محاسبه ضخامت لوله فاضلاب

محاسبه ضخامت لوله ھای فاضلاب

محاسبه لوله ھای فاضلاب

محاسبه ضخامت لوله ھای فاضلاب

جاگذاري لوله هاي فاضلاب

لوله هاي فاضلاب را در چه قسمت هایی میتوان قرار داد ؟

اگر پهناي خیابان کمتر از ده متر باشد در گذرگاه ها قرار میدهند . اگر پهناي خیابان بیشتر از بیست و چهار متر باشد دو لوله در دوسمت خیابان قرار میدهند. و اگر پهنا بین ده تا بیست و چهار متر باشد از هر دو روش ( بنابر امکانات محلی استفاده میشود)

 

عمق لوله هاي فاضلاب

لوله هاي فاضلاب را در عمق هاي مختلف بر اساس نوع خیابانی که در آن قرار دارد ، قرار می دهند  بطور مثال در خیابان هاي فرعی حد اقل عمق لازم برار لوله هاي فاضلاب 5,2 متر است. و در خیابان هاي اصلی حداقل 3 متر است .
براي آنکه بتوانند این عمق ها را در خیابان ها درست کنند باید با استفاده از ابزار الات ساختمانی ترانشه هایی حفر کنند.

پهناي ترانشه

این ترانشه هایی که کنده میشوند علاوه بر عمق ذکر شده داراي پهنا نیز میباشند . پهناي ترانشه با توجه به قطر خارجی لوله ي فاضلاب انتخاب می گردد. براي لوله هایی که کارگر بتواند دو پاي خود را در دو طرف آن قرار دهد (لوله هایی که قطر خارجی آن ها کوچکتر از 004 میلیمتر باشد) پهناي ترانشه b از رابطه ي زیر بدست میآید .

[b = d + 2(0.2) [m

در این حالت باید براي عمق هاي تا 57/1 متر حداقل پهناي 6/0 متر و براي عمق هاي بیش از 57/1 متر حداقل پهناي 8/0 متر در نظر گرفته شود .در مورد لوله هاي بزرگ یعنی قطر هاي بین 004 تا 0571 میلیمتر پهناي ترانشه از رابطه زیر بدست میآید .

[b = d + 2(0.25-0.35) [m

براي لوله هاي بسیار بزرگ یعنی با قطر هاي بیش از 0571 میلیمتر پهناي ترانشه از رابطه ي زیر بدست میاید .

تقسیم بندي انواع فاضلاب ها

انواع فاضلاب ها را میتوان از نظر نوع تولید به پنج دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

  1. فاضلاب خانگی: شستشو ، استحمام……. ،
  2. فاضلاب مراکز عمومی و اداري : زندان ، پادگان…،
  3. فاضلاب هاي صنعتی : کارخانجات مختلف….. ،
  4. مراکز تجاري : مراکز خرید…،
  5. سیلاب ها و روان آب هاي سطحی : اب هاي روان……..،

نوع دیگر تقسیم بندي فاضلاب ها از نظر تخلیه به شبکه جمع آوري فاضلاب است که به شرح زیر است  :

  1. فاضلاب هایی که بدون مواد سمی بوده و مشابه فاضلاب خانگی هستند . این فاضلاب ها نیازي به پیش تصفیه ندارند.
  2. فاضلاب هایی که حاوي مواد سمی بوده و نیاز به پیش تصفیه قبل از تخلیه به شبکه جمع آوري فاضلاب را دارند.

محاسبه ضخامت و دبی لوله هاي فاضلاب

لوله هاي فاضلاب در مکانیک سیلات به عنوان کانال هاي روباز در نظر گرفته میشوند و به همین دلیل فشار داخلی پارامتري براي محاسبه نوع و ضخامت لوله محسوب نمیشود . در اینجا ما دو پارامتر خوردگی و وزن خاك روي لوله برایمان حائز اهمیت است  .

با توجه به دبی هاي مختلف که وارد شبکه فاضلاب ( که قبلا  در قسمت تقسیم بندي انواع فاضلاب به آن ها اشاره شد ) میشود ، شیب مورد نیاز براي کار گذاري لوله هاي فاضلاب بدست می آوریم  .

 

محاسبه ضخامت لوله

 

براي محاسبه ضخامت لوله یکی از پارامتر هاي بسیار مهم جنس لوله است که در زیر ضخامت لوله هاي فاضلاب را براي لوله هاي فلزي مورد بررسی قرار مدهیم  .

با توجه به آنکه فاضلاب ها داراي مواد شیمیایی با غلظت اسیدي متفاوت هستند باعث ایجاد خوردگی میشوند که این امر در لوله هاي فلزي حائز اهمیت بوده و عمر این لوله ها را پایین می آورد . ولی این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه لوله ها در برابر وزن خاك ( بار هاي مرده) بسیار مقاوم هستند  .

 

این مقاله ادامه دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش