خرابی نردبان ها در داربست

نحوه مهار نردبن جهت جلوگیري از سر خوردن

خرابی نردبان ها در داربست

در مقاله قبلی در مورد تهیه نردبان داربست توضیح دادبم این مقاله در مورد خرابی نردبان ها در داربست ها چنان چه نردبان داراي نقص و یا خرابی  باشد قبل از استفاده مجدد می بایست بلافاصله تعمیر شده و کلیـه نـواقص آن برطرف گردد. افرادي که سابقه سرگیجه و تشنج و … دارند هرگز نباید در کارهایی که از نردبان در انجام آنها اسـتفاده می شود شرکت کنند.


نکات مهم استفاده از نردبان :


نردبان را بر سطوح زیر تکیه ندهید :

 1. زمین هاي شیب دار
 2. بر روي اجسام متحرك
 3. در معرض وزرش سریع باد
 4. در جلوي درب که احتمال باز شدن آن می رود
 5. در مقابل دیوارهاي فقدان و ناپایدار
 6. با زوایه هاي بسیار کم )نسبت به افق( و یا استفاده از نردبان به عنوان پل و سطوح حمل الوار
 7. سطوحی با شیب بسیار زیاد

  یاد آوری ها :

 1. به هنگام کار بر روي نردبان دودست فرد باید آزاد باشند.
 2. از پرت کردن اشیاء به پایین در حین کار بر روي نردبان خودداري کنید
 3. فاصله پایه ها از هم باید به گونه اي باشد که فرد به هنگام بالا رفتن از پلکان نردبان راحت باشد.
 4. امکان کار بیش از یک فرد بر روي نردبان فراهم باشد.
 5. ابزار و سطوحی مطابق شکل براي قرار دادن وسایل کار و راحتـی کـارگر در ارتفـاع مناسـب لازم است
 6. در صورت امکان از کوتاهترین نردبان ها استفاده کنید
 7. در صورت استفاده از چند نردبان از محکم بودن اتصالات آنها اطمینان حاصل کنید
 8. براي جابجایی و بالا بردن وسایل از پلکان نردبان حتماً از قلاب مناسب استفاده کنید.
 9. در صورت عدم استفاده از نردبان آن را به صورت افقی در کنار دیوار قرار دهید.
 10. در صورت وزش باد مراقب وسایل سبک باشید


نحوه مهار نردبن جهت جلوگیري از سر خوردن

نحوه مهار جانبی نردبان

نحوه جلوگیری از سر خوردن پایه های نردبان

نحوه مهار جانبی نردبان


 نگهداري نردبان :


درصورت عدم استفاده از نردبان آن را در شرایط مناسب و استاندارد نگهـداري کنیـد از جملـه بـراي آن پوشش مناسبی به منظور جلوگیري از ریختن مایعات ووارد آمدن ضربه به نردبان استفاده کنید. نردبان ها بویژه نردبان هاي چوبی نسبت به هوا و شرایط محیطی از قبیل گرما و سرما و بخار بیـشتر در معرض تاثیر و آسیب می باشد.
نردبان هاي آلومینیومی می بایست از ترکیبهاي شیمیایی از قبیل آهک و سیمان بدور باشـند چـرا کـه منجر به خوردگی خواهند شد. چنانچه لازم است نردبان ها به صورت افقی نگهداري شوند می بایـست از پایه هاي مناسب با گیره هاي نگهدارنده استفاده کرد. دقت کنید نگهداري نردبان ها نبایـد بـه گونـه اي باشد که ابزار مذکور حالت آویزان داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش