شناسایی و آنالیز خطرات کار با داربست ها

در این مقاله در مورد شناسایی و آنالیز خطرات کار با داربست ها توضیحاتی را برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد ، بحث امنیت یکی از مهمترین  و اساسی ترین کارهای هر تخصصی می باشد ، میتوان گفت که امنیت خودش به تنهایی تخصص بالایی رو میطلبد امیدواریم که هیچ مشکلی و خطری برای هم وطنان و انسانهای عزیز  سراسر جهان پیش نیاید .

 

نقایص در کوپلرها داربست

 • خوردگی، صدمه به روزوه ها ،کجی پیچها
 • کوپلینگ هاي خیلی کهنه با ستونهاي نگهدارنده کج
 • پین هاي کهنه
 • کوپلرها بایستی با وزنه 1400lbتست ضربه شده باشند

نقایص تخته هاي داربست

 • تخته ترك خورده یا داراي شکاف طولی
 • تخته آغشته به روغن یا مواد شیمیایی
 • تخته هاي آسیب دیده و یا خیلی کهنه
 • تخته داراي میخ زاید
 • تخته تاب برداشته و یا از شکل افتاده
 • تخته اي که تسمه صدمه دیده داشته باشد

شناسایی و آنالیز خطرات کار با داربست ها

نقایص در لوله داربست ها

 

 • لوله خمیده و ضربه دیده
 • لوله خورده شده
 • لوله ترك خورده یا داراي شکاف طولی
 • سر لوله ناصاف یا قارچی شکل
 • لوله نامناسب مثل لوله خیلی نازك ،طویل ،لوله ساخته شده از مواد نامناسب لوله

 


نواقص متداول در لوله داربست

ایمنی داربست ها

نکات عمومی ایمنی داربست ها

 • عرض Transomحتماً باید کاملاً از چوب پوشانده شود و تخته ها باید به هم بسته شـوند و هـم چنین به خود داربست نیز باید بسته شوند .
 • اگر جایی قرار است از دو تخته در امتداد هم استفاده بشود باید لبه دو تخته روي هم قرار گیرد و به هم بست بشوند.
 • به تخته هایی که روي داربست گذاشته می شود Plankمی گویند.
 • تخته ها نباید ترك خوردگی ، گره خوردگی ،پوسیدگی و تاب خوردگی داشته باشـند و همچنـین نباید شکم داده باشند. معمولاً عرض تخته ها را با توارهاي فلزي می پوشانند تا آسیب نبینند.
 • ارتفاع اولین ردیف Ledgerاز زمین بین 1/4تا 2/6متر است و فاصله بین Ledgerاول بـا دوم بین 1/4تا 2/1متر است .
 • فاصله دو استاندارد بین 1/8تا 2/7متر است.
 • هر چقدر فاصله بین Transomبیشتر باشد تخته ها شکم میدهند و خطرناك اسـت بـه همـین خاطر براي هر تخته 3/9متري حداقل Transom 4باید زیر آن قرار بگیرد.
 • براي دسترسی به سکوي کار حتماً باید راه هاي ایمن در نظر گرفته شـود کـه شـامل اسـتفاده از نردبان یا راه هاي داخلی ساختمان می باشد.
 • نردبان داربست ها باید داراي تمام نکات ایمنی باشد.
 • سکوي داربست حتماً باید حفاظ گذاري شود و همه نکات ایمنی در آن رعایت شود .
 • در مورد داربست هاي متحرك باید نکات زیر رعایت شود
 1. چرخ این داربست ها حتماً باید امکان قفل شدن داشته باشد.
 2. به هیچ وجه نباید کسی روي داربست متحرك باشد و آنرا تکان داد
 3. در داربست متحرك براي دسترسی به سکوي کار باید از پلکان دائمی استفاده شود کـه در داخـل داربست کار گذاشته شود البته به صورت عرضی تا از استحکام بیشتری برخوردار باشد
 • موقع نصب Transomبه Ledgerهمیشه ترانزام باید بالاتر وصل شود.
 • حداقل فاصله داربست از کابل برق باید 5متر باشد.


داربست همواره باید به خود ساختمان نصب شود که به صورت زیر است :

 •  لوله هاي مورد استفاده در داربست حتماً باید سالم باشند و به هیچ وجـه نبایـد داراي پوسـیدگی ترك و خم باشد و سر لوله ها نباید پخ شده باشد .
 •  میله هاي عمودي داربست به هیچ وجه نباید روي آجر و بلـوك گذاشـته شـود و همچنـین روي جاهاي گودي نباید گذاشته شود زیرا ممکن است Plateسوراخ شود و لوله استاندارد پایین برود .
 •  هنگام انبار کردن میله ها نباید آنها را روي زمین گذاشت و باید اطراف آنها را چهار چوب استفاده شود و در کنار آنها از گوه استفاده شود .
 •  داربست هایی که بیش از 4متر از کف زمین ارتفاع دارند باید نرده گذاري شود و ارتفاع نرده بایـد بین 1تا 1/2متر باشد .
 • از داربست ها نباید به عنوان انبار مصالح ساختمانی استفاده شود.
 • مقاومت کلیه اجزاء و تکیه گاه ها باید حداقل 4برابر حداقل بار مورد نظر پیش بینی شده باشد.
 • قسمت هایی از داربست که داراي کابل یا طنـاب مـی باشـند و احتمـال اصـطکاك بـا بدنـه داربست را دارند باید براي جلوگیري از بریدگی و سائیدگی بین آنها و بدنه داربست بالـشتک گذاشـته شود .
 • فاصله مهار پایه هاي داربست به ساختمان باید 1متر باشد.
 • داربستها باید بر اساس موارد مندرج در این دستورالعمل و توسط افـراد ذیـصلاح و آشـنا بـه عملیـات داربست گذاري نصب شوند. 

 

 1. کلیه عملیات مونتاژ ، نصب، تغییر،حرکت و یا تعویض داربست بایـد تحـت نظـر شـخص ذیـصلاح انجام شود.
 2. محل نصب داربست باید کاملاً صاف، محکم و بدون یخ زدگی باشد.
 3. داربست باید با رعایت فاصله ایمن از خطوط و تجهیزات برقـدار نـصب شـود) حـداقل سـه متـر از خطوط انتقال نیرو و یا حداقل یک متر اگر ولتاژ خطوط انتقال نیرو کمتر از سیصد ولت باشـد( مگـر اینکه بدون برق بودن و یا برقدار نشدن خطوط توسط مرجع ذیصلاح تضمین شده باشد

 


ایمنی داربست

 1. در صورتی که ارتفاع سکوي کاري داربست از سطح زمین بیش از 66سانتی متر باشـد بایـد بـراي دستیابی به سکوهاي کاري از وسایلی همچون نردبانهاي ثابت و متحرك، رامـپ و یـا بـالاتر اسـتفاده شود .
 2. طراحی و ساخت راههاي منتهی به سکوهاي کاري بایـد بـر اسـاس دسـتورالعمل هـاي اسـتاندارد مربوط انجام پذیرد.
 3. نصب تابلو، نوار رنگی و یا لامپ مناسب به طور مشخص بر روي داربستهایی که هنوز کامـل نـشده اند الزامی است . بدیهی است مجوز استفاده از داربست باید توسط دپارتمان ایمنـی و بهداشـت صـادر شود.
 4. داربست پس از نصب باید کاملاً تراز باشد
 5. استفاده از تکیه گاههاي بی ثبات همانند بـشکه هـا، آجرها،جعبـه هـا و بلوکهـاي سـیمانی بـراي داربستها ممنوع است.
 6. اجزاي تشکیل دهنده داربست باید به گونه اي انتخاب شوند که علاوه بر تحمل وزن خود قـادر بـه تحمل حداقل باري معادل چهار برابر بیشترین بار کاري مورد انتظار باشند.
 7. در صــورتی کــه فــرد یــا افــرادي در محوطــه زیــر داربــست کــار و یــا عبــور مــی نماینــد می بایست اقدامات ایمنی لازم براي جلوگیري از سقوط مواد و اشیاء انجام شود (نصب توري)
 8. داربست باید قبل از هر شیفت کاري و بعد از هر اتفاقی که می توانـد سـاختار داربـست را تحـت تاثیر قرار دهد توسط شخص ذیصلاح مورد بازرسی قرار گیرد.
 9. کار بر روي داربست باید منطبق بر الزامات این دستورالعمل و رعایت کلیه مسایل ایمنـی کـار در ارتفاع باشد.
 10. کلیه افرادي که قرار است از داربستها استفاده کنند باید دوره آموزشی ایمنـی داربـستها را دیـده باشند ( مونتاژ کاران،کسانی که داربستها را جابجا می کنند، کارگران ،تعمیر کاران و بازرسان)
 11. زمانی که خطر سقوط اشیاء از بالاي سر بر روي سـکوي کـاري داربـست وجـود دارد اسـتفاده از حفاظ بالاي سر الزامی است.
 12. اگر سطوح کاري داربست پوشیده از روغن، برف یا یخ باشد، نباید بر روي داربست کارکرد.
 13. در شرایط آب و هوایی بد مثل باد شدید و طوفان نباید بر روي داربستها کار کرد مگـر بـا مجـوز مسئولین ذیصلاح و استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب
 14. تجمع ابزار، مواد و نخاله ها بر روي داربست ممنوع است.
 15. در صورتیکه داربستها متحرك باشند باید حتماً چرخها در محل مناسب قفل شوند.
 16. استفاده از کلاه ایمنی مقاوم در برابر ضربه در حین نصب داربست براي تمام کـارگران درگیـر در عملیات نصب و کارگرانی که در اطراف محل مشغول به کار هستند، الزامی است.
 17. اگر ارتفاع داربست بیش از سه متر باشد، کارگران باید در برابر سقوط محافظت شوند
 18. انجام هرگونه تغییر ساختاري بر روي داربستهایی که افراد بر روي آن مشغول به کار مـی باشـند،ممنوع است.
 19. داربستهاي آسیب دیده یا داربستهایی که بـیش از بـار توصـیه شـده بارگـذاري شـده انـد، بایـد بلافاصله تعمیر و بازرسی شده و تا زمان رفع عیب و نقص استفاده از آنها ممنوع است.
 20. داربستهاي با ارتفاع بیشتر از 38متر باید توسط یک مهندس متخصص و ذیصلاح طراحـی شـده و نسخه اي از طراحی به منظور انجام بازرسی هاي بعدي در اختیار کارفرما قرار گیرد. نـصب داربـست هاي به ارتفاع تا 6/5متر توسط پرسنل مجرب، و داربست هاي بلند تر از این مقـدار توسـط پیمانکـار مجرب قابل انجام است.
 21. کلیه داربستهاي ثابت که نسبت ارتفاع به عرض آنها بیش از چهار بـه یـک باشـد، بایـد در برابـر واژگون شدن محافظت شوند.

 

کلیه داربست ها باید داراي اتیکت باشند. این اتیکت ها در سه نوع در دسترس هستند :

 • الف ( قرمز: اتیکت قرمز نشان دهنده غیر ایمن بودن داربست براي استفاده می باشد و فقط مسئولین نصب داربست مجازند از داربست استفاده کنند .
 • ب ( سبز : نشان دهنده آن است که داربست کامل است، بازرسـی شـده اسـت و در زمـان بازرسـی در شرایط مطلوب بوده است . این اتیکت فقط براي دو هفته اعتبار دارد و بایـد بعـد از آن مجـدداً مـورد بازرسی قرار گیرد.
 • ج( زرد : نشان دهنده آن است که داربست بازرسی شده و فقط در صورت استفاده از وسـایل حفـاظتی کامل در برابر سقوط قابل استفاده است . این اتیکت فقط در جایی بـه کـار بـرده مـی شـود کـه کـل سکوهاي کاري را نمی توان با نرده حفاظت نمود و یا از الوارهاي مناسب در کف سکوي کاري استفاده کرد . این اتیکت فقط براي دو هفته اعتبار دارد و بعد از آن باید مجدداً مورد بازرسی قرار گیرد.
 1. داربست هایی که در کنار یک سازه نصب می شوند، باید در فواصل افقی حـداکثر 9متـر و فواصـل عمومی حداکثر 8متر به سازه متصل شوند
 2. داربست باید چنان تراز ساخته شود که تمامی اتصالاتش به راحتی و بدون نیاز به نیـروي اضـافی یه هم وصل شوند 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش