طبقه بندی شيرآلات از نظر مكانيزم

طبقه بندی شيرآلات از نظر مكانيزم

تقسيم بندی شيرهای با كنترل دستی بر حسب نوع جريان

طبقه بندی شيرآلات از نظر مكانيزم و انرژی مورد نياز جهت عملكرد آنها

 

تقسيم بندی شيرهای با كنترل دستی بر حسب نوع جريان

 

شيرآلات صنعتي از نظر انرژي به كار رفته جهت به كار انداختن آنها به سه دسته كلي تقسيم ميشوند:

  • شيرهاي دستي
  • شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و يا هيدروليكي
  • شيرهاي اتوماتيك يا خودكار

 

شيرهاي دستي


به شيرهايي كه در آنها انرژي مورد نياز براي بهكار انداختن شير توسط انسان تامين ميشود شير دستي مـيگوينـد. ايـن شـيرها
عمدتا براي قطع و وصل جريان، كنترل بده و انحراف جريان بهكار ميروند. شيرهايي كه براي قطع و وصل جريان بـهكـار مـيرونـد
مجاز نيستند براي كنترل جريان نيز بهكار روند ولي شيرهاي كنترل با در نظر گرفتن مساله ايجاد افت فشار زيادتر مجاز بـه اسـتفاده
براي قطع و وصل هستند.


شيرهاي دستي، بر حسب نوع حركت قطعه متحرك در داخل شير مطابق جدول 1-1به چهار گروه تقسيم ميشوند:


الف – انسداد محوري: در اين نوع شيرها جهت حركت قطعه متحرك موازي جهت جريـان اسـت. شـيرهاي بـشقابي و
پيستوني از شيرهاي متداول انسداد محوري هستند.
ب- كشويي: قطعه متحرك همانند دريچهاي عمل كرده كه در جهت عمود بر جريان حركت است. شيرهاي دروازهاي از
نوع كشويي هستند.
ج- گردان: قطعه متحرك را يك توپي يا صفحه ديسك تشكيل ميدهد كه اين قطعه با چرخش حول محور ساقه شير،
باعث قطع جريان ميشود. شيرهاي توپي، بشقابي و پروانهاي از شيرهاي متداول گردان هستند
.
د بدنه انعطافي: در اين نوع قطعه متحرك با خم كردن بدنه انعطافي شير باعث قطع جريان ميشود. از شـيرهاي
متداول اين طبقه ميتوان شيرهاي فشردني و ديافراگمي را نام برد .

انتخاب نوع شيرهاي دستی

براي انتخاب نوع دستي توجه به دو عامل روش تنظيم جريان توسط قطعه متحرك )ديـسك( و نحـوه عبـور جريـان از
درون شير ضروري است. شيرهايي كه براي قطع و وصل جريان بهكار ميروند در صورت بازشدگي كامل، افت فشار نا چيزي دارند و
جريان به صورت مستقيم از درون شير عبور ميكند.
شيرهاي انسداد محوري به خاطر پر پيچ و خم بودن مسير جريان داراي افت فشار بالايي بوده و كمتر بـه منظـور قطـع و وصـل
استفاده ميشوند.
شيرهاي كنترل بده براي تنظيم مقدار جريان بهكار ميروند. شيرهاي انـسداد محـوري بـراي ايـن منظـور مناسـبند زيـرا مقـدار
بازشدگي دهانه شير را ميتوان متناسب با بده مورد نظر تنظيم كرد. شيرهاي گردان و نيز بدنـه انعطـافي از مكـانيزم كنتـرل جريـان
خوبي برخوردارند. اما كنترل در محدوده معيني از دهانه شير صورت ميپذيرد.
شير دروازهاي كه در آن ديسك دايرهاي در درون نشيمن دايرهاي شير ميلغزد، بهدليل ايجاد تلاطم و خلاءزايي بهويژه در زمـاني
كه شير در حال بسته شدن باشد براي كنترل جريان بهكار نميرود.

 

شيرهاي با محرك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي


شيرهاي با محرك الكتريكي شيرهاي برقي و شيرهاي پنوماتيكي و هيدروليكي، شيرهايي ميباشند كه بـراي بـه كـار انـداختن
آنها، انرژي توسط نيروي انسان تامين نشده و انرژي از خارج سامانه اعمال ميشود

 

شيرهاي اتوماتيك يا خودكار


 براي عملكرد آنها انرژي لازم از خود سامانه مانند انرژي موجود در خطوط لوله انتقال آب( تامين ميشود.
مانند فشارشكن، يك طرفه، كنترل سطح آب در مخازن و غيره. ايـن شـيرها خـود بـه دو گـروه تقـسيم
ميشوند كه عبارتند از:

الف – شيرهايي كه انرژي سامانه مستقيما به شير وارد ميشود تا عمل مورد نظر را انجام بدهد مانند شيرهاي يك طرفه معمولي،
شيرهاي شناور )فلوتر( كوچك و غيره.
ب – شيرهايي كه انرژي سامانه بهطور مستقيم براي بهكار انداختن شير كافي نيست و در نتيجه از سامانه پيلـوت بـراي تقويـت
نيروي مورد نياز شير استفاده ميشود. در اين شيرها سامانه پيلوت مانند مغز شير عمل ميكند و شير اصلي از فرمانهـايي كـه از
سامانه پيلوت صادر ميشود، تبعيت ميكند، مانند شيرهاي فشارشكن، شيرهاي اطمينان پيلوتدار و شيرهاي كنترل سطح آب در
مخازن .

 

راهنمای انتخاب شيرها با كنترل دستی

 

منبع : راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداري از آنها نشريه شماره 529

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش