طبقه بندی سیستم اسپرینکلر
طبقه بندی سیستم اسپرینکلر
29 اردیبهشت 1399
عایق لوله ای
عایق لوله ای
1 خرداد 1399

عایق صوتی

عایق صوتی

عایق صوتی

از ایــن نــوع عایــق به منظــور کنترل و جـــذب امواج صوتـــی استـــفاده می شــود. عایق های صوتـــی برنـــد لینکران به دو شکـــل ســـاده و موجـــدار (شانـــه تخم مرغــی) تولیــد می شــود. عملـــکرد کاهــش ســطح صــوت در ایــن عایـــق ها بــا توجــه بــه فرکانــس منبــع صــوت متفــاوت اســت.

عایق صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش