عایق لوله ای

عایق لوله ای

عایق لوله ای

عایق حرارتی و برودتی

از ایــن نــوع عایــق بــرای عایــق کاری انــواع لوله هــا بــا کاربردهــا و جنس هــای متفــاوت ماننــد لولــه آب گــرم مصرفــی، لوله هــای ســرمایش و گرمایــش مربــوط بــه فــن کویــل، دســتگاه های تهویــه مطبــوع و سایـــر لوله هــای تـــاسیساتی اســتفاده می شــود. عایق هــای لولــه ای برنـــد لینکــران بــه چهــار شــکل ســاده، باروکــش آلومینیومــی، پروتکــت بلــک و چــاک دار تولیــد می شــود.

عایق لوله ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش