بست های داربست

در مقاله بست های داربست به تشریح هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت جهت دریافت قیمت  بست داربست با ما تماس بگیرید . بست های داربست انواع مختلفی هستند ، که به توضیح هر یک از بست های داربستی خواهیم پرداخت در مقالات آتی در مورد تخته های داربست ها توضیحاتی را ارائه خواهیم داد ، در ادامه مقاله بست های داربستی با ما همراه باشید

بست داربست

انواع بست داربست

 

  • بست داربست نوع Reveal
  • بست داربست به طریقه فیزیکی
  • بست داربست نوع Buttress
  • بست داربست نوع پیچ مهره ای Rawl Bolt Ties

 براي حفظ یکپارچگی و ثابت داربستها به کـار بـرده مـی شـوند و کارشـان اتـصال قـسمت هاي مختلف داربست به ساختمان یا سازه است .
بست گذاري باید در فواصل کمتر از
6mبطورمتناوب تکه دار شـود .زمـانی کـه داربـستها در معـرض ارتعاش هستند (یا نیروي دیگر) این بست ها با فواصل کمتري تکرار مـی شـوند و چنانچـه فـشارهاي وارده قابل ملاحظه باشند ممکن است لازم باشد داربست ها در فواصل 3.3m محکم شوند.

انواع بست داربستی


بست داربست نوع Reveal


در این نوع بست یک لوله متصل به بدنه اصلی داربست در بین فضاي خالی پنجره یا درگاه هـا محکـم می شود . براي مواقعی که احتمال ایجاد ارتعاش و درآمدن داربست وجود دارد مثل مواقعی که از بـالا بر استفاده می شود ویا هنگام حمل بارهاي سنگین با داربست مثل حمل مصالح ساختمانی ایـن نـوع بست توصیه نمی شود. در حدود %50 بست هاي داربست را می توان از نوع Reveal استفاده کـرد امـا حداقل %50 باقیمانده باید از نوع فیزیکی باشد .

 


بست داربست به طریقه فیزیکی

 


بست هایی داربستی هستند که از یک طرف به داربست وصلند و از طرف دیگر به پشت دیوارهایی مـی رونـد کـه داربست در کنار آن نصب شده است .
در مکانهایی که امکان ایجاد شکاف در دیوار وجود ندارد میتوان با ایجاد سوراخهاي کافی در دیوار بـه هدف رسید و بعداً این سوراخها را پر کرد.


بست داربست  نوع Buttress


این نوع بست داربست در جاهایی که امکان استفاده از بست هاي نوع Reveal یا Physical وجود ندارد مثـل انتها هاي سه گوش دیوار و دیگر محله اي تماس کارگران با سـاختمان یـا مـواقعی کـه فـضاي قابـل دسترس به دلیل مداخله در کار و یا ایجاد مزاحمت قابل استفاده نباشد، به کار میرود.


بست داربست  نوع پیچ مهره ای Rawl Bolt Ties


این نوع بست داربست نیز به جاي بست هاي physical یا Reveal در مکان هایی که نمی توان آنها را بکار بـرد ، استفاده می شوند و این مزیت را دارند که میتوان از آنها بست هاي پیچ مهره اي  بعنـوان نقـاط مهـار براي استفاده هاي بعدي کمک گرفت.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش