عایق پنلی

عایق پنلی

عایق پنلی

عایق صوتی (ISE)

از ایـن نـوع عایــق بـه عنوان عایـق صوتی بـا عملکرد جذب صـدا ی بالا و قابل اسـتفاده در دیوارهـا، سـقف ها، کف هـا، خطـوط لولـه، دسـتگاه های تهویـه مطبـوع و سایــر دسـتگاه های تــاسیساتی اسـتفاده مـی شـود. عایق های پنلـی لینکران به علـت مقاومت مکانیکـی بـالا، دارای دوام و اسـتحکام بیشـتری نسـبت بـه سـایر عایق های تاسیسـاتی بـوده کـه قابـل اسـتفاده در زیر سـازی های سـاختمانی می باشـند.

ملزومات نصب

چسب عایق (IGM)

بــرای اتصــال عایق هــای الاســتومریک برنــد لینکــران بــه یکدیگــر یــا بــه ســطوح مختلــف ماننــد ســطح کانــال، لولــه، دیــوار و… از چســب مخصــوص عایـــق الاســتومریک لینکــران اســتفاده می گــردد. ایـــن نـــوع چســب به گونــه ای طراحــی و تولیدشــده اســـت کــه اســـتفاده از آن در ســـطح عایـــق الاستومریـــک خوردگــی ایـــجاد نمی نـــماید. ایـــن نـــوع چســب ازنظر تحمــل حرارتی با عایــق الاســتومریک انطباق لازم را دارد. چســب مخصوص عایـــق برنـــد لینکــران در قوطی هــای فلــزی یــک و ســه لیتــری تولیــد می گــردد.

چسب عایق

نوار درزگیر الاستومریک

از ایــن نــوع نــوار درزگیــر بــرای درزبنــدی در طــول عایــق لولــه ای، رولــی و اتصــالات ســر بــه ســر عایــق الاســتومریک اســتفاده می شــود. نــوار درزگیـــر بـرنـــد لینکران در عرض و ضخـــامت های مختـــلف از جنس عایـق الاستومریـــک و بــه صــورت پـــشت چسب دار نــخ دار تولیــد می گــردد.

نوار درزگیر آلومینیومی

از ایــن نـوع نـوار درزگیـر بـرای درزبندی در طول عایق لوله ای، رولی و پـوشاندن اتصالات سربه سر عایق های الاستومریک باروکش آلومینیومی استفاده می شود. همچنین برای مکان هایی که عایق الاستومریک در مجاورت رطوبت، بخار، روغن، تابش مستقیم خورشید و… قرار دارد، نوار درزگیر آلومینیومی برند لینکران به کار می رود. این محصول از جنس آلومینیوم مسلح و به صورت پشت چسب دار تولید می شود.

نوار درزگیر برزنتی

از ایــن نـوع نـوار درزگیـر بـرای درزبندی در طول عایق لوله ای، رولی و پـوشاندن اتصالات سربه سر عایق های الاستومریک استفاده می شود. همچنین برای مکان هایی که عایق الاستومریک در مجاورت رطوبت، بخار، روغن، تابش مستقیم خورشید و… قرار دارد و استحکام کششی بیشتری موردنیاز است، ازاین نوار درزگیر استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش