شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

  • شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي
  • شيرهاي اتوماتيك يا خودكار

شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي

شيرهاي با محرك الكتريكي ( شيرهای برقی ) و شيرهاي پنوماتيكي و هيدروليكي، شيرهايي ميباشند كه بـراي بـه كـار انـداختن آنها، انرژي توسط نيروي انسان تامين نشده و انرژي از خارج سامانه اعمال ميشود.

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

 

شيرهاي اتوماتيك يا خودكار

شيرهايي ميباشند كه براي عملكرد آنها انرژي لازم از خود سامانه مانند انرژي موجود در خطوط لوله انتقال آب ( تامين ميشود. مانند شيرهاي فشارشكن، شيرهاي يك طرفه، شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن و غيره. ايـن شـيرها خـود بـه دو گـروه تقـسيم ميشوند كه عبارتند از:

  • الف – شيرهايي كه انرژي سامانه مستقيما به شير وارد ميشود تا عمل مورد نظر را انجام بدهد مانند شيرهاي يك طرفه معمولي، شيرهاي شناور (فلوتر) كوچك و غيره.
  • ب – شيرهايي كه انرژي سامانه به طور مستقيم براي به كار انداختن شير كافي نيست و در نتيجه از سامانه پيلـوت بـراي تقويـت نيروي مورد نياز شير استفاده ميشود. در اين شيرها سامانه پيلوت مانند مغز شير عمل ميكند و شير اصلي از فرمانهـايي كـه از سامانه پيلوت صادر ميشود، تبعيت ميكند، مانند شيرهاي فشارشكن، شيرهاي اطمينان پيلوتدار و شيرهاي كنترل سطح آب در مخازن.
راهنماي انتخاب شيرها با كنترل دستي

راهنماي انتخاب شيرها با كنترل دستي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش