نرده های محافظ داربست

 • نصب حفاظ جانبی در اطراف سکوي کاري و هرگونه سوراخهاي موجود در کف سکوي کار بـراي تمام داربستهاي با ارتفاع بیش از 2متر از سطح زمین الزامی است.
 • داربست هایی که در داخل یک سازه نصب می شوند و به طور کامل تمام کـف سـازه را پوشـانده و فضایی براي سقوط ایجاد نمی کنند نیازمند حفاظ جانبی نمی باشند.
 • -حفاظ هاي جانبی در سه ردیف بالایی و میانی و انتهایی نصب می شوند، کـه توسـط پایـه هـاي حمایتی در فواصل 3متر به هم متصل می شوند.
 • -حفـــاظ جـــانبی میـــانی بـــه ابعـــاد 2/5*10و حفـــاظ جـــانبی بـــالایی بـــه ابعـــاد 5 *10سانتی متر بر روي سکوي کاري نصب می شوند
 • -به منظور جلوگیري از سقوط اشیاء از روي سکوي کاري نصب لبه محافط بـه ارتفـاع 10سـانتی متر در اطراف لبه سکوي کاري دارست هاي هاي با ارتفاع بیشتر از 3متر الزامی است.
 • -ارتفاع نرده بالایی حفاظ بین 90تا 105سانتی متر است و باید تحمل اعمال نیروي افقـی 100 کیلوگرمی را داشته باشد.
 • -نرده میانی حفاظ باید تحمل اعمال نیروي 75کیلوگرم را داشته باشد.
 • -ارتفاع نرده پایینی حفاظ 15تا 22/5سانتی متر از کف می باشد.
 • -سطوح نرده هاي محافظ باید به گونه اي پرداخت شده باشدکه باعث آسیب به افـراد یـا سـقوط آنها نشود.


سایر الزامات داربست ها


انتهاي تخته دار بستها که روي هم قرار مـیگیرنـد نبایـد از 4برابـر پهنـار تختـه تجـاوز نمایـد .
ساختار دار بست باید فاقد نقص بوده و در قسمتهاي فلزي خوردگی دیده نشود. اتصالات معیـوب بایـستی تعمیر شوند. سازه باید هفته اي یک بار، یا بلافاصله بعد از یک شرایط آب و هوایی بد ) بـاد، بـرف و غیـره(
توسط فردي ماهر بازدید شوند. فضاي باز مورد نیاز جلوي سکوي کار چنانچه براي نشستن یک نفـر باشـد نباید از 300mm  تجاوز نکند


عموماً اندازه تخته داربست ها بصورت زیر است :

 • -1طول 105mو ضخامت 38mm
 • -2طول 2.6mو ضخامت 50mm


پایه دار بست با توجه به ملاحظات قانونی بایستی توسط فردي ماهر و صاحب صلاحیت احداث شود و داراي مشخصات زیر باشند.

 • ساختاري خوب داشته باشند.
 • خوب نگهداري شوند
 • بدون عیب باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش