لوله پنج لايه سوپرپايپ
لوله پنج لايه سوپرپايپ
4 آبان 1396
اتصالات رايزر سيستم لوله سوپرپایپ
اتصالات رايزر سيستم لوله سوپرپایپ
4 آبان 1396

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

 

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی :

1- مهره ماسورهها :


از اين اتصال براي وصل كردن لوله به هر اتصال سوپرپايپ استفاده ميشود كه براي سايزهاي مختلف در سه شكل مختلف ساخته ميشود اما كاربرد و نحوه كار آنها يكي ميباشد. لازم به ذكر است كه مهره ماسـورههـا كـار تبـديل را نيـز در سـايزهاي 16تـا 32انجـام ميدهند. به طور مثال همانطور كه در جدول زير ميبينيد لوله 16به دو اتصال 1/2و 3/4اينچ، لوله 20بـه دو اتصـال 1/2و 3/4ايـنچ،لوله 25به دو اتصال 3/4و 1اينچ و لوله 32به دو اتصال 1اينچ متصل ميگردد. براي سايزهاي بزرگتر بايـد از اتصـالات پرسـي اسـتفاده شود .

مهره ماسورهها

2 – مغزی :

از مغزی براي وصل كردن لولههاي سوپرپايپ به يكديگر ) وصله كردن ( در سايزهاي 16تا 32استفاده ميشود

مغزی
3 – مغزي رابط :


از مغزي رابط براي متصل كردن لولههاي سوپرپايپ به اتصالات فلزي و يا شيرهاي ورودي و قطعكن استفاده ميشود.يك طرف اين مغزيها
قابليت متصل شدن به مهرهماسورهاي سوپرپايپ را نداشته و فقط به اتصالات فلزي متصل ميشوند

مغزي رابط

 

4 – بوشن :


از بوشن براي وصل كردن سهراهيهاي سوپرپايپ به يكديگر و اتصال لولهي سوپرپايپ به ديگر سيستمها در سايزهاي 16تـا 32اسـتفاده
ميشود

بوشن

 5- تبديل روپيچ:


از اين اتصال براي وصل كردن سوپرپايپ به اتصالات فلزي و يا به لوله سوپرپايپ استفاده ميشود كه كار تبديل را نيز انجام ميدهـد، ولـي از آنجا كه مهره ماسورهها كار تبديل را در سايزهاي پايين انجام ميدهند عملا از اين اتصال كمتر در سيستم سوپرپايپ استفاده ميشود .

 

تبديل روپيچ

 

 6 – روپيچ توپيچ :


از اين اتصال براي وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزي روپيچ استفاده ميشود .

روپيچ توپيچ

 

 

7 – تبديل روپيچ توپيچ :


اين اتصال همانند روپيچ توپيچ ميباشد ولي با خاصيت تبديلي

 تبديل روپيچ توپيچ

8 – زانويي :


به دليل قابليت انعطاف پذيري لولهي سوپرپايپ عملا در سايزهاي پايين از زانو استفاده نميشود مگر در مواردي كه احتياج به شعاع خم
بسياركوچك داشته باشيم

زانويي

9 – چپقي :


از اين اتصال براي وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزي روپيچ استفاده ميشود

چپقي

10 – سه راهي :


سهراهي براي انشعاب گيري از خط اصلي ميباشد. با وجود مهرهماسورههاي تبديلي از يك سهراهي به عنوان سهراه تبديلي نيز ميتوان
استفاده نمود. سه طرف سهراهي را ميتوان هم به سيستم سوپرپايپ و هم به سيستم فلزي متصل نمود

سه راهي

11 – زانو ديواري مهره ماسورهاي :


اين اتصال مانند زانو ديواري پرسي ميباشد

زانو ديواري مهره ماسورهاي

 

12 – زانو سهراه 90مهره ماسورهاي :


اين اتصال مانند زانو سهراه 90پرسي ميباشد

زانو سهراه 90مهره ماسورهاي

13 – زانو ديواري صفحهدار :


اين اتصالات با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم ) (
PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواري ميباشد با اين تفاوت كه خود اتصال بدون نياز به صفحه ديواري مستقيما به ديوار نصب ميگردد و در واقع از اين اتصال براي سيستم روكار استفاده ميشود. در مواردي كه مصرف كننده روپيچ باشد از زانو ديواري توپيچ استفاده ميشود مانند شير تكي، شير پيسوار و شير رادياتورها و در مواردي مانند شير مخلوطها كه مهره آنها توپيچ 3/4ميباشد از زانو ديواري روپيچ استفاده ميگردد .

 

زانو ديواري صفحهدار

 

14 – زانو سهراه 90صفحهدار :


اين اتصالات با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم ) (
PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 90ميباشد با اين تفاوت كه براي لوله كشي روكار استفاده ميگردد و براي شيرهاي توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 90صفحهدار

 

15 – زانو سهراه 180صفحهدار :


اين اتصالات با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم ) (
PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 180ميباشد با اين تفاوت كه براي لوله كشي روكار استفاده ميگردد و براي شيرهاي توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 180صفحهدار

 

16 – درپوش تست :


اين اتصال از جنس پلاستيك بوده و بعنوان درپوش استفاده ميشود و در دو رنگ قرمز و آبي به همراه يك اورينگ عرضه ميگردد .

درپوش تست

 

17 – كلكتور :


اين كلكتور با ورودي اصلي يك اينچ و خروجيهاي فرعي 1/2اينچ جهت مصارف خاص مثل داخل واحدها و يا داخل سرويسها ميباشد

كلكتور

18 – درپوش روپيچ :


از اين اتصال براي بستن انتهاي كلكتور يا هر اتصال توپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش روپيچ

19 – درپوش توپيچ :


از اين اتصال براي بستن ابتداي كلكتور يا هر اتصال روپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش توپيچ

20 – بست پلاستيكي روكار :


از اين بست براي نگاه داري لوله بر روي ديوار يا سقف استفاده ميشود. لوله با فشار داخل بست رفته و با كشش هم از داخل آن خارج ميگردد .

 

بست پلاستيكي روكار

 

21 – مغزي بلند :


از اين مغزيها براي نصب شيرهاي رادياتور بر روي زانوديواريهاي نصب شده بر ديوار استفاده ميگردد.

مغزي بلند

22 – زانو ديواري صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTSبوده و با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم
) (
PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواري صفحه دار مهرهماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد

زانو ديواري صفحه دار پرسي

23 – زانو سهراه 90صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTSبوده و با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم ) (PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند . اين اتصال مانند زانو سهراه 90صفحه دار مهرهماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد.

 

زانو سهراه 90صفحه دار پرسي

 

24 – زانو سهراه 180صفحه دار پرسي :


اين اتصال با آبكاري نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTSبوده و با لولههاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم ) (PEX-AL-PEXقابل استفاده ميباشند. كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 180صفحه دار مهرهماسورهاي و جهت اجراي روكار ميباشد .

 

زانو سهراه 180صفحه دار پرسي

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش