لوله مانیسمان
لوله مانیسمان
19 تیر 1400
لوله پنج لایه
لوله پنج لایه
29 تیر 1400

گرمایش کفی سوپرپایپ

گرمایش کفی سوپرپایپ

گرمایش کفی سوپرپایپ

در گرمایش کفی سوپرپایپ که سـوپرپایپ بـا معرفی سیسـتم گرمایـش کفی، امـکان صرفه جویـی در مصرف انـرژی تـا %40 را فراهـم آورد. در ایـن سیسـتم، %60 گرمایـش بـه صـورت تابشـی اسـت و عـلاوه بـر مقرون بـه صرفه بـودن، آسـایش و بهداشـت را نیز در محیط هـای مسـکونی، اداری و صنعتـی فراهـم میکنـد.
اکنـون بـا سیسـتم کنترلی جدیـد گرمایش کفی سـوپرپایپ، مدیریت هوشمند انـرژی ( DEM ) نـه تنهـا باعـث صرفه جویـی بیشـتر تـا %12 می شـود، بلکه تنظیـم دمـا را در حـد مطلـوب شـما بـا سـهولت هـر چـه بیشـتر و بـه صورت خـودکار فراهم مـی آورد.

گرمایش کفی سوپرپایپ

 

انتخاب درست و صحیح گرمایش کفی

انتخاب درسـت یك سیسـتم گرمایشـی نقش موثری در تامین آسـایش سـاکنان یـك سـاختمان دارد. سیسـتم گرمایـش کفـی سـوپرپایپ یك سیسـتم مـدرن و کارآمـد بـا مزیت هـای فراوانـی نسـبت بـه رادیاتـور و سـایر روش هـای گرمایش است.

سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ چطور کار میکند ؟

سیسـتم گرمایش کفی سـوپرپایپ انقلابی در نحوه ی گرم کردن ساختمان هاست. در ایـن سیسـتم، گـردش آب گرم از درون شـبکه ای از لوله های سـوپرپایپ که در زیـر کـف نصب شـده اند. حـرارت را بـه آرامی توزیـع میکند. از آنجا که شـبکه ی لولـه تمـام کـف را پوشـش میدهـد، توزیـع حـرارت به صـورت کامـلا یکنواخت اسـت . حداکثـر دمـای کـف در ایـن سیسـتم 29 درجـه ی سـانتیگراد اسـت. آب گـرم ورودی بـا دمای حـدود 50 درجـهی سـانتیگراد از طریق موتورخانـه، پکیج، یـا پانل هـای خورشـیدی تامیـن و از طریـق کلکتورهـای ویـژه توزیـع میشـود. سیسـتم گرمایـش کفی بـرای کف هـای مختلف با پوشـش های متفـاوت از جمله سـنگ، سـرامیك، پارکت و موکت مناسـب اسـت .

 

گرمایش کفی سوپرپایپ


در روش هـای گرمایشـی متـداول تـا %70 گرمـا نزدیك سـقف جمع میشـود که ایـن شـرایط با آسـایش مـا مطابقت نـدارد. مـا هنگامی آسـوده تریم که پـا گرم و سـر مـا خنـك باشـد. بنابرایـن گرما بایـد در جایـی تولید شـود که بـه آن بیشتر نیاز اسـت؛ یعنـی در کف.

بسیار هوشمند و یادگیرنده

سیسـتم DEM یـك تکنولـوژی کنترلـی اسـت که به طور پیوسـته شـرایط آسـایش حرارتـی شـما را تامیـن و حفـظ میکنـد. ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از ترموسـتات های بیسـیم، دقیقـه بـه دقیقه شـرایط فضاهـای مختلف را مانیتـور کرده و هـر اتاقی را در دمـای مطلوب نگه مـیدارد. ایـن فـن آوری نویـن بالانـس هیدرولیکی مدارها را بـه صورت خـودکار انجام میدهد و بنابرایـن نه تنهـا در ابتـدای نصـب، بلکـه در صـورت انجـام تغییراتـی ماننـد تغییـر پوشـش کـف، یـا تغییـر کاربـری اتاق هـا نیـز نیازی بـه بالانس دسـتی مـدارات وجود ندارد.


ایـن سیسـتم، هوشـمندانه بـا سـلیقه کاربـر انطبـاق یافته و سیسـتم گرمایـش کفی را برمبنـای بازخوردهـای دریافتـی، تـا حـد آسـایش اسـتفاده کننده و در شـرایط بهینه از نظـر مصـرف انـرژی، و براسـاس تغییـرات فصلهـا، سـبك زندگـی خانـواده و الگوی مصـرف بـه طـور خـودکار، تنظیـم مینماید.

بالانس سیستم

چنانچـه سیسـتم گرمایـش کفـی بهخوبـی بالانـس نگـردد، آب عمدتـا از مسـیر بـا مقاومـت کمتـر (مسـیر کوتاهتـر) عبـور نمـوده و از سـایر مسـیرها، دبـی پائینتـری عبـور مینمایـد. از نتایـج بالانـس نبودن سیسـتم، اتلاف انـرژی زیـاد، و فراهم نبودن شـرایط آسـایش است.

سیسـتم DEM بـا دریافـت بازخوردهـای مربـوط بـه زمـان رسـیدن بـه دماهـای تنظیم شـده در ترموسـتات های محیطهـای مختلـف سـاختمان، و بـا محاسـبه دبـی مدارهـا، بـه طور هوشـمند و مداوم سیسـتم را بالانـس مینماید و ضمـن فراهم آوردن آسـایش کامـلا مطلـوب، همـواره سیسـتم گرمایـش کفـی را در حالـت بهینـه مصرف انـرژی قـرار میدهـد

گرمایش کفی سوپرپایپ

سرعت عکس العمل

بـا اسـتفاده از DEM عکس العمـل سیسـتم گرمایش کفی نسـبت بـه تغییرات در شـرایط آب و هوایـی داخـل و خـارج، در مقایسـه بـا سـایر سیسـتم های کنترلـی حداقـل %25 سـریعتر اسـت .

مزیتها

 • تا %12 صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
 • بدون نیاز به بالانس دستی مدارها
 • بهبود در توزیع حرارت
 • کنتـرل وضعیـت آب ورودی بـه سیسـتم از نظـر امـکان حصـول بـه عملکـرد مناسـب در مـدارات مختلـف
 • کنترل صحت عملکرد مدارهای مختلف سیستم گرمایش کفی
 • تا %25 افزایش سرعت واکنش
 • نصب و استفاده آسان
 • سیستم بایپس برای محافظت از پمپ

امکانات اختیاری

 •  کنترل از طریق پیامك
 • ارتباط با سیستم های BMS با استاندارد KNX
 • سیسـتم کنتـرل موتورخانـه (تغییـر دمای آب بـا توجه به دمـای محیط خارج)
 • اتصال به سنسور رطوبت
 • اتصال به سنسور کف
 • اتصال به سنسورهای دمای محیط خارج

صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی

ترموسـتات های معمـول تـا زمانـی که دما تا حد نسـبتا بالائی نسـبت بـه دمایی که توسـط کاربـر تنظیم شـده بالا نـرود، سیسـتم را قطـع نمیکند، لـذا دامنه نوسـانات دمـای محیـط، زیاد میباشـد. بـه همین دلیل راندمان سیسـتم بسـیار پاییـن آمده،و در واقـع انـرژی خیلـی بیشـتری مصـرف خواهـد شـد. ولـی بـا سیسـتم کنتـرل هوشـمند DEM بـا کاهش یافتن دامنه نوسـانات دمـای محیط، طبیعتـا تعداد قطع و وصـل شـیرهای برقی بیشـتر شـده، مصرف انـرژی کاهـش مییابد .
در نمـودار زیـر، تفـاوت دفعات روشـن و خاموش شـدن سرشـیرهای برقی و نیز نوسـانات دما در سیسـتمهای متداول و سیسـتم هوشـمند DEMبه خوبی قابل مشـاهده میباشـد :


شیر کنترل/ بالانسینگ کلکتور

ایـن مجموعـه، شـامل یـك شـیر بـرای کلکتـور رفـت و یـك شـیر بـرای کلکتـور برگشـت سیسـتم گرمایش کفـی اسـت. شـیر برگشـت، یـك شـیر قطـع و وصـل اسـت کـه در صـورت اضافه کـردن یـك سرشـیر برقـی مرکـزی امـکان کنتـرل
توسـط ترموسـتات را در گرمایـش کفـی اماکنـی کـه مسـاحت زیـاد و یکپارچـه داشـته باشـند مقدور میسـازد. بـه این ترتیـب به جای کنتـرل انفـرادی، کنترل یکپارچـه ی همـهی مدارهـا در کلکتـور گرمایش کفـی، امکانپذیـر میشـود.در عیـن حال، شـیر رفت، یك شـیر بالانسـینگ اسـت کـه در صـورت وجود دو یـا چنـد کلکتور در سیسـتم گرمایش کفـی، امـکان بالانس نمـودن کلکتورها را فراهـم میکند

گرمایش کفی سوپرپایپ

فروش لوازم گرمایش کفی سوپرپایپ برای خرید و همچنین استعلام قیمت لوازم  گرمایش کفی سوپرپایپ با بخش فروش تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش