گرمایش کفی سوپرپایپ

گرمایش کفی سوپرپایپ

گرمایش کفی سوپرپایپ

در گرمایش کفی سوپرپایپ که سـوپرپایپ بـا معرفی سیسـتم گرمایش کفی، امـکان صرفه جویی در مصرف انـرژی تـا %40 را فراهـم آورد. در ایـن سیسـتم، %60 گرمایـش بـه صـورت تابشـی اسـت و عـلاوه بـر مقرون بـه صرفه بـودن، آسایش و بهداشت را نیز در محیط هـای مسکونی، اداری و صنعتی فراهم میکند.
اکنـون بـا سیسـتم کنترلی جدیـد گرمایش کفی سـوپرپایپ، مدیریت هوشمند انـرژی ( DEM ) نـه تنهـا باعـث صرفه جویـی بیشـتر تـا %12 می شـود، بلکه تنظیـم دمـا را در حـد مطلـوب شـما بـا سـهولت هـر چـه بیشـتر و بـه صورت خـودکار فراهم مـی آورد.

گرمایش کفی سوپرپایپ

 

انتخاب درست و صحیح گرمایش کفی

انتخاب درسـت یك سیسـتم گرمایشـی نقش موثری در تامین آسـایش سـاکنان یـك سـاختمان دارد. سیسـتم گرمایـش کفـی سـوپرپایپ یك سیسـتم مـدرن و کارآمـد بـا مزیت هـای فراوانـی نسـبت بـه رادیاتـور و سـایر روش هـای گرمایش است.

سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ چطور کار میکند ؟

سیسـتم گرمایش کفی سـوپرپایپ انقلابی در نحوه ی گرم کردن ساختمان هاست. در ایـن سیسـتم، گـردش آب گرم از درون شـبکه ای از لوله های سـوپرپایپ که در زیـر کـف نصب شـده اند. حـرارت را بـه آرامی توزیـع میکند. از آنجا که شـبکه ی لولـه تمـام کـف را پوشـش میدهـد، توزیـع حـرارت به صـورت کامـلا یکنواخت اسـت . حداکثـر دمـای کـف در ایـن سیسـتم 29 درجـه ی سـانتیگراد اسـت. آب گـرم ورودی بـا دمای حـدود 50 درجـهی سـانتیگراد از طریق موتورخانـه، پکیج، یـا پانل هـای خورشـیدی تامیـن و از طریـق کلکتورهـای ویـژه توزیـع میشـود. سیسـتم گرمایـش کفی بـرای کف هـای مختلف با پوشـش های متفـاوت از جمله سـنگ، سـرامیك، پارکت و موکت مناسـب اسـت .

 

گرمایش کفی سوپرپایپ


در روش هـای گرمایشی متداول تـا %70 گرمـا نزدیك سـقف جمع میشـود که ایـن شـرایط با آسـایش مـا مطابقت نـدارد. مـا هنگامی آسـوده تریم که پـا گرم و سـر مـا خنـك باشـد. بنابرایـن گرما بایـد در جایـی تولید شـود که بـه آن بیشتر نیاز اسـت؛ یعنـی در کف.

بسیار هوشمند و یادگیرنده

سیستم DEM یـك تکنولوژی کنترلی اسـت که به طور پیوسـته شـرایط آسـایش حرارتـی شـما را تامیـن و حفـظ میکنـد. ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از ترموسـتات های بیسـیم، دقیقـه بـه دقیقه شـرایط فضاهـای مختلف را مانیتـور کرده و هـر اتاقی را در دمـای مطلوب نگه مـیدارد. ایـن فـن آوری نویـن بالانـس هیدرولیکی مدارها را بـه صورت خـودکار انجام میدهد و بنابرایـن نه تنهـا در ابتـدای نصـب، بلکـه در صـورت انجـام تغییراتـی ماننـد تغییـر پوشـش کـف، یـا تغییـر کاربـری اتاق هـا نیـز نیازی بـه بالانس دسـتی مـدارات وجود ندارد.


ایـن سیسـتم، هوشـمندانه بـا سـلیقه کاربـر انطبـاق یافته و سیسـتم گرمایـش کفی را برمبنـای بازخوردهـای دریافتـی، تـا حـد آسـایش اسـتفاده کننده و در شـرایط بهینه از نظـر مصـرف انـرژی، و براسـاس تغییـرات فصلهـا، سـبك زندگـی خانـواده و الگوی مصـرف بـه طـور خـودکار، تنظیـم مینماید.

بالانس سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

چنانچـه سیسـتم گرمایش کفی به خوبی بالانس نگـردد، آب عمدتا از مسـیر بـا مقاومت کمتر (مسـیر کوتاهتر) عبـور نموده و از سـایر مسـیرها، دبی پائینتری عبـور مینماید. از نتایـج بالانس نبودن سیسـتم، اتلاف انرژی زیـاد، و فراهم نبودن شرایط آسایش است.

سیسـتم DEM بـا دریافت بازخوردهای مربـوط بـه زمـان رسـیدن بـه دماهـای تنظیم شـده در ترموسـتات های محیطهـای مختلـف سـاختمان، و بـا محاسـبه دبـی مدارهـا، بـه طور هوشـمند و مداوم سیسـتم را بالانـس مینماید و ضمـن فراهم آوردن آسـایش کامـلا مطلـوب، همـواره سیسـتم گرمایـش کفـی را در حالـت بهینـه مصرف انـرژی قـرار میدهـد

گرمایش کفی سوپرپایپ

سرعت عکس العمل

بـا اسـتفاده از DEM عکس العمل سیستم گرمایش کفی نسـبت بـه تغییرات در شـرایط آب و هوایی داخـل و خـارج، در مقایسه بـا سـایر سیسـتم های کنترلـی حداقل %25 سـریعتر اسـت .

مزیت گرمایش از کف

 • تا %12 صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی
 • بدون نیاز به بالانس دستی مدارها
 • بهبود در توزیع حرارت
 • کنتـرل وضعیـت آب ورودی بـه سیسـتم از نظـر امـکان حصـول بـه عملکـرد مناسـب در مـدارات مختلـف
 • کنترل صحت عملکرد مدارهای مختلف سیستم گرمایش کفی
 • تا %25 افزایش سرعت واکنش
 • نصب و استفاده آسان
 • سیستم بایپس برای محافظت از پمپ

امکانات اختیاری

 •  کنترل از طریق پیامك
 • ارتباط با سیستم های BMS با استاندارد KNX
 • سیسـتم کنتـرل موتورخانـه (تغییـر دمای آب بـا توجه به دمـای محیط خارج)
 • اتصال به سنسور رطوبت
 • اتصال به سنسور کف
 • اتصال به سنسورهای دمای محیط خارج

صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی

ترموسـتات های معمـول تـا زمانـی که دما تا حد نسـبتا بالائی نسـبت بـه دمایی که توسـط کاربـر تنظیم شـده بالا نـرود، سیستم را قطع نمیکند، لذا دامنه نوسانات دمـای محیـط، زیاد میباشـد. بـه همین دلیل راندمان سیسـتم بسـیار پاییـن آمده،و در واقـع انـرژی خیلـی بیشـتری مصـرف خواهـد شـد. ولـی بـا سیسـتم کنتـرل هوشـمند DEM بـا کاهش یافتن دامنه نوسـانات دمـای محیط، طبیعتـا تعداد قطع و وصـل شـیرهای برقی بیشـتر شـده، مصرف انـرژی کاهـش مییابد .
در نمـودار زیـر، تفاوت دفعات روشن و خاموش شدن سرشیرهای برقی و نیز نوسانات دما در سیسـتمهای متداول و سیستم هوشـمند DEM به خوبی قابل مشـاهده میباشـد :


شیر کنترل/ بالانسینگ کلکتور

ایـن مجموعه، شـامل یـك شـیر بـرای کلکتور رفـت و یـك شیر بـرای کلکتور برگشت سیستم گرمایش کفـی اسـت. شـیر برگشـت، یـك شـیر قطـع و وصل اسـت کـه در صـورت اضافه کـردن یـك سرشـیر برقـی مرکـزی امـکان کنتـرل
توسـط ترموسـتات را در گرمایـش کفـی اماکنـی کـه مسـاحت زیـاد و یکپارچـه داشـته باشـند مقدور میسـازد. بـه این ترتیـب به جای کنتـرل انفـرادی، کنترل یکپارچـه ی همـهی مدارهـا در کلکتـور گرمایش کفی، امکانپذیر میشـود.در عین حال، شـیر رفت، یك شـیر بالانسـینگ اسـت کـه در صـورت وجود دو یـا چنـد کلکتور در سیسـتم گرمایش کفی، امـکان بالانس نمـودن کلکتورها را فراهـم میکند

گرمایش کفی سوپرپایپ

فروشگاه لوله و اتصالات ( تهران ) فروش سوپرپایپ ارسال به سراسر کشور جهت دریافت قیمت سوپرپایپ روزانه با بخش فروش فروشگاه تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش