شیرهای سوپر والو سوپرپایپ

شیرهای سوپروالو سوپرپایپ

شیرهای سوپروالو سوپرپایپ

همه کیفیت و راحتي را دوست دارند ! شیرهای سوپر والو سوپرپایپ ویژگي هاي منحصر به فرد و فوق العاده سوپر والو سري ،T چه در هنگام نصب و چه در زمان کاربري، بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت. به طوري که در حال حاضر دامنه ي استفاده از این شیرها به دلیل کیفیت،راحتي و اطمینان روز به روز در حال افزایش است.
ســوپرپایپ نیز در پاســخ به این نیازهاي توســعه یافته، سري جدید شیرهاي ورودي سوپروالو را عرضه کرد. شیرهاي سوپروالو سري S شیرهاي سوپروالو سري Sدر چهار نوع متفاوت S3 ، S2 ، S1 و ،S4 راه حل جدید دیگري از ســوپرپایپ است که به عنوان مکمل شیرهاي ورودي واحدهاي ســاختماني سوپروالو، به سیستم لوله کشي سوپرپایپ + 2افزوده شــده است و کارآمدي این سیســتم را باز هم افزایش داده است.

شیرهاي سوپروالو ســري S امکانات سوپروالو سري T

شیرهای سوپر والو سوپرپایپ ســري S امکانات سوپروالو سري T را براي نصب توکار در اختیــار ميگذارند و براي قطع و وصل لوله هاي فنکویل یا براي شیر کنتورهاي آپارتماني آیده ال هستند.

 

شیرهای سوپروالو سوپرپایپ

ویژگی هاي مشترك با سوپروالو T

 • نصب و جداسازي بسیار سریع و راحت
 • مکانیزم قابل تعویض سرویس و نگهداري آسان
 • مقاوم در برابر فشار و حرارت بالا
 • کیفیت بالا مطابق با استانداردهاي سوپرپایپ

سوپر والو سوپرپایپ

 • ســوپروالو :S1 اتصالات پرسي ســوپرپایپ+ ۲به صورت سرخود براي نصب سریع و مستقیم این شیر از سایز 16تا 3۲موجود است.
 • سوپروالو :S2 انعطاف در سایز و نوع اتصالات ورودي و خروجي با استفاده از اتصالات T۲
 • سوپروالو :S3 بــا مهره هرزگرد در یک سمت و امکان استفاده از اتصالات T۲در سمت دیگر جهت نصب سریع و آسان به فنکویل و کنتورهاي آپارتماني
 • سوپروالو :S4 مهــره هرزگرد با طول شــیر قابل تنظیم، و قابلیت افزایش تا یک ســانتیمتر در یک سمت و امکان استفاده از اتصالات T۲در سمت دیگر


سوپر والو سوپرپایپ سری d i

سوپر والو سری D و سری I

عدم پرداخت شارژ توسط برخی ساکنین و اختلافات و مشکلات ناشی از آن، یك مشکل عمومی در مجموعه های آپارتمانی است. طبق قانون برای آپارتمانی که شارژ خود را پرداخت نمیکند، مدیر ساختمان میتواند ارایهی خدمات عمومی را قطع کند. اما این کار تقریبا هیچگاه به سادگی ممکن نیست. عمدهترین مصارف مشترک آپارتمان گرمایش ساختمان یا آب مشترک است. اما قطع کردن کامل آب در هیچ جای دنیا و برای هیچکس مجاز نیست. ضمن اینکه به همان سادگی که مدیر ساختمان شیر آب را میبندد، میتوان آن را باز کرد! سوپروالو Dیک راهحل نوآورانه برای این مورد یا موارد مشابه است.

کیفیت سوپر والو

به غیر از کیفیت، و اتصال سریع به لوله که ویژگی مشترک شیرهای سری سوپروالو است، سوپروالو سری D با خصوصیتی منحصربه فرد و نوآورانه عرضه میشود:

در سوپروالو D به غیر از دو وضعیت باز و بسته که در همهی شیرها وجود دارد، یك وضعیت نیمبسته نیز اضافه شده است. با این ویژگی، مدیر ساختمان میتواند آب گرم یا سرد آپارتمانهایی را که از پرداخت شارژ خودداری میکنند، در وضعیت نیمبسته قرار دهد تا این آپارتمان ها در عین اینکه از حداقل ممکن آب برای مصارف آشامیدنی برخـوردار هستند، برای سایر مصارفبخصوص استحمام در مضیقه قـرار گیرند. قفـل سوپروالو ،Dامکان تغییر این وضعیت را بدون در اختیار داشتن کلید، ناممکن میکند. شیرهای سوپروالو سوپرپایپ سری I سیستم آبرسانی همیشه در حالت آماده بهکار قرار دارد و برای تغذیه، هواگیری و تخلیه زمان تلف نمیشود. همچنین برای نصب یك وسیله، نیازی به قطع آب نیست.

کاربردهای سوپر والو

 1. برای حالت انتظار: برای مثال میتوانید از سوپروالو I در آب سرد و گرم ماشین لباسشویی استفاده کنید. هنگام نصب ماشین لباسشویی، میتوانید بنا به نیاز، آب سرد یا آب گرم یا هر دو را وصل کنید. میتوانید از یک سوپروالو I برای یخچال استفاده کنید تا اگر در آینده یخچال مجهز به ورودی آب بود، به آن وصل شود.
 2. برای زمانی که تغییر مصرفکننده دارید: برای مثال میتوانید از یک سوپروالو Iدر بالکن برای آب کولر استفاده کنید. هر زمان که لازم بود، به سرعت و سهولت کولر را جدا، و شیلنگ شستشو را به شیر وصل کنید. یا میتوانید مصرفکننده را جدا کنید و با استفاده از گیج فشار سوپروالو، فشار را به صورت مقطعی اندازه بگیرید.
 3. برای فضاهای عمومی یا مشاع ساختمان: برای مدیریت و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از آب
 4. به عنوان یک شیر مستقل مثل شیر پیسوار بسته نیمه باز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش