اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی


هدفهاى رفتارى:در پاىان این فصل از هنرجو انتظار مى رود که بتواند:
1ــ لوله های پُلی پروپیلنی را شرح دهد.
٢ــ فیتینگ های پُلی پروپیلنی را تعرىف کند.
٣ــ ابزارهای اتصال لوله ها و فیتینگ پُلی پروپیلنی را توضیح دهید
٤ــ اتصال لوله و فیتینگ پُلی پروپیلنی را شرح دهد.
٥ــ نکات مهم مراحل اجراىی اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی  را تعریف کند
٦ــ لوله و فیتینگ و پُلی پروپیلنی را به یکدیگر اتصال دهد.

٢ــ اتصال لوله و فیتینگ های پلی پروپیلنی


١ــ لوله های پلی پروپیلنی

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

شکل ١ــ لوله های پروپیلنی

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

٢ــ فیتینگ های پلی پروپیلنی
شکل ٢ــ فیتینگهای پلی پروپیلنی

 

 

 

 

 

فیتینگ های پلی پروپیلنی

 

 

 

ابزارهای اتصال

 

 

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

جدول ٢ــ جدول جوش براساس استاندارد DVS2207آلمان

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

 

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

٦ــ٢ــ دستور کار شماره یک


 

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی


اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

 

 

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

 

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEXاتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

 

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن تک لایه PEX

 

٢ــ٣ــ فیتینگهای پلی اتیلنی تکلایه PEX


 فیتینگهای پلی اتیلنی تکلایه PEX

 

 

 

٣ــ٣ــ اتصال لوله های پلی اتیلنی تکلایه PEX

 

 

اتصال لوله های پلی اتیلنی تکلایه PEX

٤ــ٣ــ دستور کار شماره یک


اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلنی تک لایه PEX

اتصال لوله های پلی اتیلنی تکلایه PEX

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش