امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

لیست قیمت سان پایپ تک لایه

 

برای استعلام قیمت با بخش فروش تماس بگیرید

 

ردیفنام کالاسایز
1لوله pipe20
2لوله pipe25
3لوله pipe32
4لوله pipe40
5لوله pipe50
6لوله pipe63
7لوله pipe75
8بوشن pipeplug20
9بوشن pipeplug25
10بوشن pipeplug32
11بوشن pipeplug40
12بوشن pipeplug50
13بوشن pipeplug63
14بوشن pipeplug75
15بوشن pipeplug90
16بوشن pipeplug110
17بوشن pipeplug0
18زانو elbow fitting 20
19زانو elbow fitting 25
20زانو elbow fitting 32
21زانو elbow fitting 40
22زانو elbow fitting 50
23زانو elbow fitting 63
24زانو elbow fitting 75
25زانو elbow fitting 90
26زانو تبدیل elbow couplingfitting25-20
27زانو تبدیل elbow couplingfitting32-25
28زانو 45 degree elbow fitting20
29زانو 45 degree elbow fitting25
30زانو 45 degree elbow fitting32
31زانو 45 degree elbow fitting40
32زانو چپقی elbow coupling 20
33تبدیل pipe coupling 25-20
34تبدیل pipe coupling 32-20
35تبدیل pipe coupling 32-25
36تبدیل pipe coupling 40-20
37تبدیل pipe coupling 40-25
38تبدیل pipe coupling 40-32
39تبدیل pipe coupling 50-25
40تبدیل pipe coupling 50-32
41تبدیل50-40
42تبدیل63-32
43تبدیل63-40
44تبدیل63-50
45تبدیل75-63
46سه راهی tee20
47سه راهی tee25
48سه راهی tee32
49سه راهی tee40
50سه راهی tee50
51سه راهی tee63
52سه راهی tee75
53 سه راهی کنج angle Tee fitting20
54 سه راهی کنج angle Tee fitting25
55سه راهی تبدیل Tee fitting25-20-20
56سه راهی تبدیل Tee fitting25-20-25
57سه راهی تبدیل Tee fitting25-25-20
58سه راهی تبدیل Tee fitting32-20-32
59سه راهی تبدیل Tee fitting32-25-32
60سه راهی تبدیل Tee fitting32-25-25
61سه راهی تبدیل Tee fitting40-20-40
62سه راهی تبدیل Tee fitting40-25-40
63سه راهی تبدیل Tee fitting40-32-40
64سه راهی تبدیل Tee fitting50-32-50
65سه راهی تبدیل Tee fitting63-32-63
66سه راهی تبدیل Tee fitting63-40-63
67والو تک ضرب valve20
68والو تک ضرب valve25
69والو تک ضرب valve32
70والو تک ضرب valve40
71والو تک ضرب valve50
72والو تک ضرب valve63
73والو تک ضرب valve75
74والو valve20
75والو valve25
76والو valve32
77والو valve40
78والو valve50
79مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting20×1/2
80مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting25×3/4
81مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting32×1
82مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting40×1-1/4
83مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting50×1-1/2
84مهره ماسوره فلزی بوش دار flanged fitting63
85اتصال یک سر بوشن open pipe joint20×1/2
86اتصال یک سر بوشن open pipe joint25×1/2
87اتصال یک سر بوشن open pipe joint25×3/4
88اتصال یک سر بوشن open pipe joint32*3/4
89اتصال یک سر بوشن open pipe joint32×1
90اتصال یک سر بوشن open pipe joint40×1-1/4
91اتصال یک سر بوشن open pipe joint50×1-1/2
92اتصال یک سر بوشن open pipe joint2×63
93اتصال یک سر بوشن open pipe joint75×2-1/2
94مغزی فلزی20×1/2
95مغزی فلزی25×1/2
96مغزی فلزی25×3/4
97مغزی فلزی32×1
98مغزی فلزی40×1-1/4
99مغزی فلزی50×1-1/2
100مغزی فلزی2×63
101زانم یک سر بوشن20×1/2
102زانم یک سر بوشن25×1/2
103زانم یک سر بوشن25×3/4
104زانم یک سر بوشن32×1
105زانم یک سر بوشن32*3/4
106زانم یک سر بوشن40×1-1/4
107زانم یک سر بوشن50×1-1/2
108زانو یکسر بوشن بستدار20×1/2
109زانو یکسر بوشن بستدار25×1/2
110زانو یکسر بوشن بستدار25×3/4
111زانو یکسز مغزی بستدار20*2/1
112زانو یکسز مغزی بستدار20×3/4
113زانو یکسز مغزی بستدار25×3/4
114سه راه ناف فلزی20×1/2
115سه راه ناف فلزی25×1/2
116سه راه ناف فلزی25×3/4
117سه راه ناف فلزی32×1
118سه راه ناف فلزی بستدار20×1/2
119سه راه ناف فلزی بستدار25×1/2
120سه راه ناف فلزی بستدار25×3/4
121سه راه ناف فلزی بستدار32×1
122مهره ماسوره فلزی بوش دار 20
123مهره ماسوره فلزی بوش دار 25
124مهره ماسوره فلزی بوش دار 32
125مهره ماسوره فلزی مغذ دار20
126مهره ماسوره فلزی مغذ دار25
127مهره ماسوره فلزی مغذ دار32
128پل کوتاه20
129پل کوتاه25
130درپوش گپ20
131درپوش گپ25
132درپوش گپ32
133درپوش گپ40
134درپوش گپ50
135درپوش گپ63
136درپوش پایه بلند20
137درپوش پایه بلند25
138درپوش رزوه دار20
139درپوش رزوه دار25
140درپوش رزوه دار32
141قالب جوش20
142قالب جوش25
143قالب جوش32
144زانو یکسر بوشن دوبل شابلون دار20*1/2
145زانو یکسر بوشن دوبل شابلون دار25*1/2
146شیر یکطرفه32-25-20
147بست لوله20
148بست لوله25
149بست لوله32
150بست دوبل20
151شابلوناستار يان
152شابلونخط کشي
153شابلونعیىکي
154شابلون500
155مهره ماسوره دو سر جوش20
156مهره ماسوره دو سر جوش25
157مهره ماسوره دو سر جوش32
158لوله خم20
159لوله خم25
160لوله خم32
161لوله خم40
162دستگاه جوش دوالمنت0
163تست فشار0
164قیچی0