تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب

لوله کشی سیستم فاضلاب

تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب

 1. جنس لوله هاي فاضلاب بزرگتر ازً2 و ونت بزرگتر ازً2,5 و فتینیگها و اتصالات از نوع پلی اتیلن جوشی وکوچکتر از این مقادیر از جنس لوله گالوانیزه مطابق با توضیحات ارائه شده در نقشه هامی باشد.
 2. لوله هاي گالوانیزه به هیچ وجه نباید در کف و زیر کفسازي اجرا گردند.
 3. اجراي لوله کشی فاضلاب بایستی طبق دستورات مندرج در مبجث 16 مقررات ملی ساختمان باشد.
 4. حداقل شیب لوله هاي کوچکتر ازً4، 1,5 درصد و بزرگتر ازً 4، 1 درصد باشد.
 5. اجراي لوله کشی فاضلاب بایستی طبق دستورات مندرج در مبجث 16 مقررات ملی ساختمان باشد.
 6. حداقل شیب لوله هاي کوچکتر ازً4، 1,5 درصد و بزرگتر ازً 4، 1 درصد باشد.
 7. پیمانکاربایدآزمایش اولیه سیستم لولهکشی را پیش از نصب لوازم بهداشتی، و آزمایش نهایی را پس از نصب لوازم بهداشتی انجام دهد،ودر هر دو حالت به تائید دستگاه نظارت وکارفرما برساند .
 8. آزمایش اولیه لوله کشی با آب بایستی به مدت 15 دقیقه و فشار حداقل 6 متر ستون آب باشد. همچنین سایر مندرجات ارائه شده در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان بایستی لحاظ شود.
 9. فاضلاب خروجی از ساختمانها بایستی تا نزدیکترین منهول یا چاه فاضلاب طبق نقشه ها در مجاورت ساختمان اجراء شود.
 10. لوله هاي هرز آب وسایل آزمایشگاهی بایستی از نوع پی وي سی مقاوم در مقابل اسید باشد. –
 11. اتصال کلیه وسایل بهداشتی به شبکه فاضلاب بایستی با سیفون اجرا گردد.
 12. کلیه لوله هائیکه از داخل و یا زیر دیوارها عبور می نمایند باید در برابر شکستگی محافظت گردند.
 13. کلیه لوله هائیکه پایین تر از پی ها و یا دیوارهاي باربر اجرا می گردند، باید در خارج از زاویه 45 درجه پی قرار گیرند مگر اینکه جز این تصویب شده باشد.
 14. پس از پایان کار روزانه لوله کشی باید انتهاي سر باز لوله ها بوسیله درپوش و یا کرباس و یا مواددیگر بسته گردد تا از ورود مواد خارجی به داخل لوله ها جلوگیري گردد.
 15. ارتفاع نصب سر لوله هاي فاضلاب آشپزخانه و دستشویی40 سانتیمتر از کف تمام شده می باشد. –
 16. اجراي لوله هواکش براي خروج گازهاي متصاعد از چاه به بالاترین نقطه ساختمان بایدادامه یابد.
 17. محل چاهها طوري در نظر گرفته شوند که از پی ها فاصله داشته و وزن ساختمان و پی ها روي آن نباشد.
 18. استفاده از ساپورت در تمام طول مسیرلوله کشی به فواصل معین با توجه به مبحث 16 مقررات ملی بوسیله بستهایی که کاملا قطر لوله را پوشش میدهد ضروري میباشد.
 19. 18دریچه هاي بازدید باید در فضاهایی قرار گیرند که امکان دسترسی در هر لحظه از زمان امکان پذیر باشد. -لوله کشی آب باران و هر نوع فاضلابی به هیچوجه نباید اشتراکی داشته باشند
 20. کلیه مصالح و لوازم مصرفی بایستی قبل از خرید به تصویب کار فرما و دستگاه نظارت برسد.
 21. پس از نصب توالت ایرانی دهانه ي ورودي فاضلاب پوشانده شودوتاپایان پروژه بجز موارد مربوط به تست در همین وضعیت باقی بماند

تذکرات عمومی لوله کشی سیستم فاضلاب

 

سیستم آب باران

 1. جنس لوله هاي آب باران بایستی از لوله پلی اتیلن جوشی مطابق با توضیحات ارائه شده در نقشه ها باشد.
 2. کلیه کفشورهاي آب باران بایستی از جنس مقاوم در برابر خوردگی باشد.
 3. کفشوي آب باران بایستی داراي شبکه صافی باشد به طوريکه سطوح باز شبکه صافی دست کم 1.5 برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران باشد.
 4. کلیه نکات اجرایی مربوط به اجراي لولهکشی آب باران که در مبحث 16 مقررات ملی ساختمان است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 5. پیش از آزمایش و تأیید لولهکشی آب باران، نبایدهیچیک از اجزاي لوله کشی با مصالح ساختمانی پوشانده شود.
 6. آزمایش باید با آب براي حداکثر فشار استاتیک، مربوط به لوله با بیشترین تراز و به مدت 15 دقیقه صورت گیرد.
 7. لوله آب باران بایستی تا انتهاي پیادهرو و ورود به شبکه آبهاي سطحی اجرا شود. -8 پیمانکار موظف است نمونه لوله را قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برساند.

 

سیستم لوله کشی آب سرد و گرم

 

 1.  کلیه لوله هاي آب سرد و گرم و برگشت آبگرم مصرفی وتهویه ازنوع ( ( PE-RT/ALL/PE-RT تا قطر 1,5 ”می باشد ، مگر آنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.
 2. لوله ها باید برابر نقشه راست – شاقولی و حتی المقدور بدون خم موازي با دیوار یا عمود بر دیوارهاي ساختمان اجرا گردد.
 3. کلیه لوله هائی که از داخل و یا زیر دیوارها عبور می نماید باید در برابر شکستگی محافظت گردند.
 4. از اجراي لوله ها بموازات پی هاي و یا دیوارهاي باربر در فاصله اي کمتر از یک متر از آنها جز با تصویب دستگاه نظارت خودداري شود.
 5. کلیه لوله هائیکه پائین تر از پی ها و یا دیوارهاي باربر اجرا می گردند باید در خارج از زاویه45 درجه پی قرار گیرد مگر اینکه جز این تصویب شده باشد.
 6. لوله را باید بمــوازات هم کار گذاشته و فاصله آنها از یکدیگر باید باندازه اي باشد که عایق کاري کامل لوله ها و دسترسی به شیرها براي بازدید و تعمیر مسیر باشد.
 7. کلیه لوله هائیکه در خارج ساختمان و یا دیوارهاي خارجی ساختمان اجرا می گردند بایستی در مقابل یخبندان محافظت و ایزوله گردند.
 8. شیب لوله هاي آبرسانی در کانال کف بطرف موتورخانه می باشد.
 9. کلیه لوله هاي افقی سرد و گرم و برگشت باید شیب یکنواختی دست کم برابر یک درهزار بسمت نقاط پائین دست لوله کشی داشته باشد تا هنگام لزوم بتوان آنها را تخلیه کرد.
 10. از اجراي لوله هاي آب در بالاي دستگاههاي برقی خودداري گردد و درصورت نیاز باید با نظر دستگاه نظارت نسبت به تعبیه سینی مسی قطره گیر در بالاي دستگاه اقدام گردد.
 11. پس از پایان کار روزانه لوله کشی باید انتهاي سرباز لوله ها بوسیله درپوش و یا کرباس و یا دیگر مواد تصویب شده بسته گردد تا از ورود مواد خارجی به داخل لوله ها جلوگیري گردد.
 12. ارتفاع نصب شیرها و یا سر لوله ها از کف تمام شده بشرح زیر می باشد.

 

 •  دستشویی 52 سانتیمتر ب – آشپزخانه ( دیواري 100 سانتیمتر – توکاسه 52سانتیمتر )
 • شیر مخلوط دوش 80 سانتی متر ج – شیر مخلوط وان 65 سانتی متر ح – فلاش والو 80 سانتی متر
 • شیر توالت تخت شرقی 30 سانتی متر
 • توالت فرنگی 30 سانتی متر س – فلاش تانک180 سانتی متر

 

 1.  فاصله دو سر لوله جهت شیر مخلوط دوش و ظرفشویی و وان و شیر مخلوط دیواري 18-16 سانتیمتر از یکدیگر می باشد.
 2. فاصله دو سر لوله جهت دستشویی 20 سانتی متر می باشد.
 3. در شیرهاي مخلوط شیر آب سرد در سمت راست و شیر آب گرم درسمت چپ قرار می گیرد. – 17 پس از اتمام لوله کشی سیستم آبرسانی باید بمدت 24 ساعت تحت فشار 10 اتمسفر آزمایش گردد.
 4. لوله آب گرم مصرفی و برگشت آبگرم بایستی با عایق پلی یورتان یا فوم پلی اتیلن به ضخامت یک اینچ عایقکاري شوند.
 5. اطراف کلیه لوله هاي در خارج کانال بایستی ماسه خشک ( ماسه بادي ) ریخته شود و از ریختن گچ و یا خاك همراه با گچ در اطراف لوله خودداري گردد.
 6. کلیه شیر فلکه هاي کشوئی- توپکی – یک طرفه – سوزنی و صافی ها تا قطر 2 21 اینچ از نوع برنجی دنده اي با فشار کار150پوند بر اینچ مربع و قطر 3 اینچ و بیشتر از نوع چدنی بااتصال فلنجی بافشار کار 125 پوند براینچ مربع خواهدبود مگرآنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.
 7. در محل ورود لوله هاي آب سر و گرم و برگشت به داخل ساختمان و محل هاي مناسب دیگر باید مهره ماسوره پیش بینی شود.
 8. شیرفلکه تخلیه آب در مسیر ورود لوله هاي بداخل ساختمان الزامی است.
 9. لوله ها و اتصالات جوشی سیاه و گالوانیزه نباید به یکدیگر متصل شوند و هر جنس لوله با اتصالات هم جنس خود متصل شوند.
 10. رعایت موارد مبحث 16 مقررات ملی و نشریه 128 سازمان مدیریت الزامی میباشد. – 25 کلیه مصالح و لوازم مصرفی بایستی قبلا” به تصویب کارفرما یا دستگاه نظارت برسد.

 

سیستم کانالکشی اگزاست

 

 1.  کانالهاي تخلیه هوا بایستی از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت مطابق با یکی از استانداردهاي زیر باشند:

 

 • ANSI/SMACNA/HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARD

 

 • HVCA/ SPECIFICATION FOR SHEET METAL DUCT WORK.

 

 1. کلیه دریچه هاي اگزاست هوا بایستی از جنس آلومینیم با رنگ کورهاي متناسب با رنگ سقف باشد.
 2. حداقل ضخامت براي ساخت کانال هوا (با مقطع مربع با مستطیل) مطابق جدول زیر باشد:

 

 

بزرگترین بعد مقطع ورق فولادي (گالوانیزه رنگناپذیر)
کانال
(ضخامت به میلیمتر)
اینچ
تا 12 0/6
13 تا 30 0/6
31 تا 54 0/75

همچنین حداقل ضخامت براي مقطع دایره مطابق جدول زیر میباشد:

 

ورق آلومینیومی (ضخامت به میلیمتر)

 

 

قطر مقطع کانال ورق فولادي (ضخامت به میلیمتر)
اینچ
تا 12 0/6
13 تا 18 0/6
19 تا 28 0/75

 

 1.  در مرحله اجراء کلیه نکات مربوط به مبحث 14 مقررات ملی ساختمان (فصل (5 – 14و نشریه 128 سازمان مدیریت بایستی رعایت شود.

 

پیمانکار موظف است نمونه تجهیزات را قبل از نصب به تأیید دستگاه نظارت برسد.

 

 

سیستم کانالکشی سرمایش

 

 1.  کلیه دریچه هاي رفت و برگشت هوا بایستی از جنسH آلومینیومی باشند. –
 2. دریچه هاي رفت هوا بایستی دمپر تنظیم مقدار هوا داشته باشند.
 3. پیمانکار موظف است میزان CFM دریچه ها را بر اساس مقداري که روي نقشه ها درج شده است اندازه گیري نموده و تحویل دهد.
 4. جنس عایق کانالها بایستی پشم شیشه با وزن مخصوص خشک ρ= 12 – 18 (kg/m3) باشد. مگر آنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.
 5. ضخامت عایق در فضاهاي داخلی بایستیً1 و در فضاهاي بیرونیً 2 بعد از انجام عایق کاري باشد. . مگر آنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.

 

ضخامت کانالها بایستی حداقل مطابق جدول زیر باشد :

 

قطر مقطع کانال ورق فولادي (گالوانیزه
اینچ رنگناپذیر)( میلیمتر)
تا 12 0/6
13 تا 30 0/6
31 تا 50 0/75

پیمانکار موظف است نمونه تجهیزات را قبل از نصب به تأیید دستگاه نظارت برساند.

 

 

عایقکاري

 

 1.  عایق کاري لوله ها در لولهکشی فولادي تأسیسات گرمایی و سرمایی بایستی طبق الزامات بند (6 -10 -14)
 2. عایق کاري مورتورخانه مطابق نشریه 128 -4 برنامه بودجه باید اجرا شود. . مگر آنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.

 

از مبحث 14 مقررات ملی ساختمان صورت گیرد. مگر آنکه در نقشه ها و مقادیر کار نوع دیگري ذکر شده باشد.

 

–  نصب شیرهاي قطع و وصل :

 

شیرهاي قطع و وصل در مسیر لوله کشی اصلی بایستی در نقاطی که در نقشه هاي ابلاغی تعیین گردیده اند و یا در نقاط مورد نظر مهندس ناظر نصب گردند.

 

شیرهاي قطع و وصل باید طبق نقشه هاي جزئیات و بابعاد تعیین شده نصب گردند.

 

قبل از نصب بایستی شیرها را از هرگونه آلودگی پاك کرد آنها را چند دفعه باز کرد و بست تا مطمئن شد بخوبی کار می کنند.

 

براي محافظت شیرهاي زیرزمینی از لوله هاي محافظ چدنی یا از آجرچینی و یا از حوضچه هاي مخصوص استفاده خواهد شد.

 

اطراف لوله هاي محافظ چدنی بایستی بدقت خاك ریز و بعرض کانال کوبیده شود و باید توجه شود که این کار باعث انحراف آن از وضع قائم خود نگردد.

 

درپوش هاي چدنی و یا فولادي خیابان بایستی با توجه به رقوم نهایی پوشش پیش بینی شده خیابان و یا پیاده رو نصب گردند.

 

انتخاب یکی از طریق محافظت شیر و نوع دریچه با نظر مهندس ناظر خواهد بود.بطور کلی در خیابانهاي اتومبیل رو درپوش چدنی و در پیاده روها و محل هاي غیر اتومبیل رو درپوش چدنی یا فولادي بکار خواهد رفت

 

وسایل بهداشتی

 

 1.  سینک آشپزخانه تمام استیل.
 2. کاسه توالت و روشویی از سرامیک ممتازداخلی می باشد.
 3. شیرآلات بهداشتی تمام استیل.
 4. فلاشتانک از نوع تمام استیل یا پی وي سی.
 5. پیمانکار موظف است نمونه تجهیزات را قبل از نصب به تأیید دستگاه نظارت برساند

 

تجهیزات موتورخانه

 

الف) الکتروپمپ

 

 • کلیه پمپ هاي زمینی بایستی مجهز به آببند مرغوب و خارجی مکانیکی باشند.
 • کلیه پمپها بایستی داراي قابلیت کارکرد بین دماي °c ٩٠الی °c ۴ را داشته باشند.
 • پمپ هاي خطی و زمینی ساخت شرکت معتبر داخلی و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.
 • بعد از تکمیل سیستم و قبل از راه اندازي پمپ، پمپ باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده روغن کاري شود.
 • یک صفحه راهنماي فلزي باید به پمپ وصل شود و قابل رویت باشد، این دستورالعمل باید شامل طریقه روغنکاري و دفعات روغنکاري باشد.

 

تذکراتی در مورد نصب پمپ خطی

 

 1.  پمپ باید در یک سطح تراز در محل خود محکم شود و نباید هیچگونه تکیه و یا تماس با ساختمان و سایر تجهیزات داشته باشد.
 2. اتصال الکتریکی به پمپ باید بوسیله لوله قابل انعطاف ( گرین فیلد ) بطول حداقل 45سانتی متر انجام گیرد. – 3 پمپ باید بطریقی در محل خود مستقر گردد که جهت خارج کردن آن ،هیچگونه شیر و یا لوله باز نشود. – 4 موتور و کوپلینگ باید کاملاً طبق دستورالعمل کارخانه سازنده کنترل و تنظیم شود.
 3. تنظیم لوله ها باید طوري باشد که در هنگام باز کردن و یا بستن پمپ هیچگونه فشار و پیچشی به لوله ها وارد نشود.
 4. بعد از تکمیل سیستم و راه اندازي پمپ، سیستم باید از نظر ایجاد لرزش و صداهاي غیر عادي کنترل و سریعاً نسبت به رفع نقص اقدام گردد.

 

شیرآلات

 

انتخاب و نصب شیرآلات، لوازم اندازه گیري، کنترل سطح پایین آب، شیر اطمینان و لوازم کنترل، ایمنی و مخزن انبساط بایستی مطابق با مندرجات فصل (7 -14) مبحث 14 مقررات ملی ساختمان باشد.

 

 1.  شیرهاي قطع و وصل در مسیر لوله کشی اصلی و روي کلکتورهاي اصلی بایستی در نقاطی که در نقشه هاي ابلاغی تعیین گردیده اند و یا در نقاط مورد نظر مهندس ناظر نصب گردند.
 2. شیرهاي قطع و وصل باید طبق نقشه هاي جزئیات و بابعاد تعیین شده نصب گردند.
 3. قبل از نصب بایستی شیرها را از هرگونه آلودگی پاك کرد آنها را چند دفعه باز کرد و بست تا مطمئن شد بخوبی کار می کنند.
 4. شیرهاي قطع و وصل تا قطر 2 اینچ بایستی برنجی با اتصال پیچی باشد و از آن بزرگتر داراي اتصال فلنجی با بدنه آهنی و زبانه تماما” برنزي باشد .
 5. فشار آزمایش کارخانه و فشار کار شیرها بایستی 10 اتمسفر باشد (مگر اینکه نوع دیگر شیر قطع و وصل و با فشار آزمایشی دیگري در شرایط مخصوص تعیین شده باشد) .
 6. شیرها بایستی داراي دهانه آزاد به اندازه قطر اسمی شیر باشد.

 

جهت بازشدن شیر علامت اختصاصی سازنده ، فشار مجاز وسایل ساختمان شیر بایستی در روي بدنه آن قید شده باشد .

 

شیرهاي یکطرفه :

 

بدنه شیر تا قطر2 اینچ بایستی برنجی با اتصال پیچی و از آن بزرگتر داراي اتصال فلنجی با بدنه آهنی و زبانه برنزي باشد و شیر باید کاملاً داراي آن قطري باشد که لوله هاي مربوطه دارند .

جهت عبور آب و قطر شیر بایستی دقیقاً روي آن ذکر شده باشد .

فشار آزمایشی کارخانه و فشار کار شیرها بایستی به ترتیب 10 اتمسفر باشد ( مگر اینکه فشار آزمایش دیگري در شرایط مخصوص تعیین شده باشد ) .

 

مشخصات شرکت هاي سازنده

 

بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی پمپ هاي خطی و زمینی کولر آبی دیگ آبگرم فولادي سختی کیر آبسردکن سپتیک تانک

دیگ آبگرم چدنی مشعل مخازن گویلی آب گرم رادیاتور یونیت هیتر هواساز چیلرتراکمی چیلرجذبی فن گوئل برج خنک کن پرده هوا

فن تخلیه هواي سقفی کولر گازي

سیستم هاي پیشرفته کولر گازيVRF

لوله PE-RT/ALL/PE-RT

لوله گالوانیزه

لوله فولادي سیاه

لوله پلی اتیلن و پی وي سی

شیرآلات چدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش