بست داربستی
بست های داربست
13 اسفند 1397
مشخصات استقرار محل نصب داربست ها
مشخصات محل استقرار داربست
15 اسفند 1397

تخته های داربست ها

انواع تخته های داربست

تخته های داربست ها

در مقاله های قبلی در مورد داربست ها توضیحاتی ارائه شد ، در این مقاله در مورد تخته های داربست ها توضیحاتی رو ارائه میدیم ، در ادامه مقاله در مورد داربست ها با ما همراه باشید

الوارها در داربست

  • الوارها باید عاري از هرگونه بریدگی ،شکاف،ترك،خمیدگی،پیچیدگی و یا آلودگی به روغن باشند.
  • الوارهاي مورد استفاده در ساخت سکوهاي کاري باید بر روي میله هاي عرضی قرار گیرند.
  • فاصله بین میله هاي عرضی حمایت کننده از الوار با توجه به طول و ضخامت الوار تعیـین مـی شـود.
  • در عمل براي الوارهاي به ضخامت 38میلی متر و طول 3/9متر از چهار میله حمـایتی اسـتفاده مـیشود
  • به منظور جلوگیري از لغزیدن الوار، انتهاي الوارها باید به میله هاي عرضی حمایتی بسته شوند.
  • لبه جلویی سکوهاي کاري تا سطح کار نباید بیش از 36سانتی متر فاصـله داشـته باشـد مگـر نـرده حفاظتی در جلوي سکوي کاري نصب شده باشد و یا از وسایل حفاظت در برابر سقوط استفاده شود.
  • سکوي کاري بایستی حداکثر 60سانتی متر بیش از دو انتهاي محل کار امتداد یابد.
  • حداقل عرض سکوي کاري 85سانتی متر می باشد و حداقل عرض الوارها براي تشکیل ایـن سـکوي کاري 225میلی متر می باشد.
  • بخشهاي اضافی الوارها که از سکوي کاري و میله هاي عرضی حمایتی خارج شـده انـد، بایـد توسـط حفاظهاي مناسب، به گونه اي از سکوي کاري جدا شوند که امکان رفتن افراد بر روي آنها نباشد.
  • هر الوار نباید بیشتر از 45سانتی متر از میله هاي عرضی حمایتی زیرین خارج شود. بـار گـذاري بـر روي الوارها باید به طور یکنواخت ودر حد توصیه شده براي الوار باشد . 

در مقاله بعدی در مورد مشخصات محل استقرار داربست ها توضیح خواهیم داد ، هر گونه نظر و پیشنهادی در مورد مقالات سایت دارید میتونید از طریق ارسال نظرات برای ما ارسال کنید ، جهت دریافت قیمت و یا استعلام قیمت داربست ها و یا خرید داربست با بخش فروش فروشگاه پلی استیل تماس بگیرید

انواع تخته های داربست استاندارد نصب و به کار گیری تخته های داربست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش