اتصالات پروفیل تیپ C و G
اتصالات پروفیل تیپ C و G
1 خرداد 1399
سیستم انکر ها
سیستم انکر ها
1 خرداد 1399

سیستم انکراژ

سیستم انکراژ

سیستم انکراژ

انکرهــا جهــت اتصــال آویــز راد بــه ســقف یــا پایــه پروفیــل بــه ســازه بتنــی یــا فــولادی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــولات در دو نــوع درون رزوه و بیــرون رزوه قابــل عرضــه می باشــند.

انکراژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش