مزايای لوله های پلی اتيلن
مزایای لوله های پلی اتیلن
اکتبر 20, 2019
شیر صنعتی برقی و اتوماتیک
شیر صنعتی برقی و اتوماتیک
اکتبر 25, 2019

طبقه بندی شیرآلات صنعتی

طبقه بندی شيرآلات صنعتی

طبقه بندی شیرآلات صنعتی

شیرآلات صنعتی از نظر انرژی به کار رفته جهت به کار انداختن آنها به سه دسته کلی تقسیم میشوند:

  • شیرهای دستی
  • شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و یا هیدرولیکی
  • شیرهای اتوماتیک یا خودکار

شیرهای دستی

به شیرهایی که در آنها انرژی مورد نیاز برای به کار انداختن شیر توسط انسان تامین میشود شیر دستی مـیگوینـد. ایـن شـیرها عمدتا برای قطع و وصل جریان، کنترل بده و انحراف جریان به کار میروند. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان بـه کـار مـیرونـد مجاز نیستند برای کنترل جریان نیز به کار روند ولی شیرهای کنترل با در نظر گرفتن مساله ایجاد افت فشار زیادتر مجاز بـه اسـتفاده برای قطع و وصل هستند.

طبقه بندی شیرآلات صنعتی

شیرهای دستی، بر حسب نوع حرکت قطعه متحرک در داخل شیر مطابق جدول 1-1به چهار گروه تقسیم میشوند:
  • الف – شیرهای انسداد محوری: در این نوع شیرها جهت حرکت قطعه متحرک موازی جهت جریـان اسـت. شـیرهای بـشقابی و پیستونی از شیرهای متداول انسداد محوری هستند.
  • ب- شیرهای کشویی: قطعه متحرک همانند دریچهای عمل کرده که در جهت عمود بر جریان حرکت است. شیرهای دروازهای از نوع شیرهای کشویی هستند.
  • ج- شیرهای گردان: قطعه متحرک را یک توپی یا صفحه دیسک تشکیل میدهد که این قطعه با چرخش حول محور ساقه شیر، باعث قطع جریان میشود. شیرهای توپی، بشقابی و پروانهای از شیرهای متداول گردان هستند.
  • د – شیرهای بدنه انعطافی: در این نوع شیر قطعه متحرک با خم کردن بدنه انعطافی شیر باعث قطع جریان میشود. از شـیرهای متداول این طبقه میتوان شیرهای فشردنی و شیرهای دیافراگمی را نام برد 

تقسیم بندی شیرهای با کنترل دستی بر حسب نوع جریان

انتخاب نوع شیرهای دستی

برای انتخاب نوع شیرهای دستی توجه به دو عامل روش تنظیم جریان توسط قطعه متحرک )دیـسک( و نحـوه عبـور جریـان از درون شیر ضروری است. شیرهایی که برای قطع و وصل جریان به کار میروند در صورت بازشدگی کامل، افت فشار نا چیزی دارند و جریان به صورت مستقیم از درون شیر عبور میکند.
شیرهای انسداد محوری به خاطر پر پیچ و خم بودن مسیر جریان دارای افت فشار بالایی بوده و کمتر بـه منظـور قطـع و وصـل استفاده میشوند.

شیرهای کنترل بده

شیرهای کنترل بده برای تنظیم مقدار جریان به کار میروند. شیرهای انـسداد محـوری بـرای ایـن منظـور مناسـبند زیـرا مقـدار بازشدگی دهانه شیر را میتوان متناسب با بده مورد نظر تنظیم کرد. شیرهای گردان و نیز بدنـه انعطـافی از مکـانیزم کنتـرل جریـان خوبی برخوردارند. اما کنترل در محدوده معینی از دهانه شیر صورت میپذیرد.
شیر دروازه ای که در آن دیسک دایرهای در درون نشیمن دایرهای شیر میلغزد، به دلیل ایجاد تلاطم و خلاءزایی به ویژه در زمـانی که شیر در حال بسته شدن باشد برای کنترل جریان به کار نمیرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش