اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

 

اتصالات مهره ماسوره ای و پرسی :

1- مهره ماسوره ها :


از اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ  برای وصل كردن لوله به هر اتصال سوپرپايپ استفاده ميشود كه براي سايزهای مختلف در سه شكل مختلف ساخته ميشود اما كاربرد و نحوه كار آنها يكی ميباشد. لازم به ذكر است كه مهره ماسـوره هـا كـار تبـديل را نيـز در سـايزهاي 16تـا 32انجـام ميدهند. به طور مثال همانطور كه در جدول زير ميبينيد لوله 16به دو اتصال 1/2و 3/4 اينچ، لوله 20 بـه دو اتصـال 1/2و 3/4 ايـنچ لوله 25به دو اتصال 3/4و 1 اينچ و لوله 32به دو اتصال 1اينچ متصل ميگردد. براي سايزهاي بزرگتر بايـد از اتصـالات پرسـی اسـتفاده شود .

مهره ماسورهها

2 – مغزی :

از مغزی برای وصل كردن لوله های سوپرپايپ به يكديگر  وصله كردن  در سايزهای 16تا 32 استفاده ميشود

مغزی
3 – مغزي رابط :


از مغزی رابط براي متصل كردن لوله هاي سوپرپايپ به اتصالات فلزي و يا شيرهاي ورودي و قطع كن استفاده ميشود.يك طرف اين مغزي ها قابليت متصل شدن به مهره ماسورهاي سوپرپايپ را نداشته و فقط به اتصالات فلزی متصل ميشوند

 

مغزي رابط

 

4 – بوشن :


از بوشن براي وصل كردن سه راهي هاي سوپرپايپ به يكديگر و اتصال لوله  سوپرپايپ به ديگر سيستم ها در سايزهاي 16تـا 32 اسـتفاده ميشود

 

بوشن

 5- تبديل روپيچ:


از اين اتصال براي وصل كردن سوپرپايپ به اتصالات فلزي و يا به لوله سوپرپايپ استفاده ميشود كه كار تبديل را نيز انجام ميدهد، ولـي از آنجا كه مهره ماسوره ها كار تبديل را در سايزهای پايين انجام ميدهند عملا از اين اتصال كمتر در سيستم سوپرپايپ استفاده ميشود .

 

تبديل روپيچ

 

 6 – روپيچ توپيچ :


از اين اتصال براي وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزي روپيچ استفاده ميشود .

روپيچ توپيچ

 

 

7 – تبديل روپيچ توپيچ :


اين اتصال همانند روپيچ توپيچ ميباشد ولي با خاصيت تبديلی

 تبديل روپيچ توپيچ

8 – زانويي :


به دليل قابليت انعطاف پذيري لوله سوپرپايپ عملا در سايزهاي پايين از زانو استفاده نميشود مگر در مواردي كه احتياج به شعاع خم بسياركوچك داشته باشيم

 

زانويي

9 – چپقي :


از اين اتصال برای وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزی روپيچ استفاده ميشود

چپقي

10 – سه راهي :


سه راهی براي انشعاب گيري از خط اصلی ميباشد. با وجود مهره ماسوره هاي تبديلي از يك سه راهی به عنوان سهراه تبديلی نيز ميتوان استفاده نمود. سه طرف سه راهي را ميتوان هم به سيستم سوپرپايپ و هم به سيستم فلزی متصل نمود

 

سه راهي

11 – زانو ديواري مهره ماسورهاي :


اين اتصال مانند زانو ديواري پرسي ميباشد

زانو ديواري مهره ماسورهاي

 

12 – زانو سهراه 90مهره ماسورهاي :


اين اتصال مانند زانو سهراه 90 پرسي ميباشد

زانو سهراه 90مهره ماسورهاي

13 – زانو ديواري صفحهدار :


اين اتصالات با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم 
PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواري ميباشد با اين تفاوت كه خود اتصال بدون نياز به صفحه ديواري مستقيما به ديوار نصب ميگردد و در واقع از اين اتصال براي سيستم روكار استفاده ميشود. در مواردي كه مصرف كننده روپيچ باشد از زانو ديواري توپيچ استفاده ميشود مانند شير تكي، شير پيسوار و شير رادياتورها و در مواردي مانند شير مخلوطها كه مهره آنها توپيچ 3/4 ميباشد از زانو ديواري روپيچ استفاده ميگردد .

 

زانو ديواري صفحهدار

 

14 – زانو سهراه 90صفحهدار :


اين اتصالات با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم 
PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 90 ميباشد با اين تفاوت كه براي لوله كشي روكار استفاده ميگردد و براي شيرهاي توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 90صفحهدار

 

15 – زانو سه راه 180صفحه دار :


اين اتصالات با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم
PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 180ميباشد با اين تفاوت كه براي لوله كشي روكار استفاده ميگردد و براي شيرهاي توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 180صفحهدار

 

16 – درپوش تست :


اين اتصال از جنس پلاستيك بوده و بعنوان درپوش استفاده ميشود و در دو رنگ قرمز و آبي به همراه يك اورينگ عرضه ميگردد .

درپوش تست

 

17 – كلكتور :


اين كلكتور با ورودي اصلي يك اينچ و خروجيهاي فرعي 1/2اينچ جهت مصارف خاص مثل داخل واحدها و يا داخل سرويسها ميباشد

كلكتور

18 – درپوش روپيچ :


از اين اتصال براي بستن انتهاي كلكتور يا هر اتصال توپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش روپيچ

19 – درپوش توپيچ :


از اين اتصال براي بستن ابتداي كلكتور يا هر اتصال روپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش توپيچ

20 – بست پلاستيكي روكار :


از اين بست براي نگاه داري لوله بر روي ديوار يا سقف استفاده ميشود. لوله با فشار داخل بست رفته و با كشش هم از داخل آن خارج ميگردد .

 

بست پلاستيكي روكار

 

21 – مغزي بلند :


از اين مغزيها براي نصب شيرهاي رادياتور بر روي زانو ديواريهاي نصب شده بر ديوار استفاده ميگردد.

مغزي بلند

22 – زانو ديواري صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTSبوده و با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواري صفحه دار مهره ماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد

زانو ديواري صفحه دار پرسي

23 – زانو سه راه 90صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTS بوده و با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند . اين اتصال مانند زانو سه راه 90 صفحه دار مهره ماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد.

 

زانو سهراه 90صفحه دار پرسي

 

24 – زانو سه راه 180صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTS بوده و با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند. كاربرد اين اتصال مانند زانو سه راه 180صفحه دار مهره ماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد .

 

زانو سهراه 180صفحه دار پرسي

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش