نصب و اجرای پوشفیت فاضلابی

نصب و اجرای محصولات پوشفیت فاضلابی

لوله و اتصالات پوشفیت پلي پروپیلنP.P


پوشفیت فاضلابی
سیستمی تشکیل شده از لوله و اتصالات است که از نظر کیفیت جنس و مواد اولیه، طراحی و ساخت و نحوه نصب و اجراء نسبت به دیگر لوله و اتصالات فاضلابی موجود اعم از پلیمری یا آلیاژی کاملاً برتری داشته و منطبق بر استانداردهای ملی و بینالمللی تولید میشود. لوله و اتصالات پروپیلن که نصب لوله به لوله یا لوله به اتصال در آن از نوع نر و مادگی و به کمك حلقه لاستیکی است، باید طبق استانداردهای زیر باشد:
ISIRI 13822 DIN EN 1451 DIN EN 19560
در استتاندارد EN 1451 لوله های با علامت ” “Bبرای نصتب در طبقات ستاختمان، لوله های با علامت ” D ” برای دفن در خاك (در زیر کف پایینترین طبقه ساختمان) و لوله های با علامت ” “BDبرای نصب در طبقات ساختمان یا دفن در خاك اختصاص دارند.

همچنین جهت دریافت قیمت پوشفیت فاضلابی با بخش فروش فروشگاه تماس حاصل فرمایید

نکته:

لوله و اتصالات یزد پوشفیت با توجه به استاندارد EN 1451 از نوع B تولید میشود.

در ساختمانهای بلند با توجه به انقباض جزیی مصالح ساختمانی بر اثر سرما و گرما استفاده از لوله پوش فیت برای فاضتلا تويتیه میشود. در اغلب موارد علاوه بر سیستم فاضلا، در سیستم ونت نیز از لوله و اتصالات پوش فیت استفاده میگردد.
لوله ها و اتصتالات پوشفیت به نحوی طراحی شدهاند که بصورت یك طرف سوکتدار (مادگی یا سر کاسه) و طرف دیگر آن بصورت ياف (نری) با پخ 51درجه میباشد و جهت آ بندی این لوله ها از حلقه واشری استفاده میشود. در این اتصتال انتهای بدون ستوکت لوله یا اتصتال در داخل دهانه سوکت هطده دیگر که در آن یك حلقه لاستیکی هرار میگیرد، با فشردن (پوش) آ بند و گازبند (فیت) میشود.

لوله و اتصالات پوشفیت پلي پروپیلن

لوله های پوشفیت

لوله های پوشفیت به صورت یك ستر سوکت و دو سر سوکت در سایزها و طول های مختلفی بسته به نحوی اجرا به بازار عرضه میشود. موارد استفاده این لوله ها جهت فاضلاب  و آب باران میباشد

لوله های پوشفیت
لوله های پوشفیت
لوله های پوشفیت

ابزار و تجهیزات لوله كشی پوشفیت

برش لوله پوشفیت:

سطح مقطع لوله پس از برش باید کاملاً بر محور طولی عمود بوده و هیچگونه پلیسه و زائدهی اضافی در آن مشاهده نشود. برای بدست آوردن چنین برشی فقط میتوان از لولهبر کمك گرفت. هر چند امکان دارد با روش های منسوخ شده از جمله استفاده از اره دارای دندانهی ریز و یا یك ناودانی شیاردار و همچنین پیچیدن کاغذ به دور لوله (برای یافتن خط يحیح برش) کار را به طریقی انجام داد ولی بهترین شیوه که با سرعت، دهت، سهولت و اطمینان خاطر بیشتری همراه است استفاده از لوله بر میباشد. ضمناً جهت مهار و نگهداری لوله های پوشفیت از آچار (گیره) تسمهای استفاده میشود

ابزار و تجهیزات لوله كشی پوشفیت

پخ زدن لبه لوله

قسمت فاقد سوکت در تمامی لوله ها و اتصالات پوشفیت حالت کونیك دارد. این ویژگی سبب میشود که کار متصل نمودن اجزا به یکدیگر به راحتی يورت گیرد و در عین حال از آسیب دیدن احتمالی حلقه ی آ بندی و یا خارج شدن آن از محل سوکت جلوگیری شود. بدین ترتیب تويیه میشود که پس از برش، لبه قسمت بریده شده حتماً با استفاده از لوله پخ کن کونیك شود. استفاده از سوهان برای انجام این کار تويیه نمیشود. زاویه قسمت کونیك شده بر اساس استانداردهای موجود میتواند 51 – 51 درجه باشد.

پخ زدن لبه لوله

ابزار لوله بر سه كاره

برش و پخ کن لوله را میتوان همزمان با هم انجام داد. این ابزار، سهولت و سرعت کار را بیش از پیش افزایش داده است و بصورت پایه دار و بدون پایه در بازار موجود میباشد که مراحل کار با آن بصورت تصویری در زیر آمده است

ابزار لوله بر سه كاره

مراحل اتصال (جازدن) لوله و اتصالات پوشفیت


مرحله 1 :

ابتدا لوله و سوکت را با پارچه نرم کاملا تمیز کرده تا عاری از هرگونه پلیسه و ماسه و سنگ ریزه باشد

مرحله 2 :

مراحل اتصال لوله و اتصالات پوشفیت

جهت جازدن سوکت از ماده روان کننده استفاده میشود. در این حالت لوله یا اتصال به راحتی در سوکت جا میرود.
تذكر :

استتفاده از روغن یا گریس جهت روان کاری ممنوع میباشد

مرحله 3 :

برای جازدن لوله یا اتصال در ستتتوکت محورهای دو اتصال باید در یك راستا باشند

مراحل اتصال لوله و اتصالات پوشفیت

مرحله 4 :

مراحل اتصال لوله و اتصالات پوشفیت

پس از جا زدن کامل لوله در سوکت، محل اتصال به کمك مداد علامت گذاری میشود
مرحله : 5

مراحل اتصال لوله و اتصالات پوشفیت

به منظور پیشبینی احتمال انبساط لوله در زمان عبور مواد دما بالا، با گرداندن لوله یا اتصال، محل مشخص شده در مرحله هبل را به مقدار 51میلی متر از سوکت دور کنید

نصب دریچه های بازدید

برای تست و بازدید و رفع گرفتگی مجاری باید در مسیرهای افقی دریچه های بازدید تد بیه شود. دریچه های بازدید باید به خوبی و کاملا در دسترس قرار داشته باشند به نحوی که استفاده از ابزارهای مخصوص پاك کردن و رفع گرفتگی مجاری به سهولت میسر شود. این دریچه ها از دیوار مقابل خود نباید کمتر از 51سانتیمتر فاصله داشته باشند. دریچه بازدید باید کاملا آب بند بوده و خروج هوا و پساپ حتی به میزان اندك از آن ناممکن باشد. چنانچه به دلیل موهدیت احتمال یخ زدن این دریچه ها وجود داشته باشد ضروری است که تدابیر لازم برای جلوگیری از این پدیده در نظر گرفته شود.
نکته: نصب دریچه های بازدید در اماکنی مانند قنادی، نانوایی، قصابی و یا هر جای دیگری که با پخت و پز و تهیه مواد خوراکی مرتبط است ممنوع میباشد

نصب دریچه های بازدید در نقاط زیر در هر سیستمي الزامي است :

 • در بلندترین نقطه هر لوله افقی فاضلاب
 • در هر کجا که لوله های افقی با زاویه ای بزرگتر از 51 درجه تغییر جهت داشته باشند.
 • در پایین ترین هسمت لوله عمودی فاضلاب که برای تست آن دسترسی به آن لازم باشد.
 • روی لوله اصلی خروجی با فاصله حداکثر 31متر از یکدیگر.
 • در انتهای لوله خروجی بلافاصله بعد از خروج از ساختمان
نصب دریچه های بازدید

نصب لوله های افقی و نحوه استفاده از بست ها

وجود سوکت در سیستم پوشفیت، نصب را سریع و آسان نموده و با در نظر گرفتن این مطلب برای نصب در زیر سقفها ضمن رعایت شیب کافی، ضروری است که از بستهای ثابت برای ثابت نگه داشتن سوکتها و از بستهای غیرثابت در فوايل آن استفاده شود. فاصله مناسب بین بست ها در این شرایط حدود 51برابر قطر اسمی لوله ها میباشد.

بستها و ساپورتها و کلیه وسایلی که برای نگه داشتن اجزاء سیستم استفاده میشود باید از مقاومت و استحکام کافی برخوردار باشد. برای ثبات بیشتر سیستم در هنگام نصب باید توجه داشت که لوله ها با سطوح ساختمانی کمترین فايله را داشته باشند .

فاصله بین بست ها:


فاصله بین بست ها را باید بر اساس جدول زیر مشخص کنید :

نصب لوله های افقی و نحوه استفاده از بست ها

نصب لوله های عمودی و استفاده از بست ها

در نصب لوله های قائم معمولاً از دو نوع بست ( ثابت و غیر ثابت) استفاده میشود.
لوله های قائم ممکن است در دو وضعیت زیر قرار گیرند:
1- بخشی از لوله ی هائم که به انشدا و سوکت مرتبط است در تمام طبقات درون مصالح ساختمانی (بتون) هرار گیرد
2 – حالتی که در آن تمامی طول لوله هائم کاملا آزاد است.
در حالت اول که محل وصل انشعاب با  لوله ی قائم درون بتون قرار گرفته طبعاً نیازی به بست ثابت وجود ندارد ولی برای آن که بتواند به آزادی در جهت عمودی حرکت نموده و در عین حال از محور خود خارج نشود ضمن محاسبه تغییرات طول و در نظر گرفتن آن باید از بستهای غیر ثابت استفاده شود. چنانچه ارتفاع سقف بیش از 3متر نباشد اختصاص دادن یك بست غیر ثابت و نصب آن در وسط لوله کافی است.
در حالت دوم استفاده از بستهای ثابت و غیر ثابت هر دو ضروری است. لذا با در نظر داشتن تغییرات طولی، قسمت سوکت دار را باید با استفاده از بست کاملا ثابت نمود و برای فاصله ی بین دو بست ثابت مانند حالت قبل از یك بست غیر ثابت استفاده کرد معمولا جهت نصب لوله های پوشفیت در رایزر عمودی از دو عدد نبشی با فاصله 5سانتیمتر از یكدیگر استفاده میشود که بتواند لوله توسط بست نگهدارنده حرکت طولی داشته در نتیجه محور لوله از ابتدا تا انتها در یك راستا و تراز باشد

نصب لوله های عمودی و استفاده از بست ها

نصب و شیب بندی لوله های افقی

جهت تخلیه مناسب فاضلاب بایستی لوله های افقی دارای شیب مناسب و یکنواخت باشند. بدین منظور در طول مسیر افقی لوله ها، بر اساس جدول زیر میتوانید حداقل شیب لازم را به دست آورید، شیب مورد نظر را باید با تغییر طول بست های سقفی ایجاد نمود

نصب و شیب بندی لوله های افقی
نصب و شیب بندی لوله های افقی
نصب و شیب بندی لوله های افقی

معیارهای حمل و نقل و انبارش

هنگام حمل و نقل لوله ها میبایست به طور افقی و منظم روی هم قرار گیرند و باید توجه داشت که نواحی سوکت ها فشرده نشوند.
در هنگام کار در محل ساختمان، لوله ها را باید از خاك و مصالح ساختمانی دور نگه داشته و مانع از ورود سنگ ریزه به داخل آنها شد و همچنین باید مراقب باشیم که سوکت ها با اشیاء سنگینی که موجب دفرمگی آنها میشوند، برخورد نکنند. در این راستا یزد پوشفیت برای جلوگیری از دفرمگی سوکت ها از محافظ سوکت و برای جلوگیری از خرا شدن شیب لوله ها از محافظ شیب استفاده میکند.
بهترین روش انبارش لوله ها، چیدن آنها در یك انبار دربسته و یا نگهداری در مکانی سرپوشیده است. برای جلوگیری از تغییر شکل احتمالی لوله ها باید افقی و به شکل پالتی هرار گیرند و ارتفاع انبارش آنها نباید از 5/5متر بیشتر باشد.
انبار کردن لوله ها در انبارهای رو باز و در مدرض نور خورشید تويیه نمیشود. زیرا این مدت طولانی است و باعث آسیب های بدی میشود .

معیارهای حمل و نقل و انبارش

بارگیری لوله ها

لوله ها و اتصالات به نحوی بارگیری شوند که در هنگام حمل و نقل هیچ صدمه ای به آنها وارد نشود
لوله ها به صورت مرتب چیده شوند و از تماس آنها با اجسام تیز و برنده جلوگیری شود
از خم کردن لوله ها اجتناب شود.

بارگیری لوله ها

تخلیه لوله ها

بی احتیاطی در تخلیه لوله ها و اتصالات به هیچ عنوان مجاز نیست.
از پرت کردن لوله ها و اتصالات خوداری شود.
از جابجا کردن لوله ها در حالی که یك سر آنها روی زمین قرار دارد پرهیز شود

تخلیه لوله ها

تست سیستم فاضلابی پوش فیت

با استفاده از دریچه های بازدید که روی لوله قائم قرار میگیرند ارتفاع ساختمان به چند منطقه تقسیم میشود و تست در هر منطقه بطور جداگانه يورت میگیرد. در هر منطقه بجز بالاترین نقطه، فشار آزمایش نباید کمتر از 3متر ستون آ  (یا معادل آن فشار هوا) باشد. پس از 51 دقیقه همه لوله و اتصالات زیر تست، مورد بازرسی هرار گرفته و نباید نشت آن مشاهده شود.
در صورت مشاهده نشت باید قطعه معیوب یا اتصال ترمیم و یا تعویض شود و آزمایش تکرار گردد

تست سیستم فاضلابی پوش فیت

مقررات ملی ساختمان در خصوص سیستم لوله كشی فاضلاب

سیفون شبکه فاضلاب ساختمان

سیفون در واقع نوعی اتصال میباشد که با نگهداری عمق معینی از آن در داخل مجرای خود مانند یك مسیر یکطرفه عمل نمود و مانع از ورود گازهای فاضلابی به درون ساختمان میشود. کلیه تجهیزات و سرویسهای بهداشتی موجود در ساختمان میبایست دارای یك سیفون با عمق آ بند مناسب باشند تا در شرایط متدارف کاری بتواند عمق آبند خود را حداهل در حد  25 میلی م حفظ نماید.

مقررات ملی ساختمان در خصوص سیستم لوله كشی فاضلاب

در يورت نصب سیفون روی لوله اصلی فاضلاب ساختمان نکات زیر باید رعایت شود

1 – در طرف ورودی سیفون دریچه بازدید و هواکش باید پیشبینی شود.
2 – هطر اسمی لوله هواکش نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضلاب باشد.
3 – انتهای لوله هواکش باید در خارج از ساختمان قرار گیرد و دهانه آن با توری مقاوم حفاظت شود.
اندازه سیفونهای فاضلا لوازم بهداشتی با توجه به موارد استفاده آنها در سایزهای مختلف است که در جدول صفحه بعد حداقل اندازه سیفون هر کدامیك از لوازم بهداشتی آمده است

محاسبات لوله كشي فاضلاب:

  D.F.U مقدار حداکثر جریان لحظه ای فاضلاب میباشد که مقادیر مطابق جدول زیر میباشد

جدول  D.F.Uوسایل بهداشتي

جدول D.F.U وسایل بهداشتي

تعیین قطر لوله پوشفیت برای لوله های عمودی

تعیین قطر لوله پوشفیت برای لوله های عمودی

تعیبن قطر لوله پوشفیت برای لوله های اصلی افقی و شاخه های آن

تعیبن قطر لوله پوشفیت برای لوله های اصلی افقی و شاخه های آن

نکته های اجرایي در لوله كشي فاضلاب

در لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان حداقل قطر اسمی لوله و اتصالات باید 11میلی متر ( 2اینچ) باشد.
در صورتی که اندازه قطر اسمی سیفون هر یك از لوازم بهداشتی از 11میلیمتر ( 2اینچ) کمتر باشد، بلافاصله پس از سیفون باید قطر اسمی لوله فاضلاب تبدیل شود و حداقل به 11میلیمتر ( 2اینچ) برسد.
قطر اسمی شاخه افقی لوله فاضلابی که توالت شرقی به آن متصل میشود، حداهل باید 511میلیمتر ( 5اینچ) باشد.
اتصال شاخه افقی به لوله هائم فاضلاب باید با زاویه حداکثر 51درجه باشد مگر اینکه قطر اسمی شاخه افقی کوچکتر از قطر اسمی لوله قائم باشد. در این حالت زاویه اتصال ممکن است بزرگتر از 51 درجه باشد.
میتوان حداکثر مدادل 8 دستگاه توالت را به یك لوله جانبی فاضلا وصل نمود. چنانچه قطر لوله حداقل 511 میلیمتر و طولش کمتر از 51 متر باشد، بهترین شیب در این وضعیت  9میلیمتر به ازاء هر متر است.
هنگامی که به یك لوله جانبی مدادل چهار سرویس دستشویی متصل باشد، حداقل قطر مجاز 11میلیمتر بوده و طول مناسب در چنین شرایطی حداکثر 5 متر و شیب  58:55میلیمتر در هر متر میباشد.
انشعابات هم قطر وارد به لوله های جانبی باید با قوسی که حداقل شعاع آن 21میلیمتر باشد و یا تحت زاویه 51 درجه صورت گیرد.
چنانچه قطر لوله جانبی 51 میلیمتر بوده و به یك لوله قائم هم قطر متصل شود، شعاع قوس محل وصل باید حداقل11میلیمتر یا زاویه 51درجه باشد.
در مواردی که لوله اصلی از زیر ساختمان عبور میکند، لازم است که حداقل بوسیله ماسه بادی به ضخامت 51 سانتی متر شن یا ماهیچه سیمانی از قسمتهای مهار گردد و یا شیب کافی و اصولی رعایت شود.
از قرار دادن بخش انتهایی لوله های هواکش (عصائی) در نزدیکی کولر و یا هر نوع تجهیزات مکنده دیگر اجتناب شود

توصیه های مهم به مجریان:


1- آماده سازی کارگاه، شرایط و ابزار کار:

محیط در نظر گرفته شده برای کارگاه تمیز و دور از گرد و غبار باشد.
برای محافظت بیشتر بهتر است لوله ها بر روی شاسی قرار گیرد.
ابزار مورد نیاز برای کار عبارتند از:

لوله بر، لوله پخ کن، کونیك کن و لوله گیر.

پاك کردن کامل بدنه لوله و اتصالات، حلقه آبندی و جایگاه استقرار آن (سوکت) قبل از نصب هر قطعه از الزامات یك اجرای صحیح است. دقت شود که پاکیزگی به عنوان یك اصل همواره مورد توجه قرارگیرد.

2 – لبه حلقه آبندی به هنگام قرار گرفتن در سوکت حتماً بطرف پایین باشد.
3 – در صورت نیاز به برش لوله حتماً از لوله بر استفاده شود. استفاده از اره به هیچ وجه مجاز نمیباشد.
4- برای اریب یا پخ کردن قسمت های بریده شده، فقط از لوله پخ کن (کونیك کن) استفاده شود.
5 – سیستم فاضلاب باید با استفاده از بست های ثابت و غیرثابت و ساپورتهای نگهدارنده و با در نظر گرفتن فايله مشخص، مهار شود.
6 – رعایت شیب مناسب در سیستم بسیار حائز اهمیت است.
7 – الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیك باشد.
8 – لوله کشی در کوتاهترین مسیر و با حداهل پیچ و خم اجراء شود.
9 –  مسیرها طوری انتخاب شود که حتی الامکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد.
10 – اجزاء سیفون کاملاً در یك محور قرار گیرند. هرگونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارایی آن خواهد شد.

 • – پس از نصب هر یك از اجراء سیستم برای ممانعت از وارد شدن نخاله های ساختمانی و… حتماً از درپوشاستفاده شود.
  12 – از جوشکاری در نزدیکی لوله و اتصالات که موجب آسیب آن میشود خودداری شود.
  13 – مجاری از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مد نظر گرفته شود.

 ارتفاع نصب وسایل بهداشتی

در نصب وسایل بهداشتی تراز بودن و ارتفاع شیرآلات و همچنین فاصله از دیوارهای اطراف و فاصله با لوله های فاضلاب نقش مهمی را دارا میباشد. در زیر استاندارد ارتفاع نصب شیر سرویسهای بهداشتی آمده است.

ارتفاع نصب وسایل بهداشتی

1 – ارتفاع نصب شیر دستشویی از کف تمام شده 11 سانتی متر
2 – ارتفاع نصب شیر دوش از کف تمام شده 81 الی 91 سانتی متر
3 – ارتفاع نصب شیر سینك از کف تمام شده 51الی 11سانتی متر
4 – ارتفاع نصب شیر ماشین ظرفشویی از کف تمام شده 61الی 551 سانتی متر
5 – ارتفاع نصب شیر مخلوط توالت فرنگی یا ایرانی از کف تمام شده 51 الی 11سانتی متر
6 – ارتفاع نصب شیر فلاش تانك توالت فرنگی از کف تمام شده 51 سانتی متر
7 – ارتفاع نصب شیر فلاش تانك توالت ایرانی از کف تمام شده 551 الی 581سانتی متر
8 – ارتفاع نصب شیر مخلوط بیده از کف تمام شده 21 سانتی متر

ارتفاع نصب وسایل بهداشتی

1 Comment

 1. سیاوش گفت:

  سلام با تشکر از اطلاعات خوب و مفید تون برا اجرای فاضلاب روی کف بتونی از چه نوع بستی استفاده میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش