لوازم بلند کردن باردر داربست

  1. قلاب براي زنجیر
  2. قلاب با سوراخ بزرگ براي طناب سیمی
  3. قلاب با شیطانک ایمنی
  4. قلاب بست دار شاگل
  5. میله سربیضوي بهمراه شاگل
  6. زنجیر منفرد با قلاب باز
  7. زنجیر منفرد همراه با مهره ماسوره پیچ شده به حلقه زنجیر

 

زنجیر سر بیضوی

قلاب زنجیر ایمنی چهار تایی

نحوه بست قرقره به داربست

 

قلاب زنجیر ایمنی چهار تایی

 

اثرات مواد شیمیایی بر روي طنابها :


مواد شیمیایی اسیدي یا قلیایی می تواند اثرات گوناگونی بر روي طنابهاي رشته اي مـصنوعی یـا طبیعـی بگذارند. بسته به جنس طناب و مواد شیمیایی در گیر با آن اثرات حاصل مـی توانـد گـستره اي از اثـر بـر روي مقاومت کششی تا تخریب کامل طناب داشته باشد.

 

· فاکتورهاي مهم تشدید کننده اثر مواد شیمیایی بر طناب :

  • قدرت اسید یا حلال
  • مدت زمانیکه طناب پس از آلوده شدن بدون شستشو رها می شود.
  • دما در طی مدت آلودگی طناب

تماس با نور پس از آلودگی

در ادامه در یک جدول راهنمایی عمومی درخصوص اثرات مـواد شـیمیایی بـر روي جـنس طنابهـاي مختلف ارائه شده است

جنس طناب حساس به مقاوم در برابر
نایلون اســیدهاي آلــی و غیــر آلــی همچنــین
عوامل سفید کننده
مقاومت بالایی به بازها و انواع روغنها و حلال هاي آلی دارد
تریلن قلیاها مقاومت بالایی به اسیدها )آلی و غیر آلی( دارد . بطـور جـدي توسـط
عوامل سفید کننده روغنها و حلالهاي آلی تحت تاثیر قرار نمی گیرد
پلی اتیلن بعــضی حلالهــاي صــنعتی بــویژه در
دماهاي بالا
مقاومت بالایی به اسیدها و بازها دارد. توسط عوامل سـفید کننـده در
دماهاي نرمال تحت تاثیر قرار نمـی گیـرد. توسـط روغنهـا تحـت
تاثیر واقع نمی شود
پلی پروپیلن عوامل سفید کننـده و برخـی حلالهـاي
صنعتی
مقاومت بالایی به اسیدها و بازها دارد. توسط روغنها تحت تـاثیر واقـع
نمی شود
مانیل، سیسال
و غیره
تمام رشته هاي طبیعی، مستعد آسـیب
توسط اکثـر مـواد شـیمیایی هـستند. از
الوده شدن آنها اجتناب کنید

اگر طناب مشکوك به آلودگی با مواد شیمیایی باشد، شستشوي فوري با آب سـرد قابـل ملاحظـه امکان آسیب را کاهش خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش