افت فشار در خطوط لوله مستقيم

مهر ۱۷, ۱۳۹۷

افت فشار در خطوط لوله مستقیم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم مقادیر امنیت طبق مبانی احتمالات تئوری اطمینان پذیری تحقیق می گردد.لذا گسترش قابلیت تحمل بار لوله و بارها در نظر […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم

افت فشار در خطوط لوله مستقیم از شکل خارج شدن به دنبال خمش و بارهای موضعی، تغییر شکل لوله رخ می دهد. ابتدا حالت اول توصیف […]
تماس - بخش فروش