تهیه نردبان داربست

به هنگام تهیه و خرید نردبان حتماً با یک فرد ماهر و بـا تجربـه مـشورت کنیـد چـرا کـه لازم اسـت از استحکام و متناسب بودن نردبان با شرایط کاري اطمینان کامل داشته باشید.

تهیه نردبان داربست
تست و بازرسی هاي روز مره داربست :


به طور متناوب بازرسی هاي روز مره از نردبان ها الزامی است و مهم ترین مواردي کـه در بررسـی این ابزار مورد توجه اند عبارتند از :

اطمینان از استحکام اتصالات ،سخت افزار، بست میدها، طناب ها، پایـه هـا و چـرخ هـا در حـال عـادي نیازي به تست استحکام نردبان نیست چرا که به مرور زمان استحکام آن تضعیف خواهـد شـد و پـس از ـا هـــــر بـــــار اســـــتفاده از نردبـــــان تجهیـــــزات جـــــانبی را در آن جـــــدا کنیـــــد تــــاستفاده هاي بعدي از آن آسان شود .

در صورت سقوط و یا کار سنگین نردبان ها را قبل از اسـتفاده مجـدد امتحـان کنیـد و در صـورت نیـاز تعمییرات و یا تعویض آن سریعاً اقدام کنید.

 

مهم ترین پارامترهاي بازرسی نردبان ها :

 • فقدان پلکان
 • نبود یا کمبود قلاب هاي کمکی »جانبی«
 • میزان گشودگی پایه هاي نردبان هاي دو طرفه
 • پوسیدگی و یا یکپارچگی طناب ها و قسمت هاي چوبی
 • خرابی گیره ها و پایه ها
 • خرابی قرقره ها
 • شل بودن اتصالات و طناب ها
 • فقدان لاستیک پایه ها
 • کج بودن پایه هاي پلکان ها
 • بررسی پایه هاي چرخان 

حمل و نقل در نردبان داربست ها :


نردبان ها جهت حمل ونقل می بایست شامل روروك پایـه چرخـدار مناسـب باشـند چـرا کـه در اثـر برخوردها نباید آسیب جدي به اتصالات و تکیه گاه هاي نردبان وارد شود و براي جابجـایی آنهـا همـواره سعی شود از مسیر هاي هموار استفاده شود. هیچ گاه براي حمل نردبان ها از وسایلی نظیر موتور سیکلت دوچرخه استفاده نکنید


حمل نردبان (داربست ):


نردبان هایی با طور کم در حدود چند متر با ساختار ساده و سبک را می توان به راحتی توسط دسـت بـا ارتفاع زانوها از سطح زمین و به صورت افقی حمل کرد. براي حمل نردبان هاي سنگین تر و بلند تر می بایست وضعیت عمودي را انتخـاب کـرد و همـواره فـرد حامل می بایست از کلاه ایمنی براي حمل این نردبان ها استفاده کند. براي حمل نردبان هاي خیلی سنگین لازم است چند نفر همکاري داشـته باشـند و در صـورت امکـان از وسایل مناسب براي حمل راحت این ابزار استفاده شود.
براي حمل صحیح نردبان هاي طویل می بایست دست چپ پایه اي از نردبـان را در نزدیکـی کمـر فـرو گرفته و نردبان قدیمی قدري مایل به راست گرفته شود . از طرفی چنانچه دست راسـت مقـداري بـالاتر قرار داشته باشد حفظ تعادل نردبان راحت خواهد بود .


· استفاده :


مواردي که در استفاده از نردبان مورد توجه می باشد به طور خلاصه چنین است :

همواره متناسب با شرایط و نوع کار و استفاده اي که وزن نردبان می شود آن را از لحاظ نوع مـاده بکـار رفته و در آن شکل و ابعاد، استحکام و سهولت در استفاده آن انتخاب کنید در صورت امکان نردبان مـی بایست بدون استفاده از پایه ها و تکیه گاههاي کمکی بر روي دیوار ثابت بماند.
بهترین وضعیت قرار گیري نردبان داشتن زاویه 75درجه اي نسبت به افق مـی باشـد. کـه ایـن حالـت متناظر با فاصله 1متر پایه دیوار و ارتفاع 4متر از کف می باشد این وضعیت براي نردبان هـاي بـیش از 3متر بسیار محسوس است و این نردبان هـا همـواره بایـد بـه پایـه هـا و تکیـه گاههـاي جـانبی بـراي جلوگیري از لغزش مجهز باشند.
نردبان هاي خیلی طویل باید داراي وضعیت هاي کشویی و یا تاشو باشند.
نردبان هاي 5متري می بایست دست کم دو بار تا شوند کـه ایـن حالـت بـراي نردبـان هـاي 5-6متـر حداقل 3مرتبه و براي نردبان هاي بیش از 6متر تا شدگی حداقل 4متر باید باشد.

به هنگام بالا رفتن از نردبان همواره به جهت مقابل خود پله هاي نردبان خیره شوید و هیچ گاه پـایین را نگاه نکنید و از پرت کردن اشیاء به هنگام بالا رفتن از نردبان پرهیز کنید قبل از استفاده از نردبـان از روغن کاري گریس کاري اتصالات اطمینان داشته باشید. باید احتیاط کرد که مبـادا پایـه هـا و تکیـه گاه هاي نردبان چرب باشد.

حداکثر ارتقاع مجاز براي نردبان هاي محیط کار می بایست 9متر باشد ضمن آنکه فاصله پلـه هـاي آن نباید زیاد باشد.
هیچ گاه از نردبان هاي فاقد پلکان و یا در حال تعمیر استفاده نکنید.


عمومی ترین عوامل بروز حادثه :

 • محکم نکردن اتصالات و پلکان
 • عدم تعادل مناسب در قرار دادن نردبان در کف دیوار
 • استفاده از نردبان هاي معیوب
 • احتیاط : هیچ گاه از نردبان هاي مرطوب در مجاورت موادها و تابلوهاي برق استفاده نکنید. 

همواره:

 • نردبان را بر روي تکیه گاههاي پایداري نصب کنید
 • زاویه قرار گیري نردبان را نزدیک به 75درجه تنظیم کنید.
 • در صورت امکان بالا و پایین نردبان را توسط طناب هاي محکم به سطوح پایدار ببندید
 • وضعیت )زاویه( نردبان به گونه اي باید باشد که فرد بتواند به آن تکیه بدهد و سقوط نکند.
 • براي حمل اشیاء و لوازم کمکی از اتصالات کمر بند کمک بگیرید و تا حد امکان دست هـاي فـرد براي بالا رفتن می بایست آزاد باشد.
 • براي بالا رفتن از هر دو دست استفاده کنید.
 • به هنگام کار بر روي نردبان از یک دست براي گرفتن نردبان کمک بگیرید.
 • پایه هاي نردبان رادر جاي مناسب قرار دهید و سعی کنید سطح آن از آلودگی هایی مثـل چربـی کاملاً پاك باشد.
 • ازتمیزي پلکان نردبان مطمئن شوید.
 • تا حد امکان براي حمل نردبان هاي طویل ارتفاع نردبان را بالا بگیرید که به سـر و صـورت افـراد اصابت نکند.
 • براي ارتفاع زیاد از کمر بند ایمنی و اتصالات جانبی نردبان کمک بگیرید
 • نردبان را همواره دور از دسترس افراد بی تجربه و بچه ها قرار دهید.
 • هرگونه نواقص و کاستی در ساختمان نردبان را بلافاصله گزارش دهید.
 • پس از اتمام کار با نردبان بالافاصله آن را به انبار انتقال دهید.
 • نردبان ها به طور مرتب چک کنید.
 • پس از هرگونه حادثه نظیر سقوط نردبان بلافاصله آنرا چک کنید و عیوب احتمالی را پیدا کنید.


در صورت بروز حالت هاي زیر نباید از نردبان استفاده کرد :

 • پایه و پلکان نردبان جدا شده و یا اتصالات مغدان باشد
 • محکم نبودن اتصالات ایمنی بالا و پایین نردبان به سطوح ثابت
 • شل شدن گره ها و بست ها
 • کج بودن هر یک از ستون هاي نردبان
 • تعمیرات ناقص

 

 

نردبان داربست

 

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش