بازرسی داربست

بازرسی داربست

بازرسی داربست

انتخاب و بازرسی تخته های داربست

تخته داربستها بایستی از الوار ویژه ساخته شده باشند و با استاندارد مطابقت داشته باشند.

 • تخته هاي داربست باید بمنظور مشخص شدن نقص بازرسی شوند بمنظور جلوگیري از پنهان شدن نقص تخته داربستها نبایستی آنها را رنگ آمیزي نمود. در مواقع لزوم نیز میتوان ازتخته داربست مقاوم به آتش سوزي استفاده نمود .تخته ها بایستی تمیز نگهداشته شوند و تسمه پیچ آهنی شده یا بطور مطمئن با صفحات فلزي میخ کوب شده باشند. تخته هاي صدمه دیده باید تعمیر شده و یا حذف شوند .
 • در صورت تعمیر تنها در صورت تطابق با استاندارد اصلی به کار باز گردانده می شوند. خاطر نشان می سازد تخته هایی که از میخ آنها بیرون زده باشد و یا داراي نواقص مشابه باشد مورد تایید نیستند

انتخاب و بازرسی لوله هاي داربست

لوله ها بایستی در مکانی خشک و طبقه بندي شده بر اساس نـوع و جنسـشان نگهـداري شـوند .

 

طولهای معمول لوله ها عبارتند از :

1.8 m ، 1.5 m ، 6.3 m

همچنین سه گروه اصلی مواد تشکیل دهنده جنس لوله داربستها عبارتند از :

 • لوله هاي کربنی سیاه رنگ
 • لوله هاي کربنی توانیزه
 • لوله هاي آلیاژ آلومینیم
 • – لوله هاي آلومینیمی و کربنی نبایستی تواماً در یک ساختار بکار روند

وزن واندازه معمول لوله ها :

 • لوله هاي کربنی سیاه و گالوانیزه
 • 4.37 kg/m ، وزن4mm ضخامت48.3mm قطر
 • لوله هاي آلومینیومی
 • 1.67 kg/m ، وزن4.47mm ضخامت48.3mm قطر


خاطر نشان می سازد که لوله هاي داربستها نباید در معرض دماي زیاد مثل دماي جوشکاري قرار گیرند.


الزامات آموزشی

 • -کارگران موظف به کار بر روي داربست بـهویـژه کـارگران تعمیـر ونگهـداري بایـد هـر سـال در کلاسهاي آموزشی آشنایی با مخاطرات کار با انواع داربـست هـا و نحـوه کنتـرل و یـا بـه حـداقل رسانیدن آنها شرکت و رونوشت شرکت در دوره هاي آموزشی در پرونده آنها ثبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش