اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

لوله پلیاتیلن تکلایه PE

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

لوله پلی اتیلن تکلایه P

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX  ىکی  دىگر  از  انواع  لوله های پلی مری است .

لوله پلیاتیلن تکلایه PE

از لوله های تک لاىه  PEXبه دلیل ساختار آن می توان در  لوله کشی آب سرد و آب گرم و تأسیسات حرارت مرکزی و تهوىه  مطبوع استفاده نمود .

 

مشخصات لوله های پلی اتیلن تکلایه P

طول
m
حجم آبگیری
Lit/m
وزن
g/m
ضخامت
mm
قطر
mm
١٢ ٢/0 ٦٥ 0/0٥0 ١00
١٥ ٢/٥ 0/080 ١00
١٦ ٢/0 90 0/١١0 ١00/٢00
١٦ ٢/٢ 0/١0٥ ١00
١٦ ٢/٣ 0/١00 ١00
١8 ٢/٥ ١١٦ 0/١٣0 ١00
٢0 ٢/0 ١٢8 0/٢00 ١00/٢00
٢0 ٢/8 ١٤٥ 0/١٦0 ١00
٢٢ ٣/0 ١7١ 0/٢00 ١00
٢٥ ٢/٣ ١٥7 0/٣٣0 ٥0
٢٥ ٢/٥ ١78 0/٣١0 ٥0
٢٥ ٣/٥ ٢٣0 0/٢٥0 ٥0
٢8 ٣/0 ٢٢٦ 0/٣80 ٥0
٢8 ٤/0 ٢88 0/٣١0 ٥0
٣٢ ٣/0 ٢70 0/٥٣0 ٥0
٣٢ ٤/٤ ٣٦٥ 0/٤٢0 ٥0

ىکی از مزاىای اىن نوع لوله ها آن است که در جرىان لوله کشی مطابق نقشه کار برای تغییر جهت دادن مسیر لوله ها به جای استفاده  از فیتینگ (زانوىی) لوله را با شعاع مناسب خم می کنند

 

خمکاری  لوله ها  و  کاربرد  آنها  را  در 

لوله های تک لاىه  PEXبه صورت کلاف های  ٥0تا  ٢00 متری و به قطرهای  ١٢تا  ٣٢میلی متر در کارتن های بسته بندی و حفاظت شده به بازار عرضه می شود که تا زمان نصب باىد به همان
صورت و در داخل کارتن باقی بماند
اجرای لوله کشی وسایل بهداشتی با استفاده از لوله های
لوله تکلایه PEXو غلاف خرطومی آن

انبساط و انقباض لوله های  PEXدر برابر گرما بسیار زیاد  است و چون این لوله ها برای دفن در اجزای ساختمان (دور از  نور)  توصیه  شده اند،  ممکن  است  به سطوح  دیوارها  و  کاشی ها
آسیب برسانند. به همین دلیل توصیه می شود که لوله ها در داخل  غلافی خرطومی ( از جنس پلی اتیلن سنگین ) بسته بندی، تحویل و نصب شوند تا هم لوله را در برابر اثر نور حفاظت کنند و هم
امکان انبساط و انقباض آن را فراهم نمایند. برای لوله های آب سرد از خرطومی آبی رنگ و برای لوله های آب گرم از خرطومی قرمز رنگ استفاده می شود . جهت مشاهده ادامه مقاله کلیک کنید

1 Comment

  1. مهرداد گفت:

    عالی تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش