لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN

لوله های پلی پروپیلن
لوله های پلی پروپیلن
29 آذر 1397
کاربرد لوله سیاه فولادی
کاربرد لوله سیاه فولادی
19 دی 1397

لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN

چسب برای لوازم تحت فشار

لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN

در این مقاله در مورد لوله ها و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN توضیح خواهیم داد به همراه جداول اندازه های مربوط شامل شماره جنس ، تصویر و جدول اندازه اسمی ، قطر خارجی ، ضخامت دیواره

شماره جنس : US001

لوله ھا و اتصالات تحت فشار PVC استاندارد DIN
(PRESSURE PIPES PN16) PN16 لوله

ضخامت دیواره قطر خارجی اندازه اسمی
20 20 2.0
25 25 2.0
32 32 2.4
40 40 3.0
50 50 3.7
63 63 4.7
75 75 5.6
90 90 6.7
110 110 6.

(PRESSURE PIPES PN10) PN10 لوله ھای تحت فشار

ضخامت دیواره قطر خارجی اندازه اسمی
40 40 2.0
50 50 2.4
63 63 3.0
75 75 3.6
90 90 4.3
110 110 4.2
160 160 6.2
200 200 7.

شماره جنس : USE01
زانویی
(ELBOW 45˚) 45˚ زانویی

Lاندازه اسمی
20 25 20 17
25 30.8 25 19.5
32 38.3 32 23
40 47.9 40 28.5
50 58.3 50 33.5
63 72.9 63 40
75 87.6 75 44
90 105.4 90 51
110 126.4 110 61
160 180.6 160 86.5
200 225.6 200 107

شماره جنس : USE02
USE02
(ELBOW 90˚) 90˚ زانویی

Lاندازه اسمی
20 25 20 17
25 30.8 25 19.5
32 38.3 32 23
40 47.9 40 28.5
50 58.3 50 33.5
63 72.9 63 40
75 87.6 75 44
90 105.4 90 51
110 126.4 110 61
160 180.6 160 86.5
200 225.6 200 107

شماره جنس : USE07
USE07
(REDUCING ELBOW) زانویی کاھنده

Iاندازه اسمی
25×20 30.9 25 20 25 20 20

شماره جنس : US016

US016
درپوش انتھایی END CAP

Hاندازه اسمی
20 26.2 20 19 24
25 31.2 25 21.5 27
32 38.5 32 29.5 31
40 47.4 40 28.2 35
50 58.5 50 33 40
63 72.4 63 40 47
75 88.2 75 46 53.6
90 105.4 90 51 63.3
110 126.3 110 59.5 74.1

شماره جنس : US012

US012
(MALE ADAPTOR) تبدیل نرینه

1اندازه اسمی
20 27.4 20 ½” 16 37 14
25 33.2 25 ¾” 19 43 18.5
32 40.6 32 1” 23 50.7 25
40 49.3 40 1 ¼” 26 58 32
50 60.3 50 1 ½” 31.5 61 36
63 85.8 63 2” 38 73 47
75 89 75 2 ½” 44 90 60
90 105.4 90 3” 51 108 69.2
110 130 110 4” 61.5 119 92

شماره جنس : US003
US003
(COUPLING) کوپل

Hاندازه اسمی
20 25 20 17 36
25 30.8 25 19.5 41
32 38.3 32 23 48
40 47.9 40 28.5 60
50 58.3 50 33.5 70
63 72.9 63 40 83
75 87.6 75 44 90
90 105.4 90 51 106
110 126.4 110 61 126
160 180.6 160 86 180
200 225.6 200 107 222

شماره جنس : US011
US011
(FEMALE ADAPTOR) تبدیل مادینه

1اندازه اسمی
20 27.4 20 ½” 16 32 31.6
25 33.2 25 ¾” 19 38 38.3
32 40.6 32 1” 22 44.7 47.5
40 49.3 40 1 ¼” 26 53 56.9
50 60.3 50 1 ½” 31.5 55.2 69.6
63 85.8 63 2” 38 69 85.8
75 89 75 2 ½” 44 84 89
90 105.4 90 3” 51 97 105.4
110 130 110 4” 61.5 114 130

شماره جنس : US007
US007
نگهدارندهی لوله PIPE BRACKET

Hاندازه اسمی
20 24.7 19.5 24.7 24.7
25 32.8 24.5 29.4 28.7
32 40.5 31.5 37 32.5
40 50 39.5 39.6 40.5
50 61.2 49.5 44 49.5
63 77 62.5 60 59

شماره جنس : UST01
UST01
رابط مستقیم Tشکل )(STRAIGHT TEE

Hاندازه اسمی
20 31.2 20 17 57
25 30.8 25 19.5 67
32 38.3 32 23 81
40 47.9 40 28.5 102
50 58.3 50 33.5 123
63 72.9 63 40 148
75 87.6 75 44 166
90 105.4 90 51 196
110 126.4 110 61 236.4
160 180.6 160 86 338
200 225.6 200 107 434

شماره جنس : US004
US004
(REDUCING COUPLING) کوپل کاھنده

Hاندازه اسمی
25×20 30.8 25 19.5 25 20 17 43
32×20 38.3 32 23 25 20 17 48
32×25 38.3 32 23 30.8 25 19.5 50.5
40×20 47.9 40 28.5 25 20 17 54.5
40×25 47.9 40 28.5 30.8 25 19.5 56.5
40×32 47.9 40 28.5 38.3 32 23 60
50×20 58.3 50 33.5 25 20 17 62
50×25 58.3 50 33.5 30.8 25 19.5 63.8
50×32 58.3 50 33.5 38.3 32 23 68
50×40 58.3 50 33.5 47.9 40 28.5 72
63×25 72.9 63 40 30.8 25 19.5 75
63×32 72.9 63 40 38.3 32 23 79
63×40 72.9 63 40 47.9 40 28.5 83
63×50 72.9 63 40 58.3 50 33.5 88
75×40 87.6 75 44 47.9 40 28.5 91.5
75×50 87.6 75 44 58.3 50 33.5 96
75×63 87.6 75 44 72.9 63 40 101
90×40 105.4 90 51 47.9 40 28.5 103
90×50 105.4 90 51 58.3 50 33.5 106.5
90×63 105.4 90 51 72.9 63 40 114
90×75 105.4 90 51 87.6 75.4 44 119.5
110×63 126.4 110 61.5 72.9 63.3 40 129
110×75 126.4 110 61.5 87.6 75.4 44 133
110×90 126.4 110 61 105.4 90 51 139
160×110 180.6 160 86.5 126.4 110 61 190
200×160 225.6 200 107 180.6 160 86.5 238.5

شماره جنس : UST02
UST02
رابط کاھنده Tشکل )(REDUCING TEE

Hاندازه اسمی
25×20 30.8 25 19.5 25 20 17 64
32×20 38.3 32 23 25 20 17 69
32×25 38.3 32 23 30.8 25 19.5 79
40×20 47.9 40 28.5 25 20 17 82
40×25 47.9 40 28.5 30.8 25 19.5 90
40×32 47.9 40 28.5 38.3 32 23 92
50×20 58.3 50 33.5 25 20 17 91
50×25 58.3 50 33.5 30.8 25 19.5 98
50×32 58.3 50 33.5 38.3 32 23 105
50×40 58.3 50 33.5 47.9 40 28.5 110
63×25 72.9 63 40 30.8 25 19.5 110
63×32 72.9 63 40 38.3 32 23 118
63×40 72.9 63 40 47.9 40 28.5 125
63×50 72.9 63 40 58.3 50 33.5 140
75×40 87.6 75 44 47.9 40 28.5 137
75×50 87.6 75 44 58.3 50 33.5 143
75×63 87.6 75 44 72.9 63 40 156
90×40 105.4 90 51 47.9 40 28.5 151
90×50 105.4 90 51 58.3 50 33.5 159
90×63 105.4 90 51 72.9 63 40 172
90×75 105.4 90 51 87.6 75 44 186
110×63 126.4 110 61 72.9 63 40 190.2
110×75 126.4 110 61 87.6 75 44 206
110×90 126.4 110 61 105.4 90 51 221
160×110 180.6 160 86.5 126.4 110 61 288
200×160 225.6 200 107 180.6 160 86.5 394.6

شماره جنس : US010
US010
درپوش رزوهای T

Hاندازه اسمی
20 24 13 ½” 28
25 30.4 19 ¾” 30.7
32 39.2 23 1” 37.5

شماره جنس : UST03
UST03
رابط Tشکل رزوهای از جنس مس COPPER

D1اندازه اسمی
20 × ½” 25 20 17 ½” 60 33
25 × ½” 30.8 25 19.5 ½” 68 33
25 × ¾” 30.8 25 19.5 ¾” 73 40
32 × ½” 38.3 32 23 ½” 68 33
32 × ¾” 38.3 25 23 ¾” 73 40
32 × 1” 38.3 32 23 1” 90 45

شماره جنس : US009
US009
(COPPER THREAD COUPLING) کوپل رزوهای از جنس مس

Hاندازه اسمی
20 × ½” 25 20 33.5 ½” 24.5 40
25 × ½” 30.8 25 35.3 ½” 19.5 43
25 × ¾” 30.8 25 40.4 ¾” 28 45
32 × ½” 38.3 32 33.5 ½” 23 43
32 × ¾” 38.3 25 44.2 ¾” 23 47
32 × 1” 38.3 32 50 1” 23 49

شماره جنس : USE03
USE03
(90˚ COPPER THREAD ELBOW) رزوهای از جنس مس90˚ زانوی

D1اندازه اسمی
20 × ½” 25 20 17 ½” 33
25 × ½” 30.8 25 19.5 ½” 33
25 × ¾” 30.8 25 19.5 ¾” 40
32 × ½” 38.3 32 23 ½” 33
32 × ¾” 38.3 25 23 ¾” 40
32 × 1” 38.3 32 23 1” 45

شماره جنس : US006
US006
(PIPE CLAMP) گیرهی لوله

Lاندازه اسمی
20 23.4 20 40
25 29.4 25 45
32 36 32 55
40 44 40 63
50 54 50 77
63 68.5 63 100

شماره جنس : US005
US005
(REDUCING RING) حلقه کاھنده

Hاندازه اسمی
٢۵×٢٠ 25 20 17 20.5
٣٢×٢٠ 32 20 17 24
٣٢×٢۵ 32 25 20 25
۴٠×٣٢ 40 32 25 28.5
۵٠×٢۵ 50 25 19.5 33.5
۵٠×٣٢ 50 32 23 33.5
۵٠×۴٠ 50 40 27.5 33.5
۶٣×٢۵ 63 25 19.5 40
۶٣×٣٢ 63 32 21.7 37.5
۶٣×۴٠ 63 40 28.5 40
۶٣×۵٠ 63 50 32.5 40
٧۵×۵٠ 75 50 33.5 44
٧۵×۶٣ 75 63 40 44
٩٠×۵٠ 90 50 33.5 51
٩٠×۶٣ 90 63 38 51.3
٩٠×٧۵ 90 75 44 51
١١٠×۶٣ 110 63 38.4 63.3
١١٠×٧۵ 110 75 45 63.3
١١٠×٩٠ 110 90 46.7 59.6
١۶٠×٩٠ 160 90 51 86.5
١۶٠×١١٠ 160 110 59.5 85.5

شماره جنس : USF001
USF001
رابط کاھنده ی مادینه Tشکل FEMALE REDUCING TEE

Gاندازه اسمی
63 × ¾” 75 34 63 40 113 51.5 ¾”

شماره جنس : USM001
USM001
(MALE ADAPTOR M/F) M/F تبدیل نرینه

Rcاندازه اسمی
25×20× ½” 32 25 20 17 19.5 46 ½”
40×32×1” 43 40 32 32.5 26.5 57 1”
63×50×1 ½” 68 63 50 45 38 72 1 ½”
63×50×2” 68 63 50 45 38 78 2”
75×63×2” 81 75 63 51.5 44 85 2”
90×75×2” 97 90 75 57 51.5 93.5 2”
110×90×3” 119 110 90 69.5 61.5 112.5 3”

شماره جنس : USF002
USF002
(FEMALE ADAPTOR M/F) M/F تبدیل مادینه

اسمیD1 D2 D d L L1 H Rc
25×20× ½” 32 28.5 25 20 17 19.5 46 ½”

شماره جنس : USM002
USM001
(MALE ADAPTOR III) III تبدیل نرینه

Rcاندازه اسمی
20× ½” 25 29.5 20 16 49 ½”
25× ¾” 31.8 38.3 25 19.5 53 ¾”

(GLUE FOR WATER SUPPLY) چسب جھت لوازم تامین آب

چسب جھت لوازم تامین آب

وزن برحسب g
100 300 500 1000
استاندارد اجرایی : QB/T 2568-2002

شماره جنس : USG001
USG001
(GIBOT)

Lاندازه اسمی
63 90.6 64.5 76 75 64 79.5
90 132.5 91 109.5 91 91 105
110 154.5 111 131.5 129.4 111 130.6

چسب برای لوازم تحت فشار GLUE FOR PRESSURE

چسب برای لوازم تحت فشار

وزن برحسب ML
80Z 237ML 160Z 480ML 320Z 960ML
QB/T 2568-2002 : ا

شماره جنس : US008
US008

نگهدارنده ی U شکل U-BRACKET

Hاندازه اسمی
20 24 19.5 22 46.8
25 32.8 24.5 29.4 52
32 40.5 31.5 37 57
40 50 39.5 39.6 64
50 61.2 49.5 44 69.8
63 77 62.5 60 80

تمیزکننده ی لوله PIPE CLEANER
تمیزکننده ی لوله

وزن برحسب ML
80Z 237ML 160Z 480ML 320Z 960ML
QB/T 2568-2002 : است

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش