لوله كشی و نصاب وسايل بهداشتی

وله كش و نصاب وسايل بهداشتي

لوله كشی و نصاب وسايل بهداشتی

عناوین ارائه شده توسط  گروه برنامه ريزي درسي تأسيسات در سازمان فنی و حرفه ای کشور

استاندارد های لوله كش و نصاب وسايل بهداشتی

خلاصه استاندارد ها

تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
آشنايي: به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي/شناسايي: به مفهوم داشتن اطلاعات كامل/ اصول : به مفهوم مباني مطالب نظري/ توانايي: به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات عمومي شغل :
لوله كش و نصاب بهداشتي درجه 2كسي است كه علاوه بر مهارت در فلز كاري عمومي و جوشكاري برق و
گاز و نقشه خواني تاسيسات از عهده لوله كشي آب و فاضلاب و نصب وسايل بهداشتي برآيد.
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي: سلامتي كامل جسمي، رواني و حركتي
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد
-طول دوره آموزشي:
طول دوره آموزش : 500ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 100ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 400ساعت
ـ زمان كارآموزي در محيط كار :
ساعت
ـ زمان اجراي پروژه :
ساعت
ـ زمان سنجش مهارت :
ساعت
روش ارزيابي مهارت كارآموز:
1 –
امتياز سنجش نظري)دانش فني:( %25
2 -سنجش عملي : %75
  3 –امتياز سنجش مشاهده اي: %10
  4 –امتياز سنجش نتايج كار عملي: %65
ويژگيهاي نيروي آموزشي :
حداقل سطح تحصيلات:
ليسانس مرتبط

فهرست توانایی های شغلی

رديف عنوان توانايي
1 توانايي انجام فلز كاري عمومي
2 توانايي بكارگيري وسايل و تبديل واحدهاي اندازه گيري دما و فشار و …
3 توانايي اتصال موقت و نيمه موقت قطعات
4 توانايي ترسيم نقشه ها و كروكي هاي ساده لوله كشي
5 توانايي سوراخكاري و كنده كاري كف و ديوار
6 توانايي بريدن و برقوكاري لوله
7 توانايي حديده كاري لوله های فولادی
8 توانايي جوشكاري برق و گاز مقدماتي
9 توانايي انجام اتصال لوله هاي فولادي و پليمري
10 توانايي اتصال انواع لوله هاي تلفيقي
11 توانايي عايق بندي حرارتي و رطوبتي لوله ها
12 توانايي اجراي لوله كشي آب سرد و گرم با انواع لوله ها
13 توانايي اجراي لوله كشي فاضلاب و تهويه و آب باران
14 توانايي نصب انواع شيرآلات و وسايل بهداشتي
15 توانايي نصب و راه اندازي انواع آبگرمكن
16 توانايي تست كردن لوله ها و نشت يابي
17 توانايي تهيه گزارش فني از پروژه

اهداف 

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
توانايي انجام فلز كاري عمومي
آشنايي با واحد و وسايل اندازه گيري سيستم متريك و اينچي و تبـديل
واحد ها
آشنايي با وسايل اندازه گيري ابعاد )متر-خـط كـش- گونيـا- كـوليس و
انواع آنها
آشنايي با واحد و وسايل اندازه گيري زوايا )نقاله
زاويه ياب و انواع آن
شناسايي اصول علامت گذاري قطعات مسطح سنبه نشان
سوزن خط
كش و پرگار
شناسايي اصول اندازه گيري، خط كشي و علامت گذاري قطعات كار
آشنايي با انواع سوهان و زواياي آج ها
شناسايي اصول سوهانكاري
آشنايي با انواع مته و زواياي آن
آشنايي با انواع دريل دستي و پايه دار
شناسايي اصول سوراخكاري قطعات فلزي
آشنايي با انواع قلاويز و زاويه
آشنايي با جدول مربوط به قطر مته در سيستمهاي متريك و اينچي
شناسايي اصول قلاويز كاري دستي
آشنايي با حديده دستي و انواع آن
شناسايي اصول حديد كاري با حديده دستي
آشنايي با ماشينهاي سنگ سنباده
سنگ فيبري و سنگ برش
شناسايي اصول تيز كردن مته و قلم
شناسايي اصول كار با ماشينهاي سنگ سنباده فيبري
50 40 10


اهداف و ريز برنامه

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
2
2-1
2-2
2-3
2-4
توانايي بكارگيري وسايل و تبديل واحـدهاي انـدازه گيـري
دما
فشار..
آشنايي با واحدهاي درجه حرارت، فشار و گرما و كاربرد آنها
آشنايي با تبديل واحدها
آشنايي با جرم
چگالي و حجم ماده
شناسايي اصول اندازه گيري فشارو دما با وسايل مربوطه
آشنايي با انواع وسايل اندازه گيري دما و فشار ترمومترها
مانومترها
16 4 12
3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
توانايي اتصال موقت و نيمه موقت قطعات
آشنايي با انواع ميخ پرچ و ميخ پرچ كن هاي دستي و سنبه پرچ
آشنايي با اندازه و قطر ميخ پرچها
شناسايي اصول پرچكاري با دست و دستگاه پرچ كن
آشنايي با انواع پيچ و مهره و جداول آن
آشنايي با انواع آچار و پيچ گوشتي
شناسايي اصول اتصال قطعات توسط پيچ و مهره
6 3 3
4
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
توانايي ترسيم نقشه ها و كروكيهاي ساده لوله كشي
آشنايي با نقشه، ميز نقشه و متعلقات آن و مقياسهاي اندازه در نقشه
آشنايي با وسايل و ابزارهاي نقشه كشي
شناسايي اصول ترسيم اشكال هندسي و نما از روي قطعات كار
شناسايي اصول ترسيم كروكيهاي ساده سيستم لوله كشي
آشنايي با علايم اختصاري نقشه هاي لوله كشي و انواع خطوط در نقـشه
كشي تاسيسات
آشنايي با نقشه هاي پلان ساختمان
12 10 2

اهداف

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
5
5-1
5-2
5-3
5-4
توانايي سوراخكاري و كنده كاري كف و ديوار
آشنايي با انواع ديوار و كف و مصالح بكار رفته در آنها
آشنايي با وسايل كنده كاري
آشنايي با انواع دريل ومته
شناسايي اصول سوراخكاري و كنده كاري ديوار
5 4 1
6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
توانايي بريدن و برقوكاري لوله ها
آشنايي با لوله بر و انواع آن
آشنايي با انواع گيره هاي لوله
شناسايي اصول برشكاري لوله
آشنايي با وسايل برشكاري انواع لوله های تاسيساتی
آشنايي با ابزارهاي برقوكاري
شناسايي اصول پليسه گيري لوله
20 17 3
7
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5
توانايي حديده كاري لوله هاي فولادي
آشنايي با انواع لوله هاي گالوانيزه
آشنايي با اندازه استاندارد لوله ها
آشنايي با انواع وسايل حديده )ركس ثابت و متحرك
توپي برقي(
آشنايي با مواد خنك كننده و روغنها
شناسايي اصول دنده كردن لوله ها
30 24 6
8
8-1
8-2
8-3
8-4
توانايي جوشكاري برق و گاز مقدماتي
آشنايي با انواع وسايل جوشكاري برق و لوازم مربوطه
آشنايي با الكترود و انواع آن
شناسايي اصول راه اندازي و تنظيم دستگاه جوش برق
شناسايي اصول روش جوشكاري درحالت تخت
خط جوش
70 58 12

اهداف و ريز برنامه

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
8-5
8-6
8-7
8-8
8-9
8-10
آشنايي با آماده كردن قطعه كار
آشنايي با دستگاه جوش گاز و متعلقات آن
آشنايي با آماده كردن و راه اندازي دستگاه جوش گاز
شناسايي روش ذوب جوش
خط جوش
شناسايي ساخت انواع سازه انواع تكيه گاه
انواع بست و پايه
آشنايي با انواع پروفيلهاي ساختماني
9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
توانايي اتصال لوله هاي فولادي و پليمري
آشنايي با انواع لوله هـاي فـولادي و پليمـري مـورد مـصرف در انتقـال
سيالات و كاربرد آنها
آشنايي با اندازه هاي استاندارد لوله ها
آشنايي با انواع اتصالات در لوله كشي فيتينگـي
جـوش چـسبي و
فلنچي
آشنايي با مواد آب بندي لوله كشي نوار
خمير و كف
آشنايي با انواع آچارهاي لوله كشي )لوله گير
آچار زنجيري
شناسايي اصول اتصال لوله و اتصالات پليمري
35 20 15
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
توانايي انجام اتصال لوله هاي تلفيقي چند لايه
آشنايي با ساختار لوله هاي تلفيقي
آشنايي با سايزهاي لوله هاي تلفيقي
آشنايي با كاربردهاي لوله هاي تلفيقي
آشنايي با اتصالات مهره ماسوره اي و پرسي
آشنايي با روش لوله كشي لوله هاي تلفيقي
آشنايي با انواع قيچي و لوله بر
آشنايي با انواع كاليبراتور
آشنايي با اصول كاليبراتور
15 10 5

اهداف و ريز برنامه لوله کشی

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
10-9
10-10
10-11
آشنايي با انواع فنرها و دستگاه خم كن
شناسايي اصول پرس اتصالات مهره ماسوره اي و پرسي
آشنايي با تست لوله هاي تلفيقي
11
11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
توانايي عايق بندي حرارتي و رطوبتي لوله ها
آشنايي با انواع عايق و شناخت انواع عايق بندي
آشنايي با روشهاي عايق كاري
شناسايي عايقهاي رطوبتي )لوله هاي سرد و گرم(
آشنايي با زنگ زدايي و سند پلاست
آشنايي با روشهاي محافظت از تخريب سطح خارجي لوله
شناسايي اصول مقررات حفاظت و ايمني
شناسايي اصول عايق كاري لوله ها
12 10 2
12
12-1
12-2
12-3
12-4
توانايي اجراي لوله كشي آب سرد و گرم با انواع لوله ها
آشنايي با مفهوم لوله كشي
شناسايي اصول نقشه كشي و نقشه خواني و پيدا كردن مسير لوله ها
آشنايي با شبكه هاي لوله كشي آبرساني
آتـش نـشاني حرارتـي و
برودتي
فاضلاب تهويه استخرها
شناسايي اصول لوله كشي آب سرد و گرم
110 100 10
13
13-1
13-2
13-3
13-4
13-5
توانايي اجراي لوله كشي فاضلاب، تهويه و آب باران
آشنايي با انواع فاضلاب سطحي، خانگي و صنعتي
آشنايي با انواع لوله هاي فاضلاب
آشنايي با اجزاء تاسيسات فاضلاب ساختمان سيفون
دريچه بازديـد
كف خواب و كف شورها
آشنايي با شيب لوله هاي فاضلاب
آشنايي با نقشه هاي لوله كشي فاضلاب
44 40 4

اهداف و ريز برنامه لوله کش و نصاب

زمان آموزش شماره شرح
نظري عملي جمع
13-6
13-7
13-8
13-9
13-10
13-11
شناسايي اصول پياده كردن نقشه هاي لوله كشي
آشنايي با هواكش، انواع و كاربرد آن
آشنايي با روشهاي تهويه سيستم فاضلاب
شناسايي اصول نصب سيستم تهويه فاضلاب
آشنايي با ابزار، اتصالات و لوله هاي مورد استفاده در سيستم پوش فيت
شناسايي اصول نصب سيستم پوش فيت
14
14-1
14-2
14-3
14-4
14-5
توانايي نصب انواع شيرآلات و وسايل بهداشتي
آشنايي با انواع شيرآلات و كاربرد آنها
شناسايي اصول نصب شيرآلات بهداشتي
آشنايي با انواع وسايل بهداشتي
آشنايي با ارتفاع استاندارد و نصب وسايل بهداشتي
شناسايي اصول نصب وسايل بهداشتي
43 33 10
15
15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
توانايي نصب و راه اندازي انواع آبگرمكن
آشنايي با انواع آبگرمكن و كاربرد آنها
آشنايي با ترمومتر و ترموستات
شناسايي اصول نصب و راه اندازي آبگرمكن هاي گازي
آشنايي با آبگرمكنهاي غير مستقيم )كويلي
دوجداره(
آشنايي با منابع ذخيره آب گرم و لوله هاي مربوطه
18 15 3
16
16-1
16-2
16-3
16-4
16-5
توانايي تست كردن لوله ها و نشت يابي
آشنايي با روشهاي تست لوله
آشنايي با فشار تست لوله
آشنايي با وسايل تست لوله
آشنايي با روشهاي نشت يابي
شناسايي اصول تست كردن و نشت يابي لوله ها
8 6 2
17 توانايي تهيه گزارش فني از پروژه 6 6

فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه ای

رديف مشخصات فني تعداد شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
جعبه كمكهاي اوليه
كپسول آتش نشاني
وسايل كمك آموزشي فيلم- اورهد- اسلايد
دريل دستي دو دور چكشي و راديال
MS20
گيره روميزي
ميز كار
ماشين سنگ سنباده دوطرفه روميزي- دستي
ميز نقشه كشي
ابزار آلات ووسايل نقشه كشي خط كش
– Tپرگـار نقالـه
اشل و …
قطعات و مدلهاي نقشه كشي
نقشه هاي لوله كشي سرد و گرم بهداشتي
دستگاه جوش برق 300آمپر
دستگاه جوش گاز
عينك جوشكاري
ماسك جوشكاري
فندك جوشكاري
سندان
خم كن هيدروليكي 1/2تا 2اينچ
ميز جوشكاري
چراغ كوره اي
دستگاه جوش فيوژن
pp
هيت پليت جوش لوله پلي اتيلن PE
آبگرمكن گازي زميني 40گالني- ديواري 20ليتري
ترمومتر

فهرست استاندارد تجهيزات

رديف مشخصات فني تعداد شماره
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
دستشويي
سينك ظرفشويي
وان حمام و كف شور
كاسه توالت شرقي
توالت فرنگي
بيده
حديده لوله برقي
سيفون چدني
دستگاه تست مدار لوله
فلاش تانك
شير ربع گرد توپكي
وسايل خط كشي سوزن- خط كش- خط كش فلزي
وسايل علامت گذاري سنبه نشان
وسايل ترسيم زاويه و اندازه گيري پرگار- نقاله
كوليس
متر فلزي
روغندان
انواع سوهان
انواع قلاويز و دسته آن اينچي و ميلي متري
حديده دستي و انواع آن اينچي و ميليمتري
دستگاه ميخ پرچ كن
چكش آهني
چكش پلاستيكي
انواع آچار رينگي
تخت بكس-فرانسه
قلم و انواع آن

فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار

رديف مشخصات فني تعداد شماره
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
كمان اره
لوله بر
2– 1 4 1
گيره صحرايي
گيره لوله گير روميزي
حديده لوله دستي حداكثر
1 4 1
چكش گل زني
آچار لوله گير
قلم سرب كوبي
قلم كنف كوبي
بوته سرب ريزي
ملاقه سرب ريزي
تراز
شيلنگ تراز
قيچي
لوله بر لوله هاي تلفيقي
كاليبراتور
فنر خم كن
دستگاه خم كن لوله هاي تلفيقي
دستگاه پرس فك هاي مربوطه
لباس كار
دستكش كار
مواد خنك كننده روغن
آب صابون
نوار تفلون
خمير و كنف
تيغ اره آهن بر

فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد

رديف مشخصات فني تعداد شماره
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
مته آهن
مته الماسه
ميخ پرچ آلومينيومي و آهني در اندازه هاي مختلف
كاغذ نقشه كشي
مداد
HB
لوله فولادي در سايزهاي مختلف )گالوانيزه
برس سيمي
اتصالات فيتينگي دنده اي در سايز مختلف
پيچ و مهره در سايزهاي مختلف )اينچي و ميلي متري
الكترود جوشكاري برق
سيم مسوار جوشكاري گاز
پيش بند
پا بند
قطعه كار
فلز كاري جوشكاري
سرب و كنف
خاك رس
طناب نسوز
لوله و اتصالات چدني
انواع لوله و اتصالات پليمري پلاستيكي
لوله و اتصالات تلفيقي پنج لايه
مفتول گالوانيزه نمره 1/5
عايق حرارتي پشم شيشه
پشم سنگ
قلم مو
مل و سريشم
متقال
ماسك

فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه ای

رديف مشخصات فني تعداد شماره
100
101
102
103
104
105
106
شير اطمينان
شير كشويي
شير واشري
شير مخلوط
شير پيسوار
شير يكطرفه
سنگ سنباده ساب و برش

 

1 Comment

  1. صفحه پیدا نشد گفت:

    بی نظیر بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش