نکات ایمنی پیش از نصب داربست

نمونه از لوله های داربست

نکات ایمنی پیش از نصب داربست

در نکات ایمنی پیش از نصب داربست بازرسی از داربست به منظور شناسایی آسیب هاي مشهود و پس از هر رویـدادي کـه احتمـالاً بـر یکپارچگی داربست تاثیر گذاشته است، الزامی است. جهت دریافت لیست قیمت لوله داربستی با ما تماس بگیرید .

ایمنی داربست قبل از نصب


الف ( بازرسی از محل نصب شامل :

  • وضعیت زمین از نظر تحمل وزن سازه داربست
  • فاصله تقریبی از خطوط برق
  • فاصله تقریبی از موانع بالاي سر
  • نیاز به استفاده از حفاظت محل کار از بالا (جلوگیري از سقوط اشیاء)
  • شرایط وزش باد (جهت وزش، مدت زمان و شدت وزش)


ب ( بازرسی از مواد و تجهیزات مورد استفاده در ساخت داربست :


قبل از شروع کار با داربست ،بررسی وضعیت سازه، تراز بـودن سـازه، وضـعیت زیـر پایـه اي هـا و تخته هاي زیر ساز، بادبندها، الوارهاي کف سکوي کار، حفاظ هاي جانبی، راههـاي وورد و خـروج به سکوي کاري، فاصله از کابلهاي برقو بارهاي بالاي سر نیازمنـد بازرسـی هـستند، فقـط بایـد از تجهیزات با وضعیت مطلوب و سرویس شده استفاده شود.


نکات ایمنی نصب داربست ها


استقرار داربست ها


در داربست ها نکته مهم این است که داربست هاي تیمـه کـاره داراي علائـم هـشدار باشـند، آنهـم در مکانی کاملاً قابل رویت تا افراد از آن داربست اسـتفاده نکننـد همچنـین در جاهـایی کـه داربـست ممکن است ایجاد خطر کند بایستی از نور، نوارهاي رنگی و یا علائـم هـشداري و غیـر متناسـب بـا شرایط استفاده شود .

 

  • – آجرهاي معمولی ممکن است جهت ساختمان سازي کاربرد داشته باشند امـا شـکنندگی طبیعـی آنها باعث نامناسب بود نشان براي کاربرد بعنوان صفحه پایه داربست می شود.
  • بلوکهاي حرارتی نیز در دسته آجرهاي معمولی قرار دارند
  • – در مواقعی که صفحه پایه روي شیار ، جوي یا مواردي از این قبیل می افتد بایـستی صـفحه پایـه طول و استحکام کافی براي حذف خطر ریزش یا سقوط را داشته باشد
  • -اگر موقعیت مکانی صفحه فلزي و تخته زیر آن طوري است که بر سر راه قرار می گیرد، بایستی از علایم هـشدار دهنـده و در مـواقعی از چراغهـاي هشدار دهنده استفاده شود.
  • – داربست نباید روي manhole یا موارد مشابه نصب شود . زیرا در حالـت اضـطراري کـه نیـاز بـه برداشتن پوشش manhole وجود دارد تاخیر در کار ایجاد می شود. این امکان نیز وجود دارد که پوشش مذکور ظرفیت تحمل بار وارده را نداشته باشد و بشکند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش