پروفیل فولادی تیپ C و G

پروفیل فولادی تیپ C و G

پروفیل هــای فــولادی گالوانیــزه لینکــران در سیســتم های ســاپورت تاسیســات، جهــت مهــار کانــال، ســینی کابــل، انــواع لولــه و برخــی  قطعــات خــاص در ســازه های ســاختمانی اســتفاده می گردنــد. ایــن پروفیل هــا در دو تیــپ C برای تحمل بارهای سبک و تیپ G با لبه هــای داخلــی دندانــه دار بــرای تحمــل بارهــای نیمه ســنگین و ســنگین طراحی شــده اســت.

 پروفیل فولادی تیپ C و G

درپوش های انتهای پروفیل

درپوش های انتهای پروفیل جهت مسدود کردن انتهای انواع پروفیل در ابعاد مختلف، جلوگیری از آسیب های ناشی از برش نامناسب پروفیل به افراد و زیبایی ظاهری سازه ساپورت ها به کار می روند.

درپوش های انتهای پروفیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش