ساحل وارد آب مي شوند
.(شكل ٧١٤)


شكل
:١٤١٧كشيدن دوكر

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

شناوري دوكر
دوكر كه در موازات محور نصب مونتاژ شده است پس از آزمون اوليه به وسيله روش شناوري و استفاده از جريان آب درمحل نصب فرو مي رود
.(شكل ١٥١٧را نگاه كنيد)


شكل ١٥١٧شناوري دوكر از لوله هاي سايز 400به طول 1350متر

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

٧٦١٧خطوط لوله بخار گرم


تحت شرايط ذيل اين مزيت وجود دارد كه لوله هاي چدن نشكن براي انتقال بخار گرم مورد استفاده قرار گيرند
.
درون پل ها
به عنوان خطوط آزاد
خطوط آب حلال با پوشش خا ك كمتر در تونل ها ي ترافيكي
خطوط آب آشاميدني در عمقي كه يخ نمي زننند .
خطوط آب سرد در تاسيسات معمولي
خطوط آب گرم

 

با توجه به مقاصد فوق لوله هاي توليدي د رمحل كارخانه با يك لوله ديگر به صورت خارجي پوشش داده مي شوند.فضاي حلقوي بين لوله توليدي و لوله پوششي در محل
كارخانه با پلي اورتان
فوم سخت پوشش داده مي شود .با توجه به حالات نصب فوق لوله پوششي مي تواند
از جنس فولاد زنگ نزن پيچه اي يا لوله پلي اتيلن سخت باشد
.بخار گرم همراه با فوم سخت پلي اورتان مي تواند حرارت موجود در لوله چدن را افزايش دهد .


شکل  6-17 نصب خط لوله بخارآب گرم

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

 

٨٦١٧كانال هاي فاضلاب و خطوط لوله فاضلاب در سطوح حفاظتي آب آشاميدني

هنگام نصب خطوط در مناطق حفاظتي IIالزامات تكميلي طبق ورقه كار ATV,A142
و ورقه كار ATV,M146رعايت مي شود . هم درچنين سيستم هاي لوله دوگانه وكانال هاي تك ديواره قابل اجرا مي باشند .لوله چدن نشكن بر مبناي مشخصات مكانيكي
خود د رتعامل كامل با عدم نشتي اتصال استاندارد تايتون براي كانال هاي تك ديواره مرجح مي باشد
.

در سطح حفاظتي IIآزمون هاي تكرار شونده از پيش معين شده اي براي اطمينان از عدم نشتي تحت روش هاي فشاري به صورت آسان و سريع انجام مي شوند .
(
شكل ٧١٧محفظه آزمون مناسب را نشان مي دهد .)


شكل : ١٧١٧محفظه آزمون با سيكل هدايت و بستن جريان

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

 

جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش