شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

  • شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي
  • شيرهاي اتوماتيك يا خودكار

شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي

شيرهاي با محرك الكتريكي ( شيرهای برقی ) و شيرهاي پنوماتيكي و هيدروليكي، شيرهايي ميباشند كه بـراي بـه كـار انـداختن آنها، انرژي توسط نيروي انسان تامين نشده و انرژي از خارج سامانه اعمال ميشود.

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

 

شيرهاي اتوماتيك يا خودكار

شيرهايي ميباشند كه براي عملكرد آنها انرژي لازم از خود سامانه مانند انرژي موجود در خطوط لوله انتقال آب ( تامين ميشود. مانند شيرهاي فشارشكن، شيرهاي يك طرفه، شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن و غيره. ايـن شـيرها خـود بـه دو گـروه تقـسيم ميشوند كه عبارتند از:

  • الف – شيرهايي كه انرژي سامانه مستقيما به شير وارد ميشود تا عمل مورد نظر را انجام بدهد مانند شيرهاي يك طرفه معمولي، شيرهاي شناور (فلوتر) كوچك و غيره.
  • ب – شيرهايي كه انرژي سامانه به طور مستقيم براي به كار انداختن شير كافي نيست و در نتيجه از سامانه پيلـوت بـراي تقويـت نيروي مورد نياز شير استفاده ميشود. در اين شيرها سامانه پيلوت مانند مغز شير عمل ميكند و شير اصلي از فرمانهـايي كـه از سامانه پيلوت صادر ميشود، تبعيت ميكند، مانند شيرهاي فشارشكن، شيرهاي اطمينان پيلوتدار و شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن.
راهنماي انتخاب شيرها با كنترل دستي

راهنماي انتخاب شيرها با كنترل دستي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش