تجهیزات بلند کردن داربست ها

در مقاله با عنوان تجهیزات بلند کردن داربست ها به شرح هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 •  در داربست ها جهت بالا بردن بارهاي سبک از قرقره استفاده می شود
 • پایه قرقره باید بر روي یک لوله افقی در ارتفاع دو متري از سکوي کاري نصب شود
 • قرقره باید به نحو ایمن به لوله افقی متـصل شـده و از دو بـست در دو طـرف قرقـره بـراي ثابـت کـردن استفاده شود.
 • حداکثر با رقابل حمل با استفاده از قرقره 50کیلوگرم می باشد.
 • قرقره نباید در فاصله افقی بیش از 76سانتی متر از پایه هاي عمومی داربست نصب شود.
 • نصب بادبند در زیر پایه حمایت کننده قرقره الزامی است.
 • کنترل بار معلق تا لحظه رسیدن به سکوي کار، باید با استفاده از طناب راهنما انجام شود.
 •  موارد ذیل باید در مورد هر طناب ، زنجیر یا وسیله بلند کردن بار که بمنظور بلند کردن یا پـایین کردن یا افراد کالا یا مواد مورد استفاده قرار می گیرد رعایت شود.
 •  هیچ طناب ، زنجیر یا وسیله بلند کردن بار ) (lifting tackleنباید مورد استفاده قرار گیرد مگـر اینکـه از ساختار خوب، مواد سالم ،قدرت کافی برخوردار بوده و عاري از نقصهاي محسوس باشد.
 • هر زنجیر، طناب سیمی یا اسلینگ رشته اي بایستی داراي بار کـاري ایمنـی ) (SWLباشـد کـه بطـور واضح بر روي آن مارك باشد.
 • هیچ زنجیر،طناب سیمی یا دیگر وسایل بلند کردن بار نبایستی براي باري که بـیش از حـد SWL آن  می باشد استفاده گردد 

همه زنجیرها، طنابهاي سیمی یا دیگر وسایل لوازم بلند کردن بار بایستی توسـط افـراد بـا صـلاحیت،در فواصل زمانی منظم که بیش از 6ماه نباشد مورد آزمایش قرار گرفته و نتـایج ایـن آزمونهـا در یـک دفتـر تایید شده ثبت گردد.

 

 • – هیچ زنجیر، طناب یا دیگر وسایل بلند کردن بار نبایستی براي نخستین بار مورد استفاده قرار گیرد مگـر اینکه توسط یک فرد واجد صلاحیت مورد تست و آزمایش قرارگرفته باشد. همچنین لازم است تاییدیه اي گواهی که SWLرا مشخص می کند توسط شخص واجد صلاحیت امضاء شده و انتشار یابد.
 • – هیچ زنجیرطناب سیمی یا اسلینگ رشته اي همانگونه که در بالا شرح داده شد نبایستی بـراي کـشیدن یک بار ثابت فیکس شده استفاده شود.


الزامات عمده بستن و بلند کردن بار

 1. اسلینگ با سایز مناسب رابا در نظر گرفتن زاویه و ابعاد میزان بار انتخاب کنید
 2. بایدمطمئن شد که اسلینگها تاب یا گره نخورده اند.
 3. اطمینان حاصل کنید که بار کاملاً در جام قلاب تراز قرارداده شده است.
 4. از بلند کردن ناگهانی بار خودداري کنید.
 5. اسلنیگها را در فواصل زمانی مناسب با همکاري یک فـرد واجـد صـلاحیت مـورد بازرسـی قـرار دهید.
 6. فهرستی از همه اسلنیگهاي مورد استفاده را ثبت و نگهداري کنید.


 پیچ هاي گوشواره ای

 1. پیچهاي گوشواره اي ثابت پیچهاي گوشواره اي سوراخی دارد که به اندازه کافی براي گرفتن قلابـی کـه از نظـر SWL بـا آن برابر است بزرگ می باشد .
 2. پیچ گوشواره اي سرویس


ک پیچ گوشواره اي سرویس براي بارگیري مایل مورد استفاده قرار میگیرد. در اینجا سوراخ به انـدازه اي است که بی درنگ قلاب را بگیرد و یک قلاب بست دار شاگل نیـز بایـستی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد

پیچ گوشواره ای باحلقه زنجیر

در این نوع ، بطور دایم یک حلقه زنجیر به سوراخ متصل است بطوریکه حلقه زنجیر مـستقیماً قابلیـت گرفتن قلاب را دارد .این آرایش براي بارگیري مایل ایده آل است.
حد بار کاري ایمن بایستی بر روي پیچهاي گوشواره اي حک شده باشد.
بایستی دقت نمود که رزوه هاي متریک با رزوه هاي انگلیسی بهم پیچیـده نـشود. در صـورت تردیـد، توسط یک مهره مناسب کنترل نمایید.
زمانیکه پیچ گوشوراره اي داخل فلزات غیر آهنی پیچیده میشود، ضریب خطایی را بـراي
SWLدر نظر بگیرید همیشه مطمئن شوید که پیچهاي گوشواره اي کاملاً در جاي خود پیچیده اند در هر حـال پیچ هاي گوشواره اي صدمه دیده را استفاده نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش